Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

APV-rapporterne er klar – nu starter det lokale opfølgningsarbejde

Resultaterne af APV 2019 viser, at medarbejderne på universitetet overordnet set er tilfredse med at arbejde på AU. Nu går de enkelte enheder i gang med at afholde dialogmøder. Her er der mulighed for at tolke resultaterne og drøfte, hvilke konkrete initiativer der evt. er behov for at sætte i værk lokalt.

08.04.2019 | Signe Opstrup

Aarhus Universitet har netop fået gennemført en undersøgelse af universitetets fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Rapporterne med resultaterne kan nu læses på APV-hjemmesiden. Det fremgår af medarbejdernes svar, at der er en generel tilfredshed med arbejdet på universitet.

”Vi har fået et klart billede af, at Aarhus Universitet er en arbejdsplads, hvor den overordnede tilfredshed er høj, og hvor man oplever at få hjælp og støtte fra sin enhed. Medarbejderne er godt tilpasse på deres arbejde, og deres engagement og motivation er høj. Derudover oplever mange, at deres arbejdsopgaver er meningsfulde, og at man har de rette kompetencer til at udføre arbejdet godt. Det er glædeligt at læse”, siger rektor Brian Bech Nielsen.

Der er samtidig forhold, som skal forbedres, understreger han. Det arbejde kører nu lokalt for at kunne fokusere der, hvor behovene er. Det kan være i forhold til omgangstone, stress og ledelse.

Video: Hør rektor Brian Bech Nielsen fortælle om APV 2019 


Læs APV-rapporterne her.

Behov for ekstra indsats på nogle områder

Svarprocenten landede på 71, og resultaterne giver et dækkende billede af arbejdsmiljøet. APV’en er godt redskab til at få belyst, hvor det går godt, og hvor der er konkrete problemer.

”Lad mig starte med omgangstonen. APV’en viser, at der stadig er flere kollegaer, som oplever mobning eller grov tone – det er ikke acceptabelt, og vi har som ledere ansvar for at tage hånd om problemerne. Det er vigtigt, at vi på universitetet har en sund kultur, hvor vi trives og behandler hinanden ordentligt”, siger Brian Bech Nielsen.

APV’en viser også, at der stadig er flere medarbejdere, som oplever stress, der gør dem utilpasse.

”Jeg ved, at man lokalt har arbejdet meget med at nedbringe stress-niveauet. Men vi har fortsat en stor opgave foran os med at forebygge og reducere stress”, siger rektor og fortæller, at vi også skal kigge på den daglige ledelse.

”APV’en peger på, at vi med fordel kan arbejde med at understøtte og styrke den daglige ledelse, fx i forbindelse med formidlingen af overordnede strategier, mål og rammesætning.”

Opfølgning via lokale dialogmøder og konkrete initiativer

Med afsæt i APV-rapporterne vil opfølgningen nu gå i gang – og det gælder både for det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

”Det er vigtigt, at vi finder konkrete løsninger på de lokale problemer, der opleves. Og det sker bl.a. via de dialogmøder, som nu afholdes rundt omkring i enhederne. På møderne kan medarbejdere og ledere drøfte resultaterne og sammen finde forslag til forbedringer af det nære arbejdsmiljø samt fastholde det, der fungerer godt,” siger rektor og understreger, at arbejdsmiljøarbejdet er noget, som foregår løbende:

”Vi gennemfører APV hvert tredje år, men arbejdet med at skabe en sund og god arbejdsplads er noget, som foregår hele tiden, og som vi alle bidrager til.”

Fakta

  • Undersøgelsen er foretaget af konsulentfirmaet Rambøll.
  • Formålet med APV 2019 er at kortlægge trivslen blandt medarbejderne på AU.
  • Rapporten indeholder både informationer om det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø og er et redskab til at identificere eventuelle områder, hvor tværgående eller lokale tiltag er nødvendige for at forbedre og/eller fastholde et godt arbejdsmiljø.
  • 5.836 medarbejdere besvarede spørgeskemaundersøgelsen, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 71 %.

Yderlige oplysninger

Alle APV-rapporter er tilgængelige på hjemmesiden for APV 2019.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet