Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 85 maj 2018

Kære alle   Hermed sidste nyt:

29.05.2018 | Thomas G. Jensen

Flytteplaner

Vi har nu udsendt planerne over den fremtidige lokalisering når Skou-bygningen er klar (Mail fra Anni Mandrup Høeg den 9/5), og vi er startet med at arrangere lokale møder for de der skal sam-lokaliseres (hver fløj i Skou-bygningen og møder for anatomi, fysiologi og biofysik-bygningerne). Flytningerne har betydning for fællesfunktionerne (bla sekretariat og værksteder), og vi vil hurtigst muligt tage stilling til hvor de skal placeres fremover.

Evakueringsøvelse tirsdag den 12. juni 

Arbejdsmiljøorganisationen har planlagt, at der afholdes evakueringsøvelser tirsdag den 12. juni 2018. Øvelserne indebærer at alarmen udløses (vær dog opmærksom på at der ikke er alarm i alle bygningerne), hvorefter alle medarbejdere forlader bygningen. Der er anvisninger på hvordan evakuering gennemføres i alle evakueringszoner (typisk på hver etage). Vi opfordrer alle til inden øvelserne at lære anvisningerne at kende, herunder rollerne som Evakueringsleder og Samlepladsleder. Øvelserne afholdes varslet, da vi ønsker flest mulig deltager og fordi det giver mulighed for i god ro og orden at blive bekendt med hvordan en evakuering foregår. 

Vi vil gerne bede om at alle så vidt muligt planlægger deres arbejde den dag, således de kan deltage. Husk også at informere jeres gæster om øvelsen. Vi har aftalt datoen med Studieadministrationen, sådan at øvelserne ikke skulle kollidere med eksamener, men det er ikke muligt at finde en dag i juni uden undervisning. 

Øvelserne er for medarbejderne, men idet alarmerne også vil lyde i studiefløjene, må undervisere forberede sig på et afbræk i deres undervisning på ca. 15 minutter fra alarmen lyder. Øvelserne igangsættes og overvåges af arbejdsmiljøgrupperne og medarbejdere fra Bygningsservice m.fl. men det er vigtigt at understrege, at de kun observerer og på ingen måde har ansvar for evakueringen. Såfremt vi i vores planlægning har overset planlagte aktiviteter, der ikke er forenelige med øvelserne, hører vi gerne fra jer snarest. Skriv til sekretær Ulla Als: uva@biomed.au.dk

Alarmerne lyder: Bartholin kl. 9, i Anatomi-komplekset kl. 10 og i bygningskomplekserne i Vest (Biokemi, Fysiologi og Biofysik) kl. 11.

Der indkøbes is til alle der deltager.

Kapsejladsen – og gener som følge deraf 

Vanen tro blev der i år igen afviklet kapsejlads i parken. Som følge af de foranstaltede tiltag er det vores indtryk, at dagen forløb uden de store gener for instituttet. Da der dog kan være oplevelser vi endnu ikke har hørt om vil vi gerne have tilbagemeldinger fra medarbejdere, der har været generet af Kapsejladsen sendt til annimh@biomed.au.dk, således vi kan gå i dialog med arrangørerne om forbedringer til næste års arrangement. Angiv hvad problemer har været, hvorvidt I har talt med arrangørerne herom – og hvad i så fald kom ud heraf – og om I har forslag til at løse problemet.

 

Den nye persondataforordning

De fleste medarbejdere på AU har med personoplysninger at gøre og har dermed et medansvar i forhold til at sikre, at AU kan leve op til den nye databeskyttelsesforordning. Der er flere tiltag i gang for at gøre opmærksomme på de nye retningslinjer, og i det seneste nyhedsbrev fra universitetsledelsen er der f.eks. link til fem gode råd i forbindelse med de nye regler og et nyt e-læringskursus om emnet. Nyhedsbrevet kan ses her: http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2018/16/

De fem gode råd til håndtering af personoplysninger er:

1. Ryd op i din mailboks

2. Ryd op på netværksdrev

3. Ryd op på dit skrivebord på din computer

4. Ryd op på dit fysiske skrivebord

5. Ryd op på dine mobile enheder

Pulje til VIP, som vil rejse ud i 2018 for at blive inspireret ift undervisning 

Som led i fakultetets internationaliseringsstrategi har instituttet besluttet at afsætte 250.000 kr. i 2018 til udlandsrejser for VIP, som rejser ud for at blive inspireret ift undervisning. En motiveret ansøgning inkl. budget sendes til annimh@biomed.au.dk senest 15.8.2018. Rejserne skal foregå i 2018, selvom vi godt ved, at det er en i forvejen travl periode for mange.

 

Pulje fra fakultetet til lektorer som gør en særlig undervisningsindsats

Der planlægges bevillinger på 100-200.000 kr. Ansøgningsfrist: mandag den 4. juni kl 12 til dekanen, men inden da skal aftales indstilling fra institutleder, så send gerne til annimh@biomed.au.dk senest 31.5.2018.

Se nærmere her: http://health.medarbejdere.au.dk/#news-13040

 

Støtte til udarbejdelse af EU-ansøgninger

Der kan søges om støtte til aktiviteter, der kan understøtte udarbejdelse af ansøgninger til H2020 og etablering af nye forskernetværk målrettet H2020. Der kan med andre ord søges midler til for eksempel at dække forskeres løn, konferencedeltagelse, rejser og netværksaktiviteter i ind- og udland, herunder besøg i Bruxelles, samt netværkstiltag på tværs af Health og AU. Dekanatet ser gerne fælles aktiviteter på tværs af institutter og fagområder. 

For at få del i midlerne bedes institutlederne fremsende ansøgninger med følgende oplysninger (maks. 1 side pr. ansøgning):

  1. 1. Navn på institutleder og kontaktoplysninger
  2. 2. Formål og forventede resultater
  3. 3. Påtænkte aktiviteter og navne på forskere, som midlerne er påtænkt

Der er løbende ansøgningsfrist, men bemærk, at aktiviteterne skal være afholdt og betalt den 31. december 2018. Der kan ikke søges til ERC og Marie Curie aktiviteter. Der er budgetteret med tre bevillinger a` 45.000 til Biomedicin. Kontakt undertegnede hvis I er interesserede.

 

Støtte fra Forskningsrådet til ERC-ansøgninger

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) runs a support programme for preparing a resubmission of ERC starting- and consolidator-grant applications that have been rejected, yet ranked high by the commission. You can apply at DFF for 35.000kr/m max., and for up to 24 months, in order to improve your application and to resubmit it for the next evaluation round. Apply at DFF with a 3-page project description, copies of the original ERC-grant and its evaluation by the EC and a budget plan. There are three deadlines per year for this DFF-scheme: 1st of May, 31st of August and 16th of October. So, the next deadline is the 31st of Aug! Further information on application formalities are found in this guide: dff.dk/en/application/calls/dff-danish-erc-programme-may-2018.pdf

 

Fuldt finansierede PhD-stipendier

Der indkom 12 forslag om PhD-projekter til de 4 projekter instituttet havde mulighed for at foreslå (jvnfr. mail fra Anni Mandrup Høeg den 30. marts). Undertegnede har bistået af to vice-institutledere (de to der ikke var inhabile) og instituttets FP leder Thomas Vorup-Jensen udvalgt de 4 projekter der går videre. Udvælgelsen skete baseret på de udmeldte kriterier og en helhedsvurdering af projektet og den foreslåede vejlederkreds. 

 

Adjungerede professorer (”Honory professors”) og gæsteprofessorer

Det er fortsat muligt at foreslå samarbejdspartnere til udnævnelse som adjungeret professor. Fakultetet har besluttet at forslag om en af de planlagte 50 Skou adjungerede professorer skal indsendes før oktober 2018, hvorefter der vil blive truffet beslutning om, hvem der søges tilknyttet. Via AUFF kan desuden der søges midler til længere ophold gæsteprofessorer (http://auff.au.dk/bevillinger/auffs-gaesteforskerpulje/). Næste ansøgningsfrist er primo september.

 

VIP-stilling med undervisning i farmakologi

Der er opslået en tenure track VIP stilling med bredt opslag. Ansøgningsdeadline: den 11. juni.

 

VIP-stilling med undervisning i fysiologi

Der er opslået en adjunktstilling med bredt opslag. Ansøgningsdeadline: 20. juni.

 

Lundbeckfonden International Neuroscience Programme

Mere info: https://www.lundbeckfonden.com/wpcontent/uploads/Lundbeckfonden_International_Neuroscience_Programme.pdf

 

Med venlig hilsen

 

Thomas G. