Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Færre dør på højt akkrediterede hospitaler

Som de første kan forskere fra Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Region Syddanmark nu påvise en sammenhæng mellem hospitalernes akkrediteringsstatus og dødeligheden blandt patienterne.

24.09.2015 | Lotte Fisker Jørgensen

Siden 2009 har de danske hospitaler været omfattet af akkrediteringsprogrammet ”Den Danske kvalitetsmodel” (DDKM), der blev indført for højne kvaliteten og skabe bedre patientforløb. Akkrediteringsmodeller har igennem årtier været brugt i udlandet. Alligevel har der indtil nu kun været sparsomt dokumentation for, at behandlingen også reelt er bedre, når patienter behandles på hospitaler, der i høj grad lever op til kravene i akkrediteringsprogrammet.  Et nyt studie med mere end 276.000 patienter indlagt på danske hospitaler finder dog som det hidtil største, at der er en sammenhæng:

”Vores undersøgelse viser, at dødeligheden var lavere blandt patienter indlagt på de hospitaler, der i høj grad levede op til kravende i DDKM end på de hospitaler, der i mindre grad levede op til kravene. Der er tale om markante resultater, der er meget relevante for, hvordan hospitalerne fremadrettet kan organisere arbejdet med at forbedre kvaliteten og patientsikkerheden ”, siger ph.d.-studerende Anne Mette Falstie-Jensen fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital og Center for Kvalitet i Region Syddanmark, der sammen med en række kollegaer står bag undersøgelsen.  

Studiet er for nylig offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift International Journal of Quality in Health Care.

Unikt studie

Gennem de danske patientregistre har forskerne fulgt i alt 276.980 danskere, der i perioden 2009-2012 var indlagt på et offentligt hospital. Patienterne blev inddelt efter, om de havde været indlagt på et hospital, der i høj grad levede op til kravene i den 1. version af DDKM, eller om de var indlagt på et hospital, der i mindre grad levede op til kravene. Herefter så forskerne på forskelle i dødeligheden 30 dage efter indlæggelse, og det er her hospitalerne, der i høj grad lever op til akkrediteringskravene, klarer sig bedst:

”Både når vi så på hele akkrediteringsprogrammet og kun dele af det, er der sammenhæng mellem høj efterlevelse af kravene og lavere dødelighed. Konkret kan vi se, at dødeligheden var lavere på hospitaler, der levede op til alle kravene til for eksempel af håndtering patienter hvis tilstand forværres eller ved hjertestopbehandling,” siger Anne Mette Falstie-Jensen.

Studiets størrelse og brug af data fra unikke danske registre betyder, at undersøgelsen har fået international opmærksomhed.

Bedre behandling gennem systematisk kvalitetsudvikling

Resultaterne er vigtige for planlægningen af fremtidens sundhedsvæsen:

”Undersøgelsen viser, at det formentlig har væsentlig betydning, hvor god hospitalet er til effektivt at implementere et kvalitetsudviklingsprogram. Et vigtigt næste skridt kunne være at se nærmere på, hvilke kvalitetskrav der har størst betydning for dødeligheden. For hvis man kunne få samme effekt og fald i dødelighed med færre krav vil det selvfølgelig muliggøre en mere målrettet indsats ude på hospitalerne,” siger Anne Mette Falstie-Jensen.

 


Fakta om undersøgelsen

  • 276.980 patienter var indlagt med én af de 80 diagnoser, der er impliceret i 80 % af alle dødsfald indenfor 30 dage efter indlæggelse.  
  • 31 offentlige hospitaler indgik i undersøgelsen, hvoraf 11 hospitaler i høj grad levede op til kvalitetskravene i akkrediteringsstandarderne og blev ”akkrediteret”, mens 20 hospitaler i mindre grad levede op til kravene og blev ”akkrediteret med bemærkninger”.
  • 11.755 (4,24 %) af patienterne døde inden for 30 dage efter indlæggelse på hospital.
  • For patienter indlagt på højt akkrediteret hospital var dødeligheden ca. 17 procent lavere end dødeligheden blandt patienter indlagt på hospitaler, som i mindre grad levede op til kravene, når der er taget højde for forskelle i fordelingen af bl.a. alder, køn, indlæggelsesårsag, og anden konkurrerende sygdom
  • Undersøgelsen var baseret på data fra Landspatientregisteret og det Centrale Personregister samt fra sygehusenes akkrediteringsrapporter (surveyrapporter) i perioden 15. november 2009 til og med 13. december 2012.

Fakta om Den Danske Kvalitetsmodel

  • De danske hospitaler blev første gang akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel i perioden 2010 til 2012.
  • Hospitalernes opfyldelses af kravene i akkrediteringsstandarderne blev målt ved et besøg af en gruppe fagprofessionelle ved et såkaldt ”eksternt survey”

 


Læs mere

Den videnskabelige artikel kan læses her:  intqhc.oxfordjournals.org/content/27/3/165.long

 


Kontaktoplysninger

Ph.d.-studerende, cand.scient.san. Anne Mette Falstie-Jensen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin,
Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk Afdeling og
Center for kvalitet, Region Syddanmark
Mobiltelefon:  4270 1434
amfj@clin.au.dk

Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Søren Paaske Johnsen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Direkte telefon: 8716 8115
Mobiltelefon: 3022 8469
spj@dce.au.dk

Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Health, Offentligheden/Pressen, Ph.d.-studerende