Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bestyrelsen vedtager budgetplan og strategiske satsninger

Budgetplan frem til og med 2019 og en prioritering af fire strategiske satsningsområder er nu vedtaget af bestyrelsen på Aarhus Universitet. Målet er at sikre, at universitetet også i fremtiden står stærkt på den samfundsnyttige forskning og uddannelse, samtidig med at universitetet tilpasser sig regeringens bevillinger.

15.06.2016 | Anders Correll

Budgetplan frem til og med 2019 og en prioritering af fire strategiske satsningsområder er nu vedtaget af bestyrelsen på Aarhus Universitet. Foto: Lise Balsby

På bestyrelsesmødet den 14. juni vedtog en enig bestyrelse den overordnede plan for de besparelser, universitetet står over for som følge af Finansloven 2016.

Aarhus Universitet gennemførte tilbage i 2014 en gennemgribende sparerunde. Dertil kommer, at universitetet i forlængelse heraf igangsatte en besparelse i de administrative enheder på 100 mio. kr. for perioden 2015-2019. Derfor har universitetet i dag et fornuftigt udgangspunkt for at håndtere de økonomiske stramninger i den seneste finanslov.

I 2016 har universitetet et budget i balance. Den samlede økonomiske udfordring på Aarhus Universitet i årene 2017-2019 er estimeret til cirka 280 mio. kr. Besparelserne hentes helt overordnet ved at nedbringe udgifter til både bygninger, drift og løn – hovedsageligt ved naturlig afgang – samt ved at reducere universitetsledelsens strategiske midler (USM). Der kan dog i perioden ske personalemæssige tilpasninger i begrænset omfang i enkelte enheder.

Bestyrelsesformand Michael Christiansen lægger vægt på, at besparelserne gennemføres på en måde, hvor tilpasningen sker gradvist med lavest mulig risiko for afskedigelsesrunder.

”Universitetet er godt rustet til at modstå de kommende besparelser. Vi har modtaget en gennemarbejdet budgetplan fra universitetsledelsen, og den er nu enstemmigt vedtaget af bestyrelsen. Budgetplanen har fokus på at tilgodese fagmiljøerne bedst muligt og samtidig skabe plads til strategiske investeringer”, siger Michael Christiansen.

Budgetplanerne har været igennem en omfattende hørings- og medinddragelsesproces i relevante råd, nævn og udvalg, som har behandlet de forskellige forslag løbende.

Lokale budgetplaner

Efter sommerferien indkalder alle samarbejdsudvalg til møde med det formål at lægge en plan for implementeringen af besparelserne på fakultets- og institutniveau.

Enhedsadministrationens igangværende besparelse på 100 mio. kr. indgår som et led i den samlede budgetplan. Derudover har universitetsledelsen vedtaget, at den årlige besparelse på 2 procent i administrationen vil fortsætte efter 2020.

Strategiske satsninger skal ruste universitetet

De faldende bevillinger i universitetssektoren gør det nødvendigt for Aarhus Universitet at skærpe den strategiske kurs med yderligere fokus på samfundets behov. Derfor har bestyrelsen godkendt en investering på 260 mio. kr. i perioden frem til 2020 til fire strategiske satsningsområder. De omfatter: En markant ekspansion af ingeniørområdet, en styrkelse af business-området, en åbning af medicinuddannelsen rettet mod industrien samt et mindre og stærkt Arts-fakultet. Sidstnævnte vil frem mod 2023 blive mindre pga. dimensioneringen, men stærkere gennem strategiske rekrutteringer støttet af USM-midler. Herudover sker der en markant styrkelse af de europæiske hovedsprog og en oprustning inden for forskningsbaseret udvikling af skole- og dagtilbud gennem etableringen af Nationalt Center for Skoleforskning under DPU.

Satsningerne skal bidrage til at forskyde universitetets dimittendprofil mod flere ansættelser i den private sektor og intensivere vekselvirkningen med erhvervslivet.

”De strategiske satsninger er helt afgørende investeringer i styrkeområder, som skal sikre, at Aarhus Universitet i fremtiden står stærkt på områder, hvor vi i særlig grad skal levere viden og kandidater til det danske samfund”, siger Michael Christiansen.

Rektor Brian Bech Nielsen fremhæver nødvendigheden af, at universitetet agerer offensivt i en virkelighed, hvor universitetet får færre indtægter.

”Nedskæringer i de offentlige uddannelsesbudgetter minder os om, at det er vigtigere end nogensinde, at vi gør os parate til at møde fremtiden. Det gør vi bl.a. ved at prioritere vores USM-midler til at kickstarte de fire satsningsområder. Vi kæmper hver dag for at levere forskning og uddannelse af højeste kvalitet, og her skal vi være kompromisløse – det er selve forudsætningen for, at vi som universitet er attraktiv og kan øge vores bidrag til samfundets udvikling”, siger han.

