Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 73, april 2017

Kære alle Hermed sidst nyt

25.04.2017 | Thomas G. Jensen

Vigtigt nyt om byggeriet

Den gældende tidsplan går ud på indflytning til oktober, men vi har fået oplyst at byggeriet er udfordret og tidsplanen derfor under pres. Så snart der sker en ny udvikling vil vi informere om det. Vi fortsætter med planlægning af flytningen, idet hvordan vi flytter ikke nødvendigvis ændres væsentligt af hvornår vi flytter.

 

Status vedr. flytning

Det er, som tidligere beskrevet her i nyhedsbrevet, et vigtigt mål for ledergruppen at få gennemført en effektiv flytning til Skou-bygningen. Ledergruppen er i fuld gang med planlægningen, og vi har bl.a. aftalt møder med 14-dages mellemrum med Conor Leerhøy, teknisk chef ved fakultetet, og vi har afholdt møde med det involverede flyttefirma. Arbejdsmiljøorganisationen har også taget en række initiativer, der i denne fase især drejer om oprydning af kemikalier. Der pågår endvidere udbud i forhold til frysere og inventar. Det er målsætningen, at hver forskningsgruppe kun bør ligge stille få dage i forbindelse med flytningen. Imidlertid kan flytning af fællesrum, reetablering af apparatur af eksterne firmaer mv kunne forsinke det tidspunkt, hvor en given gruppe kan arbejde helt som normalt igen. Perioden søges forkortet mest muligt.

 

Der vil snart blive sendt en forespørgsel ud til alle grupper i 1240-komplekset (Bartholin) og 1230-komplekset (Anatomi) om dels at vælge en flytteansvarlig, der skal virke som gruppens kontaktperson til ledergruppen. Vedkommende er ansvarlig for at oplyse om, hvad gruppen skal have flyttet og hvilket fællesapparatur man benytter sig af. På basis af disse informationer udfærdiges en plan for gruppernes flytning, herunder rækkefølgen grupperne imellem. Sideløbende med de initiativer ledergruppen tager, arbejder arbejdsmiljøorganisationen også. Vi opfordrer alle til at følge de anvisninger arbejdsmiljøorganisationen giver og som alle er forinden er aftalt med ledergruppen.

 

Kapsejladsen 28. april

Der vil onsdag pr mail blive sendt kontaktoplysninger ud til arrangørerne og vagten ved arrangementet, således alle medarbejdere har nogen at kontakte, hvis der opstår problemer i - eller ved - vores bygninger. Se herudover nyhedsbrevet fra marts.

 

1. maj

På anmodning kan medarbejdere på Institut for Biomedicin holde fri den 1. maj, hvis arbejdet tillader det. Frihed den 1. maj aftales med nærmeste leder.

Bemanding i dyrestalden d. 1. maj

Den 1. maj vil antallet af staldpersonale i dyrestalden være begrænset.

I tidsrummet kl. 9-12 vil det dog være muligt at kontakte vagthavende dyrepasser. Opslag med kontaktoplysninger til vagthavende dyrepasser vil være tilgængelig ved indgangen til stalden d. 1. maj.

Hvordan modtager jeg nyhedsbrev fra dyrestalden

Nyhedsbreve fra dyrestalden udsendes på baggrund af mailliste tilgængelig i dyrestalden. Hvis du ikke har modtaget nyhedsbrevet fra marts 2017 og fremadrettet gerne vil modtage nyhedsbreve, skal der rettes henvendelse dyrestaldens teamledere, som vil sikre, at maillisten opdateres. Teamleder i Bartholin er Lone Dahl Thomsen, lone.d.thomsen@biomed.au.dk, teamleder i Dyrestald Syd er Peter Aakær Nielsen, pan@biomed.au.dk, og temaleder i Dyrestald Vest er Lene Hornbæk Holm, lhh@biomed.au.dk.

