Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Næste milepæl er nået i arbejdet med AU’s institutionsakkreditering

Akkrediteringspanelet har netop udvalgt seks såkaldte audit trails, som skal belyse kvalitetsarbejdet på Aarhus Universitet. Dermed er endnu en vigtig milepæl nået i arbejdet med at opnå institutionsakkreditering (IA).

30.06.2016 | Signe Opstrup

Seks såkaldte audit trails skal belyse arbejdet med kvalitetssikring på AU i praksis. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet.

I april indsendte Aarhus Universitet en selvevalueringsrapport til akkrediteringsinstitutionen. Og i juni havde universitetet første besøg af akkrediteringspanelet, der er udpeget til at vurdere AU’s kvalitetssystem. På baggrund af rapporten og besøget er der nu udpeget seks audit trails, som skal belyse arbejdet med kvalitetssikring på AU i praksis. Audit trails skal forstås som områder eller nedslag på tværs af uddannelser eller fagområder, som akkrediteringspanelet ønsker at se nærmere på.

Næste skridt er, at akkrediteringspanelet i uge 44 igen besøger AU. I den forbindelse har panelet udpeget 15 uddannelser. Panelet ønsker således at se, hvordan AU arbejder med at sikre og udvikle kvalitet på forskellige uddannelser. Nogle uddannelser skal vurderes ud fra en enkelt trail, mens andre er involveret i flere. Uddannelserne er blevet valgt ud fra et ønske om en spredning på tværs af universitetet samt med udgangspunkt i AU’s kvalitetsindikatorer og akkrediteringshistorik.

Forud for besøget, indsender AU dokumentation om de involverede uddannelser til akkrediteringspanelet i form af fx uddannelsesevalueringer, undervisningsevalueringer, handleplaner, referater af studienævnsmøder, statusmøder mv. Under besøget vil akkrediteringspanelet interviewe et stort antal ledere, medarbejdere og studerende. Alle interviewpersoner vil blive særskilt informeret, når vi modtager et program for besøget.

Det forventes, at den endelige afgørelse falder i juni 2017. Læs mere om processen.

De valgte audit trails er:

1. Årlig status
Formålet er at belyse, hvordan ’årlig status’ anvendes til løbende at identificere udfordringer på de enkelte uddannelser og afklare, hvor effektivt, der følges op på statusmøderne og i handleplaner.

2. Sikring af videngrundlaget og de studerendes kontakt til videngrundlaget
Audit trailen har fokus på, hvordan de studerendes kontakt til forskningsmiljøet i forbindelse med undervisning og vejledning løbende monitoreres og håndteres, samt hvordan det indgår i den fremadrettede bemanding og tilrettelæggelse af uddannelsen. 

3. Kvalitetsarbejdet i samspillet mellem studienævn og uddannelsesnævn/-udvalg på Arts og ST.
Formålet er at belyse informationsflow, ansvarsfordeling og opfølgning på problemer i samspillet mellem studienævn og uddannelsesudvalg/-nævn/-ansvarlig.

4. Undervisningsevalueringer
Formålet er at efterse, hvordan procedure og praksis for undervisningsevalueringerne sikrer, at problemer på kursus- og semesterniveau effektivt identificeres og håndteres.

5. De 5-årige uddannelsesevalueringer
Formålet er at belyse, hvordan uddannelsesevalueringer sikrer og udvikler uddannelsernes kvalitet og relevans.

6. Eksterne interessenter og relevanssikring
Formålet er at klarlægge, hvordan eksterne interessenter, herunder aftagerpaneler og dimittender bidrager til at udvikle kvalitet og relevans på eksisterende uddannelser, herunder særligt på uddannelser med beskæftigelsesproblemer.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte rådgiver Kirsten Brusgård kb@au.dk.

Administrativt, Administration (Faglighed), Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Teknisk/administrativ medarbejder