Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Klimaforandringer kan give mere vild natur i Aarhus

Klimaforandringer er over os. Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og Aarhus Vand er nu gået sammen om at udnytte arbejdet med klimatilpasning til at skabe vild natur i byområder. Borgere i Lystrup inddrages i projektet.

22.01.2015 | Janne Hansen

Området ved Lystrup, hvor der til foråret bliver gennemført aktiviteter, som fremmer biodiversitet. FOTO: Privat

Området ved Lystrup, hvor der til foråret bliver gennemført aktiviteter, som fremmer biodiversitet. FOTO: Privat

I Danmark kommer klimaændringerne med al sandsynlighed til at betyde, at vi får hyppigere og kraftigere skybrud. Som det allerede er set flere steder, kan det føre til oversvømmelser i byområder, hvis der ikke er taget højde for, at de store vandmængder skal drænes eller ledes væk i det rigtige tempo.

Vi skal med andre ord lære at tilpasse os de klimaændringer, der allerede kan mærkes, og som fortsætter ud i fremtiden. Samtidig står vi over for en anden massiv udfordring, nemlig at vi mennesker langsomt ødelægger naturens mangfoldighed, fx ved at fjerne egnede levesteder.

Forskere fra Aarhus Universitet er nu gået sammen med Aarhus Kommune, Aarhus Vand og firmaet Habitats i Lystrup om at skabe en model, der slår to fluer med ét smæk og gør noget for både klimatilpasning og biodiversitet. Sammen udvikler de en model for borgerinddragende klimatilpasning, der kombineres med en indsats for at øge den biologiske mangfoldighed på en måde, der giver borgerne mere vild og rig natur dér, hvor de bor. Seniorforsker Marianne Zandersen fra Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet står i spidsen for projektet.

"Når der alligevel foretages massive tiltag ved at skabe nedsivning, opmagasinering og overfladetransport af regnvand, kan man med fordel på det samme område skabe nye tørre og våde habitater af høj kvalitet, som kommer både flora, fauna og folk til gode", fortæller hun

Lystrup er omdrejningspunkt

I praksis demonstreres modellen i Lystrup i den nordlige del af Aarhus ved det grønne område Hovmarksparken. Der, hvor der bliver gravet og lavet render, volde og en regnvandssø for at beskytte mod heftige regnskyl, vil der også blive udsat tørv fra artsrige områder i nærområdet og udsået blomsterengsfrø. Det vil skabe tørre og våde enge med græsser, urter og blomster, som tiltrækker fugle, sommerfugle, bier, padder og andre arter, man ofte kun møder i den vilde natur. Demonstrationen af samspillet mellem klimatilpasningsprojekter og vild natur er det første skridt i en længere proces, hvor borgerne kan blive medskabende aktører omkring hele byparken.

"Vi ønsker, at borgere i lokalsamfundet over de næste par år er med til at definere og skabe, hvordan en mere naturmangfoldig bypark kan se ud og bruges, for parken skal have plads til både mennesker og vild natur", tilføjer hun.

Efter at have kortlagt områdets biodiversitet og dets muligheder for en naturmangfoldig grøn infrastruktur vil der i løbet af 2015 og 2016 blive holdt en række workshops med deltagelse af borgere, forskere og kunstnere. Sidstnævnte hjælper til med at visualisere løsningerne, så borgerne bedre kan se for sig, hvad løsningerne går ud på og være med til selv at skabe dem. Derved kan borgerne vurdere muligheder og beslutninger på et oplyst grundlag og også få mulighed for selv at være med til at skabe en mere oplevelsesrig og mangfoldig natur.   

Projektet skal blandt andet finde svar på, hvordan borgerne opfatter og reagerer over for denne type løsninger på integreret klimatilpasning og biodiversitet i deres nærområde. Forskerne vil undersøge, om en grøn infrastruktur ændrer borgernes tankegang om bylandskaber og kan få borgerne til at engagere sig i at opbygge fremtidens bæredygtige by.

Derudover vil forskerne arbejde på en analyse af, hvordan hele vandkredsløbet fra grundvand til regnvand kan udnyttes mere bæredygtigt.

Læs projektbeskrivelsen, se mere på vildmedvilje.dk og på AarhusVands hjemmeside 

 

Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, AU Kommunikation, Ekstern målgruppe