Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny handleplan skal fremme ligestilling i forskningsmiljøerne på AU

En ny handleplan for ligestilling, som bestyrelsen netop har godkendt, sætter frem mod 2022 retningen for at styrke ligestilling i forskningsmiljøerne. Handleplanen er forankret i AU’s Strategi 2025 og skal bidrage til, at talentmassen til fulde kommer i spil, så universitetet kan nå sine ambitioner om at bedrive forskning, forskningsbaseret uddannelse, rådgivning og formidling på højeste, internationale niveau.

09.10.2020 | Anders Hylander

“Enhver, der ser på tallene, kan se, at det går for langsomt med at få flere kvinder til at gå hele vejen," siger bestyrelsesformand Connie Hedegaard om AU’s nye handleplan for ligestilling. Foto: Lars Kruse, AU Foto

“Enhver, der ser på tallene, kan se, at det går for langsomt med at få flere kvinder til at gå hele vejen. Det tyder på, der er nogle barrierer. Det er dem, vi forsøger at fjerne med den nye handleplan. Kvalifikationer er selvsagt førsteprioritet, men det er væsentligt, at de, der ansætter, får øje på de kvalificerede kvinder. Da Folketinget tilbage i 1980’erne besluttede, at organisationer skulle indstille både en mand og en kvinde til offentlige nævn, råd og kommisioner, skabte det øjeblikkelig forandring. Det er det samme, vi nu forsøger, ved at kræve, at flere køn skal kaldes til ansættelsessamtale – så vi får hele talentmassen i spil”.

Det siger bestyrelsesformand Connie Hedegaard om AU’s nye handleplan for ligestilling, som blev godkendt af en enig bestyrelse den 8. oktober. Bestyrelsen påpegede, at det er vigtigt med konkrete tiltag, der sikrer, at der sker en udvikling på området.

Som i handleplanens forgænger er der fortsat særligt fokus på ligestilling i videnskabelige stillinger, fordi udfordringerne her er særligt tydelige. Men overordnet er handleplanen et udtryk for en ambition om at øge ligestilling blandt ledere og medarbejdere generelt. Det betoner rektor Brian Bech Nielsen, der sammen med prorektor Berit Eika leder AU’s udvalg for diversitet og ligestilling.

”Vi har efter mange drøftelser i udvalget og i universitetsledelsen valgt, at den nye handleplan primært skal fokusere på ligestilling i videnskabelige stillinger. Det skal den, fordi udfordringerne med ubalance her er særligt tydelige. Sideløbende skal der arbejdes med at sikre ligestilling for alle medarbejdere og studerende, der har deres dagligdag på AU.”

Arbejdet med handleplanen er forankret i universitetsledelsen og AU’s udvalg for diversitet og ligestilling med repræsentanter fra fakulteterne. Udvalget blev nedsat i sommeren 2019 med et ønske om at sætte yderligere fart på processen med at skabe mere diversitet og bedre kønsbalance.

I handleplanen er der udpeget fire overordnede områder, som universitetet skal arbejde med frem mod 2022:

  • Rekruttering
  • Karriereudvikling
  • Ledelse
  • Arbejdspladskultur

Opbakning til handleplan

Handleplanen var før sommerferien i høring blandt universitetets medarbejdere. Her var der overordnet opbakning til handleplanes sigte – herunder de foreslåede indsatsområder.

”Jeg vil gerne på universitetsledelsens vegne sige en stor tak til de mange input, vi fik ind under høringsprocessen. Det er glædeligt, for det er helt afgørende for det konkrete arbejde med at fremme ligestillingen, at der er opbakning blandt vores medarbejdere og enighed om, at dette er et område, som vi skal prioritere højt,” siger rektor Brian Bech Nielsen.

Mange høringssvar indeholdt forslag og ideer, der ligger ud over handleplanen. De er nu opsamlet i et idékatalog, som vil indgå i udvalgets videre arbejde.

Handling gennem konkrete aktiviteter

Under de fire overordnede områder er der i handleplanen formuleret elleve konkrete aktiviteter. Eksempler på aktiviteter i planen er skærpelse af universitetets ”normer for rekruttering”, mere systematisk arbejde med karriereudvikling, øget ligestilling i ledelseskontrakter samt krav om indsatser på institut-niveau.

Ud over de konkrete aktiviteter er det også i handleplanen beskrevet, hvem der er ansvarlig for at føre dem ud i verden.

En af de første aktiviteter i udmøntningen af handleplanen frem mod 2022 vil være en justering af AU’s normer for rekruttering. Desuden tages der hul på aktiviteterne vedrørende arbejdspladskultur.

En ny handleplan vil blive udarbejdet i efteråret 2022 og gælde for årene 2023-2025. Når handleplanen skal opdateres og justeres, vil der indgå aktiviteter, som vedrører andre aspekter af diversitet.

Fakta: Kønsfordeling blandt VIP i 2015 og 2019

Fakta: AU’s arbejde med diversitet og ligestilling

  • I sommeren 2019 nedsatte universitetsledelsen et nyt udvalg for diversitet- og ligestilling på Aarhus Universitet. Det skete i erkendelse af, at målet om at skabe en bedre kønsbalance på Aarhus Universitet sker for langsomt, og at der var behov for at sætte yderligere fart på processen.
  • Rektor Brian Bech Nielsen og prorektor Berit Eika deler formandsskabet i udvalget, og derudover er alle AU’s fakulteter repræsenteret med en VIP og en institutleder.
  • Udvalgets første opgave var at komme med et udkast til en ny handleplan på området, der skal erstatte den nuværende ”Handleplan for flere kvinder i forskning 2016-2020”. I efteråret 2020 blev udvalgets udkast præsenteret for og godkendt af AU’s bestyrelse.

Mere info:

Politik og strategi, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Forskning