Arbejdet med at konkretisere og implementere de strategiske satsninger går nu i gang lokalt, og det konkrete indhold vil blive meldt ud i takt med, at planerne er færdige.

 

Fakta om de fire strategiske satsningsområder

De i alt 260 mio. kr. til de fire strategiske satsningsområder kommer fra universitetsledelsens strategiske midler (USM). Alle indsatser suppleres økonomisk af fakulteterne.

Uddannelse af flere ingeniører

Målet er, at AU skal forblive et af de to største optageområder i Danmark for diplomingeniører og et af de dominerende optagsområder for civilingeniører. Udvidelsen bidrager dermed til at imødekomme den nuværende og kommende efterspørgsel på flere ingeniører og mere teknisk forskning.

Udvidelsen af ingeniørområdet omfatter:

  • Styrket rekruttering til diplomingeniøruddannelserne ved udbud af en ny uddannelse i fødevareteknologi og etablering af nye uddannelsesudbud i Herning.
  • Styrket rekruttering til civilingeniøruddannelserne ved etablering af et nyt civilingeniør-bachelorspor inden for de syv klassiske ingeniørdiscipliner.
  • Udvikling af de teknisk videnskabelige miljøer til højeste internationale niveau gennem målrettet rekruttering af 30 nye undervisere og 180 nye lektorer og professorer.

Universitetsledelsen har afsat 113 mio. kr. fra USM i perioden 2016-2021

Kontakt: Dekan Niels Christian Nielsen, dean.scitech@au.dk, 28992541


Et stærkt fokus på business-området

Indsatsen skal styrke relevansen og forskningsbaseringen af business-uddannelser for derigennem at imødekomme samfundets og arbejdsmarkedets nuværende og kommende efterspørgsel efter kandidater.

Indsatsen omfatter bl.a.:

  • Ny fakultetsstrategi med fokus på at fremme excellent forskning gennem strategiske nyansættelser af forskere inden for businessområdet og områder, hvor der er et samarbejde mellem business og samfundsvidenskab.

Universitetsledelsen har afsat 42 mio. kr. fra USM i perioden 2017-2021.

Kontakt: Dekan Thomas Pallesen, pallesen@au.dk, 2037 3932


Et mindre og stærkere Arts

Som følge af dimensioneringen vil Arts i 2023 have 28 procent færre studiepladser. Derfor skal der ske en profiltilpasning, som giver den faglige kvalitet et løft og øger tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Indsatsen omfatter bl.a.:

  • Udvikling af Arts fremtidige profil gennem strategisk rekruttering.
  • En styrkelse af sprogfagene engelsk, tysk, fransk og spansk ved at samle kultur- og erhvervssproguddannelserne. Derved får Aarhus Universitet Nordens største forsknings- og uddannelsesmiljø inden for de europæiske hovedsprog.
  • Etableringen af Nationalt Center for Skoleforskning, som blev indviet i februar. Dermed forpligter Aarhus Universitet med DPU i spidsen sig til at tage det nationale førerskab med at sikre en forskningsbaseret udvikling inden for skole og dagtilbud.

Universitetsledelsen har af USM midlerne afsat 52 mio. kr. til strategiske rekrutteringer i perioden 2018-2021, 28 mio. kr. til indlejring af sprogfag i perioden 2017-2023 samt 20 mio. kr. til Nationalt Center for Skoleforskning i perioden 2016-2020.

Kontakt: Dekan Johnny Laursen, jla@au.dk, 20294180


Medicinuddannelsen rettet mod industrien

Der er en stigende efterspørgsel på læger fra lægemiddelindustrien. Målet er at styrke medicinuddannelsens erhvervsretning og bidrage til en generel styrkelse af sundhedsvidenskab på Aarhus Universitet.

Indsatsen omfatter:

  • En dialog med industrien, som skal afdække og konkretisere deres behov.
  • Etablere industrirelevante elementer inden for den nuværende studieordning på medicinuddannelsen.
  • På lang sigt vil der ske en udvikling af en ny studieordning, som skal tilgodese fremtidens arbejdsmarked.

Universitetsledelsen har afsat 5 mio. kr. fra USM i perioden 2016-2017 til dette initiativ. Dertil kommer, at universitetsledelsen har reserveret 42 mio. kr. til dækning af dobbelt husleje i forbindelse med renovering og nybygning.

Kontakt: Dekan Allan Flyvbjerg, dean.health@au.dk, 51779548

Administrativt, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Politik og strategi