Valg til institutforum

Frem til 25. april er det muligt at gøre indsigelser mod kandidatlisterne til Institutforum. 29. april vil det kunne udmeldes om der afholdes valg i en eller flere kandidatkategorier eller kandidaterne alle er valgt ved fredsvalg. 

 

Alkoholpolitik træder i kraft 1. juni 2017

Instituttets samarbejdsudvalg har gennem længere tid drøftet en alkoholpolitik og er nu enedes om indholdet. Det meddeles hermed alle ansatte at politikken træder i kraft 1. juni. Den kan ses her: http://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/arbejdsmiljoe/alkoholpolitik/

Afgørelse i byretten i sag anlagt mod AU/instituttet 

Sagen gik på om vi fra universitetets side i en sag om ophør i ansættelse havde handlet på en sådan måde, at en tidligere medarbejder på Institut for Biomedicin var berettiget til erstatning og godtgørelse. Både medarbejdere og medlemmer af ledergruppen har afgivet vidneforklaringer. Det principielle i sagen var hvem der på institutterne har ansættelseskompetence. Her fastholdt vi fra AUs side at den kompetence ligger hos institutlederen. Alle ansættelser skal som bekendt godkendes af institutlederen, hvorimod øvrige medarbejdere kun kan indstille til ansættelse. Retssagen endte med at AU blev frifundet, idet det ikke blev godtgjort, at vi havde handlet erstatningspådragende eller begået forvaltningsretlige fejl. Det er vi naturligvis tilfredse med, idet vi ønsker – og mener at vi lever op til – at alle personalesager håndteres ordentligt og professionelt.

Husk patent-indberetninger

Som beskrevet i sidste nyhedsbrev fra marts er der på instituttet stor aktivitet med patentindberetninger. TTO oplyser imidlertid at der i flere tilfælde er problemer med patenter/samarbejdsaftaler idet resultaterne har været fremlagt eller publiceret inden patentindberetning. Derfor: Husk at overveje om jeres resultater kan have kommerciel relevans, og hvis det er tilfældet at tage kontakt til TTO (eller Claus Olesen) – meget tidligt i processen.

 

Rejsestipendier 2018 

Der ønskes forslag til kandidater til Ministeriets (FIVU) EliteForsk-rejsestipendier 2018 til danske ph.d.-studerende. Rejsestipendierne, der er på 200.000 kr. skal anvendes til et længerevarende ophold. Da stipendiet skal anvendes i tilknytning til en ph.d.-uddannelse, skal kandidaten have mindst 1 1/2 år tilbage af ph.d.-forløbet på indstillingstidspunktet, som er 1. september 2017. Stipendiet kan tidligst komme til udbetaling primo 2018. Det kan bruges til indskrivningsgebyrer og andre driftsudgifter, egne rejseudgifter, rejse- og sygeforsikring samt opholds- og boligudgifter. Stipendiet kan ikke anvendes til dækning af løn. For hver kandidat skal der indsendes følgende dansksprogede bilag:

1.     En grundig faglig argumentation for kandidaten, herunder en beskrivelse af ph.d.-projektets    forskningsmæssige højde og kvalitet (maks. 1 A4-side).

2.     CV og evt. publikationsliste for kandidaten med angivelse af sluttidspunkt for kandidatens ph.d.-forløb.

3.      Beskrivelse af udlandsopholdets betydning og formål i forhold til ph.d.-projektet samt en beskrivelse af det udenlandske forskningsmiljø (maks. 1 A4-side). 

Alle forslag til kandidater skal omkring institutledelsen og instituttets frist for samlet at indsende forslagene er d. 1 maj kl. 12.00.

 

Referat fra sidste møde i SU den 28. februar kan ses her:

http://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-referater/samarbejdsudvalg-referater/referater-2017/moede-28-02-2017/

 

Referat fra sidste møde i institutforum den 2. marts kan ses her: 

http://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-referater/institutforum-referater/referater-2017/moede-02-03-2017/

 

Med venlig hilsen

 

Thomas G. Jensen

 

 

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin, Navnenyt