Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 14 fra Institutlederen

Kære alle, Tak for lærerige og konstruktive seminardage fyldt med positiv energi i sidste uge!

12.12.2017 | Siri Beier Jensen

INTERNT PÅ INSTITUTTET

Rektor besøgte IOOS
Mandag d. 30. oktober lagde vores rektor Brian Bech Nielsen vejen forbi instituttet for at tale om universitetets ’state of the union’ og for at lytte til, hvad der rører sig på IOOS. Besøget gav god indsigt i universitetets retning og rammer og god mulighed for at debattere emner, som påvirker vores daglige arbejde. Læs et kort sammendrag af rektorbesøget her: dent.medarbejdere.au.dk

Ny økonomistyringsmodel og nyt EAN-nr. til instituttet
Det seneste år har vi i samarbejde med HE Økonomi arbejdet på at sammenlægge de gamle enheders økonomi og udvikle en ny økonomistyringsmodel for hele instituttet. Det er nu lykkedes, og vi har fået en meget brugbar model, som giver større overblik over vores samlede økonomi og mere synlighed over enkeltelementer af den.

Den nye økonomistyringsmodel giver nogle ændringer i instituttets daglige drift. Som fortalt på videndelingsmødet i november og udsendt på mail d. 28. nov. får instituttet bl.a. et nyt og fælles EAN-nr. for alle afdelinger, uddannelser mv., lige som enkelte sags- og projektnumre er ændret. Det nye EAN-nr. træder i kraft fra 1. januar 2018 og skal allerede nu bruges ved indkøb og bestillinger, der leveres i 2018.

Fremover hedder det nye IOOS EAN-nr.: HE Institut for Odontologi og Oral Sundhed 5798000419285

På hjemmesiden ligger en manual med en introduktion til den nye økonomistyringsmodel, en konteringsvejledning og det nye EAN-nr.: dent.medarbejdere.au.dk/kommunikation-og-events/ioos-videndelingsmoeder/

Ved tvivl og spørgsmål er I velkomne til at kontakte vores forretningscontroller Kathrine Trolle Mortensen: kathrine.trolle@au.dk / 93 50 86 17 eller vores projektøkonom Thomas Poulsen: thomas.poulsen@au.dk / 30 58 49 68.

Videndelingsmøde: Fluorid, fissurforsegling og tandbørstemetoder
På tværs af vores fagligheder har medarbejdere på IOOS taget initiativ til at gå sammen om udarbejdelse af en klinisk vejledning i brug af fluorid, som allerede er efterspurgt udenfor Aarhus Universitet, en anden arbejdsgruppe er i gang med at lave en klinisk vejledning for fissurforsegling og en tredje gruppe er i opstartsfasen ift. at udarbejde en vejledning i tandbørstemetoder og tandbørstetyper. Grupperne vil fortælle om deres arbejde på videndelingsmødet torsdag d. 14. december kl. 7.30-8.00 i auditorium A.

Fluorid-arbejdsgruppen: Lektor Alan Richards, videnskabelig assistent Line Staun Larsen, afdelingstandlæge Marie-Louise Milvang Nørregaard, afdelingstandlæge Tandplejen Aarhus Birthe Sand Krabbe, viceinstitutleder for uddannelse Caroline Hørsted, undervisningstandlæge Niels Mark, ledende tandlæge Hanne Mohr, professor Bente Nyvad.

Fissurforseglingsgruppen: Koordinator af efter- og videreuddannelse Helle Hornhaver, professor Bente Nyvad, lektor Irene Dige, underviser på tandplejeruddannelsen Gitte Brink, videnskabelig assistent Line Staun Larsen, lektor Sebastian Schlafer, undervisningstandlæge Niels Mark, afdelingstandlæge Marie-Louise Milvang Nørregaard.

Tandbørstegruppen: Ledende tandlæge Hanne Mohr.

Som noget nyt lægger vi en kort opsamling fra hvert videndelingsmøde på vores hjemmeside, så alle har mulighed for at følge med i hvad der sker på instituttet, også hvis man er forhindret i at deltage i selve videndelingsmødet. Opsamlingen fra videndelingsmødet d. 7. november om den nye økonomistyringsmodel ligger her: dent.medarbejdere.au.dk/kommunikation-og-events/ioos-videndelingsmoeder/

Sygemeldinger påvirker arbejdet
Længerevarende sygemeldinger grundet fysisk tilskadekomst og sygdom har desværre ramt en del af vores medarbejdere bredt rundt i huset. Det giver et større arbejdspres på de tilbageværende medarbejdere, og vi arbejder på at finde holdbare løsninger for alle parter – det er det muliges kunst. Tak for hjælpen til jer, som yder en ekstra indsats for at holde instituttet kørende i denne periode og rigtig god bedring til jer, der arbejder på at blive raske. _____________________________________________________________________________________

UDDANNELSE, UNDERVISNING OG FORSKNING

’Teamklinikken’ er snart gennemført som pilotprojekt
Teamklinikken har eksisteret som pilotprojekt på IOOS i godt et år og lukker i sin nuværende form, når projektbevillingen udløber ved årets udgang. Erfaringer og evalueringer samles derefter ind, analyseres og samles i et inspirationskatalog. Teamsamarbejde, hvor studerende og elever fra alle de tand- og mundfaglige uddannelser får kendskab til hinandens kompetencer, autorisationer og virksomhedsområder ift. varetagelse af patientbehandling, er et udtalt ønske hos studerende og elever på tværs af alle uddannelserne, og blev også bragt op som et gennemgående tema og udtalt ønske fra medarbejdere på tværs i huset ved vores seminar i sidste uge. Næste skridt er derfor at arbejde videre med team-tanken i praksis og se på, hvordan vi kan implementere teamsamarbejdet under de nuværende studieordninger.

