Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Handleplan for diversitet og ligestilling fokuserer på handling

Et udkast til AU’s handleplan for diversitet og ligestilling 2020-2021 er nu i høring på universitetet, som forventer at have en endelig handleplan klar efter sommerferien.

06.05.2020 | Anders Hylander

Udkastet til handleplan er udarbejdet af AU’s udvalg for diversitet og ligestilling med repræsentanter fra fakulteterne – og med rektor og prorektor for bordenden. I handleplanen er der udpeget fire overordnede områder, som universitetet skal arbejde med det kommende år:

  • rekruttering
  • karriereudvikling
  • ledelse
  • arbejdspladskultur

”De overordnede områder er udvalgt, fordi de dækker de mest centrale facetter af arbejdet med diversitet og ligestilling. Med udgangspunkt i disse områder har vi efterfølgende i udvalget identificeret de konkrete aktiviteter, som er kerneindholdet i handleplanen. Intentionen fra udvalget er, at handleplanen skal kunne engagere og motivere bredt på universitetet,” siger prorektor Berit Eika.

Handleplanen indeholder i alt elleve konkrete aktiviteter. Eksempler på aktiviteter i planen er skærpelse af universitetets ”normer for rekruttering”, mere systematisk arbejde med karriereudvikling, øget diversitet og ligestilling i ledelseskontrakter samt krav om indsatser på institut-niveau.

Ud over de konkrete aktiviteter er det også specificeret, hvem der er ansvarlig for at føre dem ud i verden.

”Jeg er meget glad for, at vi med den nye handleplan har fået tydeligt formuleret, hvad vi forpligtiger hinanden til at udføre på institut, fakultet- og overordnet AU-niveau. Jeg vil gerne på ledelsens vegne sige en stor tak til udvalget for det store arbejde, de har lagt i udkastet til handleplanen,” siger rektor Brian Bech Nielsen.

Handleplan med streg under ”handle”

Udarbejdelsen af udkastet til den nye handleplan har været den første konkrete opgave for AU’s diversitets- og ligestillingsudvalg, der blev nedsat sidste sommer. Udvalget blev etableret på baggrund af et ønske fra AU’s ledelse om at skrue op for indsatsen på diversitets- og ligestillingsområdet.

I 2019 var 23% den samlede professorstab på Aarhus Universitet kvinder. På lektor-niveau var tallet 37%. Og hvad angår nyansatte professorer, så var 17% af de nyansatte professorer kvinder i 2014. Fem år senere var den andel på 28%.

”Selvom vi kan se, at andelen af kvinder i rekrutteringen af nye professorer er steget de seneste fem år, er der stadig brug for handling på området. Vi har derfor i udvalget og i universitetsledelsen været meget fokuserede på at sætte streg under ”handle” i handleplanen,” siger rektor Brian Bech Nielsen.

Handleplanen vil blive opdateret årligt. Det sker for at gøre arbejdet mere dynamisk og skabe mulighed for at bringe nye emner ind.

Udkastet til handleplanen er i høring hos fakulteterne og herigennem institutterne, FSU og fakulteternes diversitets- og ligestillingsudvalg. Øvrige høringspater er Akademiske Råd, HSU og LEA og herigennem vicedirektørområderme, de administrative centre og ASU. Deadline for høringen er fredag den 26. juni kl. 12.00.

Fakta:

I sommeren 2019 nedsatte universitetsledelsen et nyt udvalg for diversitet- og ligestilling på Aarhus Universitet. Det skete i erkendelse af, at der -  fremskridtene med at skabe en bedre kønsbalance på Aarhus Universitet sker for langsomt – der var behov for at sætte yderligere fart på processen.

Rektor Brian Bech Nielsen og prorektor Berit Eika deler formandsskabet i udvalget, og derudover er alle AU’s fakulteter repræsenteret med en VIP og en institutleder.

Udvalgets første opgave var at komme med et udkast til en ny handleplan på området, der skal erstatte den nuværende ”Handleplan for flere kvinder i forskning 2016-2020”. I foråret 2020 blev udvalgets udkast præsenteret for og godkendt af universitetsledelsen.

Mere info:

Politik og strategi, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Talentudvikling, Forskning, Forskning