Psykisk APV: Opfølgningsarbejdet går i gang

Resultaterne af den psykiske APV viser, at det går i den rigtige retning med trivslen på Aarhus Universitet men også, at der er områder, hvor tværgående eller lokale tiltag er nødvendige for at forbedre arbejdsmiljøet. De enkelte enheder går nu igang med at afholde lokale dialogmøder for at drøfte hvilke handlinger, der skal sættes i værk.

19.05.2016 | Signe Opstrup

Aarhus Universitet har netop gennemført en undersøgelse af universitetets psykiske arbejdsmiljø. 75 % af medarbejderne har deltaget i undersøgelsen, og rapporterne med resultaterne kan nu læses på web. Klik her for at læse APV-rapporterne: www.au.dk/psykiskapv-rapporter

Rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, er godt tilfreds med medarbejdernes deltagelse og svarprocenten i undersøgelsen:

”Vi har nu fået et godt redskab til at arbejde videre med arbejdsmiljøet på AU, og det er fint. For selv om der overordnet set tegner sig et billede af et universitet med høj trivsel og medarbejdere, der er dybt engagerede både fagligt og socialt, er der stadig er en række arbejdsrelaterede områder, der skal forbedres,” siger rektor.

Det gælder blandt andet oplevelsen af stærke stress-symptomer, som stadig ligger på et for højt niveau. 

”Det er positivt, at stressniveauet er faldet fra 17% til 11% - men det stadig for højt. Derfor skal vi fortsætte arbejdet med at forebygge og reducere stress, for man skal ikke blive syg af at gå på arbejde,” understreger Brian Bech Nielsen.

Et andet tema, som nu også sættes på dagsordenen, er anerkendelse blandt kollegaer og fra ledelsen.

”Vi skal arbejde med vores anerkendelseskultur. Det betyder rigtig meget for trivslen, hvis vi husker at værdsætte hinanden. Det giver energi og skaber den gode stemning på arbejdspladsen,” udtaler Brian Bech Nielsen.

APV’en viser desuden, at 2% af medarbejderne har været udsat for mobning, og flere har gentagne gange oplevet grov, stødende eller nedladende tale.

”Jeg vil gerne understrege, at der er nul tolerance over for mobning og nedladende tale. Vi skal have respekt for dem, vi omgås i vores hverdag, og vi skal gøre os umage for at bevare ordentligheden i vores dialog,” siger Brian Bech Nielsen.     

Endnu et tema, som APV’en giver anledning til at arbejde fokuseret med, er god ledelse i dagligdagen.

”Arbejdet med at skabe og sikre et godt arbejdsmiljø ligger i meget væsentlig grad i den daglige ledelse – året rundt. Derfor skal vi prioritere god og nærværende ledelse,” siger rektor og forklarer, at fokus nu rettes mod de lokale dialogmøder, hvor medarbejdere og ledere sammen drøfter, hvad der er vigtigt for arbejdsmiljøet det enkelte sted. 

Fire fælles arbejdsmiljøtemaer

På baggrund af den overordnede AU-rapport har Hovedarbejdsmiljøudvalget og Hovedsamarbejdsudvalget (HAMU/HSU) valgt at anbefale fire fælles arbejdsmiljøtemaer for AU, som alle enheder opfordres til at indarbejde i deres lokale opfølgningsarbejde med den psykiske APV 2016.

Hensigten med de fælles arbejdsmiljøtemaer er desuden, at alle fire fakulteter og enhedsadministrationen får vurderet og afrapporteret på samme indsatsområder. På den måde kan AU som helhed arbejde for at forbedre de arbejdsmiljøområder, der er vigtige på tværs af hele universitetet.

”De fælles temaer skal dog ikke tage fokus fra de lokale problematikker. Resultaterne i APV’en varierer på tværs af enheder og medarbejdergrupper på AU, og derfor skal arbejdet med at fastholde og udvikle det gode arbejdsmiljø foregå lokalt,” forklarer rektor.

De fire temaer er:

  • Forebyggelse af stress
  • God ledelse i dagligdagen
  • Anerkendelse, både kollegialt og fra ledelsen
  • God omgangstone

Hør rektor fortælle om de fire fælles arbejdsmiljøtemaer for AU:

Opfølgning gennem lokale dialogmøder

Nu går opfølgningsarbejdet i gang og konkrete initiativer iværksættes. Fællestillidsrepræsentant (AC), Olav W. Bertelsen fortæller herom:

”Det er i arbejdet med de lokale handleplaner (på institut-/enhedsniveau), at de konkrete løsninger på problemerne kan iværksættes. Det er de lokale ledere, der skal sikre, at rammerne for medarbejdernes arbejdsliv fx modvirker stress. Og det er de lokale ledere, der skal sikre en kultur, der modvirker mobning, chikane osv. Lederne kan imidlertid ikke ændre kulturen alene - derfor har den fælles indsats i det lokale handleplansarbejde afgørende betydning. Men der er også problemer, der ikke kan løses på det lokale niveau, og derfor er det vigtigt, at handleplansarbejdet på fakulteterne og i fællesadministrationen samler op på de problemer, der er fælles og de problemer, der ikke kan løses lokalt.”

Ved dialogmøderne har medarbejderne mulighed for, sammen med kollegaer, at drøfte forslag til forbedringer af det nære arbejdsmiljø, samt fastholde det, der fungerer godt. Det forventes, at alle medarbejdere bidrager og tager aktiv del i arbejdet med at skabe trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Fakta om psykisk APV 2016

  • Formålet med den psykiske APV 2016 er at kortlægge trivslen blandt medarbejderne på AU – og dernæst i dialog at identificere eventuelle indsatsområder, hvor tværgående eller lokale tiltag er nødvendige for at forbedre og/eller fastholde et godt arbejdsmiljø.
  • 5.764 medarbejdere besvarede spørgeskemaundersøgelsen, hvilket svarer til 75 % af medarbejderne på AU.
  • Den sidste psykiske APV blev afholdt i 2012/2013. Se mere

Yderlige oplysninger

Læs APV-rapporterne www.au.dk/psykiskapv-rapporter

Politik og strategi, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Administrativt