Splinternyt digitaliseringsudstyr i Centrallaboratoriet

Vi har fået mulighed for at købe en ny og dyr (!) 3D-printer til Centrallaboratoriet, som kan bruges på tværs i huset. Digitaliseringsudstyret er købt for midler, som Caroline Hørsted har søgt og fået bevilget fra Undervisningsministeriets Kvalitetsudviklingspulje.

IOOS havde fremtrædende rolle på Tandlægeforeningens årlige symposium
I begyndelsen af november afholdt Tandlægeforeningen sit årlige symposium i Bella Center i København og den sideløbende konference for klinikassistenter samme sted. Temaet for begge var ’endodonti’. Lektor Lise-Lotte Kirkevang var faglig koordinator på tandlægernes symposium, mens Caroline Hørsted var faglig koordinator på klinikassistenternes konference. I det hele taget var IOOS’s faglighed meget fremtrædende under konferencedagene, hvor flere af vores forskere og undervisere holdt oplæg.

Send input og idéer til IOOS’ sommerskole 2018
Arbejdet med at planlægge IOOS’ sommerskole 2018 er begyndt. Idéer og input til kurser, emner eller kursusgivere er mere end velkomne. Send forslag til koordinator af efter- og videreuddannelses Helle Hornhaver hornhaver@dent.au.dk og giv også gerne et praj, hvis du selv har lyst til at undervise på sommerskolen eller deltage i selve planlægningsarbejdet. IOOS’ sommerskole løber af stablen 14.-16. august 2018 og er efter- og videreuddannelse for hele det odontologiske team. _____________________________________________________________________________________

NYT OM NAVNE

Jubilæer på instituttet
Vi har mange dygtige og engagerede medarbejdere på IOOS, som gennem en lang årrække har været med til at drive og udvikle instituttet. Desværre og meget beklageligt har vi overset nogle af jubilæerne og dermed ikke retmæssigt sagt tak for medarbejdernes store indsats. Tidligere har sekretariatslederne haft overblikket, men for et par år siden overgik den opgave til digitale systemer centralt på AU, som desværre har svært ved at sammentælle ansættelsestiltrædelser, overgange til andre stillingstyper og ophør i forskellige perioder og dermed varsle kommende jubilæer. Det er ærgerligt, men kan ikke ændres.

Derfor - hvis I har kendskab til kollegers kommende jubilæer eller jeres eget, så vil jeg gerne opfordre jer til at give sekretariatsleder Mariann Bøje et praj, når tiden nærmer sig, så vi rettidigt kan fejre jubilarerne.

I november har vi fejret, at klinisk lærer og ekstern lektor på tandlægeuddannelsen Marianne Thordrup, studievejleder på tandklinikassistentuddannelsen Susanne Rimmer og studievejleder og underviser på tandplejeruddannelsen Anne-Marie Christensen med stort engagement har været ansat på instituttet i 25 år.

Louise Hauge Matzen kåret som årets underviser på tandlægeuddannelsen
I slutningen af oktober blev lektor Louise Hauge Matzen, Sektion for Oral Radiologi, ’overfaldet’ af studerende, der væbnet med blomster og award kårede hende som årets underviser på tandlægeuddannelsen. Det er den ultimative anerkendelse i forhold til én af vores kerneydelser – forskningsbaseret undervisning. Stort tillykke og tak for indsatsen til Louise Hauge Matzen.

Ph.d.-studerende Pankaj Taneja fik pris på international konference
Pankaj Taneja, der er ph.d.-studerende ved Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion, fik førsteprisen for sin præsentation ved konferencen for tand-, mund-, og kæbekirurger; Academic Association of Oral and Maxillofacial Surgeons Conference i Liverpool. Pankaj Taneja præsenterede resultaterne af det første studie i sit ph.d.-stipendium, hvori Pankaj undersøger C-taktile (CT) afferente nervefibre, og om forskellige typer stimuli, der specifikt skal fremkalde behagelige, ubehagelige eller smertefulde sanseindtryk i det orofaciale område, rent faktisk vil opleves som orofacial smerte. Tillykke og flot klaret.

Lise-Lotte Kirkevang i BT om rodbehandling
7. november bragte BT en artikel om, hvad uopdaget rodbetændelse kan føre til og om vigtigheden af at søge professionel hjælp i tide. Lektor Lise-Lotte Kirkevang, Sektion for Oral Radiologi, deltog som ekspert i endodonti i artiklen og kunne samtidig fortælle om et igangværende pilotstudie om, hvordan man bedst og mest effektivt forebygger og behandler rodbetændelse. Godt at få bragt instituttets forskning og ekspertviden i spil i samfundet.

Bedste hilsener
Siri

Administrativt, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, IOOS, IOOS, Navnenyt, Forskning, Videnskabelig medarbejder, SKT, Politik og strategi