Nyhedsbrev 13 fra Institutlederen

Kære alle!   Jeg håber, I har haft mulighed for at nyde nogle gode efterårsdage/ferie med løv, muld og vind – her er efterårets nyt fra IOOS.

14.11.2017 | Siri Beier Jensen

INTERNT PÅ INSTITUTTET:

Status på organisationsændringerne
Organisationsstrukturen og grundstenene for hele IOOS er faldet på plads, og nærmeste leder er nu kortlagt for alle medarbejdere. Så langt, så godt, men vi er selvfølgelig langt fra færdige. Lige nu arbejder vi på at iværksætte en fast mødestruktur og integrere kommunikation som et fast element i alle enheder og på alle niveauer, så vi sikrer, at relevant viden og information når hele vejen rundt i huset – både op og ned og på tværs.Det være sig både på møder og ad andre kommunikationsveje. Det er omfangsrigt og vigtigt, da vi efter fusionen er et stort hus med omkring 360 medarbejdere og 650 studerende og elever, så ca. 1000 mennesker med mange forskelligartede arbejdsopgaver, men med IOOS som daglig arbejdsplads som fællesnævner.

Samtidig er vi i gang med at udarbejde en plan for instituttets forskningsstrategi, vi arbejder på en vision og et strategisk grundlag for alle vores uddannelser, og vi arbejder for at sikre instituttet en sund økonomi med de rammer, vi er givet.

Jeg har stor forståelse for, at en forandringsperiode ikke kun giver nye muligheder, men også kan give anledning til usikkerhed og frustration. Vores trivsel og måder at være sammen på er derfor også et prioriteret område, så vi kan skabe mulighed for at løse vores arbejdsopgaver på bedste vis, og så IOOS er en god arbejdsplads at møde ind på. Dette sætter vi fokus på med et todages seminar og ved at skabe øget kendskab til hinanden og vores forskellige kompetencer og opgaver på tværs af huset. Gode idéer og nye forslag og initiativer til ovenstående er selvfølgelig altid velkomne! Og hvis I har spørgsmål eller tvivl, så gå til nærmeste leder, institutledelsen eller mig.

Seminar for alle medarbejdere 30. november og 1. december
Blot en reminder om vores seminar for alle medarbejdere på IOOS d. 30. november og 1. december kl. 8.30-15.00 på SAS Radisson i Scandinavian Center ved Musikhuset. Overskriften for kursusdagene er ’anerkendelse, effektiv opgaveløsning, samarbejde og trivsel’. Da måden som vi omgås hinanden og samarbejder på er helt afgørende for at IOOS er en god arbejdsplads, og at vi lykkes med vores arbejdsopgaver, så er seminaret højt prioriteret, og derfor er alle forhåndstilmeldt.

Som I sikkert allerede ved, så har vi lavet følgende aftaler for at gøre det muligt for så mange som muligt at deltage:
• Klinikassistenter: Vi tilbyder jer at møde en dag senere efter nytår, det vil sige fredag d. 5. januar 2018. Da en del medarbejdere ikke arbejder på fredage, betyder det for nogle en juleferie, der varer til mandag d. 8. januar 2018.
• Kliniske lærere og andre deltidsansatte VIP: Vi tilbyder afspadsering 1:1 efter aftale med nærmeste leder.
• Undervisere: Gugge Smedegaard fra HE Studier er klar til at hjælpe med at flytte undervisning, der er planlagt på de pågældende dage. Kontakt Gugge på gugge@au.dk eller tlf. 87 16 81 42.

Er I absolut forhindret i at deltage, skal I kontakte nærmeste leder og lave en aftale om afmelding senest d. 1. november, så vi kan tilpasse lokaler og forplejning. Vi er opmærksomme på at nogle grupper af medarbejdere desværre ikke kan deltage pga. eksempelvis afholdelse af eksamener og obligatoriske kurser ude af huset, og vi vil derfor efter seminaret arrangere en fælles orienterings- og opsamlingsdag, så alle har haft mulighed for at bidrage til at forme den fælles kultur på IOOS.

Rektor kommer på besøg mandag d. 30. oktober
Vores rektor, Brian Bech Nielsen, besøger hvert år alle institutter, og mandag d. 30. oktober er turen kommet til os. Rektor indleder med en kort introduktion, og herefter er der lagt op til dialog om emner, som medarbejderne ønsker at drøfte. Det hele foregår i Auditorium 1 kl. 12.30-14.00. Alle er velkomne, så sæt kryds i kalenderen. Ny rygepolitik for IOOS IOOS er en røgfri arbejdsplads og uddannelsesinstitution, hvor alle kan have sin gang uden at blive udsat for passiv rygning. Vores lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) og lokale samarbejdsudvalg (LSU) har derfor udarbejdet en rygepolitik for IOOS, som gælder medarbejdere, studerende, elever, patienter og alle andre, der gæster huset. Alle parter bliver informeret om den gældende rygepolitik. Fremover skal al rygning foregå udendørs på anviste og afmærkede områder ved Høegh-Guldbergs Gade, og der opfordres kraftigt til, at man skifter tøj inden rygepausen. Vores rygepolitik indeholder også anvisninger på hjælp til rygestop, hvis der er nogen som ønsker dette. Hele rygepolitikken ligger på vores medarbejdersider og kan læses her: dent.medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Rygepolitik_-_oktober_2017.pdf

Brug AUHRA til efterårets MUS
De årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) bliver afholdt fra oktober til december, og alle medarbejdere bliver inviteret til samtalen af nærmeste leder, hvis ikke det allerede er sket. Det er vigtigt, at vi alle bruger AU-systemet ’AUHRA’ til MUS-aftaler og -opfølgning, da AUHRA sikrer, at disse opbevares konsistent og forsvarligt på AU, og da afholdelse af MUS og sikring af dette er led i AU’s institutionsakkreditering. På AU’s medarbejderservicesider ligger der bl.a. samtaleguides til forberedelsen af MUS for både medarbejdere og ledere: medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/mus/for-medarbejdere/ _____________________________________________________________________________________

UDDANNELSE, UNDERVISNING OG FORSKNING

Visionsworkshop om IOOS-uddannelserne er gennemført
D. 4.-5. oktober afholdt vi i samarbejde med prodekan for uddannelse, Charlotte Ringsted, workshop for ca. 70 deltagere med ekspertise indenfor det tand- og mundhulefaglige felt – bl.a. studerende, undervisere, forskere og aftagere. Målet var at få ideer og input til udviklingsarbejdet med at skabe en vision og et strategisk grundlag for vores uddannelser. Workshoppen gav mange gode diskussioner om, hvordan vi bedst uddanner dimittender til morgendagens behov inden for tand- og mundhulesundhed og sygdom. Skærpede fagprofiler, mere tværfagligt samarbejde, patientsikkerhed og kritisk refleksion var blandt nogle af nøgleordene. I kan læse et sammendrag af workshoppen her: health.medarbejdere.au.dk Styregruppen for visionsprocessen udarbejder nu et første udkast til visionen og det strategiske grundlag for vores uddannelser, som i begyndelsen af det nye år sendes i høring. Se mere om visionsprocessen her: dent.medarbejdere.au.dk

Sektorledere ændres til uddannelsesledere
Som beskrevet tidligere ændrer vi en smule i IOOS’ ledelsesstruktur. Fra 1. oktober 2017 er ’sektorledere’ for tandplejer-, klinisk tandtekniker-, tandklinikassistent- og laboratorietandteknikeruddannelserne ændret til ’uddannelsesledere’. Fremover får uddannelseslederne det samlede ansvar for uddannelsernes faglige indhold og det personalemæssige ansvar. Ændringen skal være med til at sikre en klar ledelsesstruktur på instituttet, som også kommer til at stemme overens med Aarhus Universitets organisering. Vores studielederes ansvarsområder er uændrede. _____________________________________________________________________________________

NYT OM NAVNE

Ny ph.d.-studerende på Sektion for Tandsygdomslære
Tillykke og velkommen til Mathilde Frost Kristensen, der har fået et fuldt finansieret ph.d.-stipendium fra Health, AU, og som 1. september er startet som ph.d.-studerende på 4+4-ordningen ved Sektion for Tandsygdomslære. Ph.d.-projektet, der har titlen ’Exploring Acidogenic Microenvironments in Dental Biofilms - the Spearhead of Dental Caries’, skal gøre os klogere på cariesprocessen ved at undersøge, hvad der karakteriserer bakterier og ekstracellulære faktorer i biofilmens områder med lav pH-værdi. Lektor Sebastian Schlafer er hovedvejleder, og projektet udføres i samarbejde med Interdisciplinary Nanoscience Center (iNano) og Institut for Bioscience, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Line Staun Larsen har forsvaret sin ph.d.-afhandling
Tillykke til Line Staun Larsen, der nu kan føje titlen ’ph.d.’ til sit CV. D. 10. oktober forsvarede Line sin ph.d.-afhandling med titlen ’Fluoride in dental biofilm and saliva’, der er med til at kaste lys over, hvordan fluorid virker. Resultaterne viser bl.a., at der hos mennesker er mest fluorid i dental biofilm forrest i undermunden – hvor man normalt får mindst caries. Endvidere viser forskningsprojektet, at brug af tre gange højere koncentration af fluorid end i almindelig tandpasta kun øger mængden af fluorid i biofilm til det dobbelte. Dette fund kan måske forklare, at højfluorid-tandpasta ikke er så effektivt mod caries som forventet. Line Staun Larsen er nu ansat som videnskabelig assistent på Sektion for Pædodonti.

Bedste hilsener Siri

Administrativt, Administration (Faglighed), Videnskabelig medarbejder, IOOS, IOOS, Navnenyt, Forskning, Teknisk/administrativ medarbejder, Politik og strategi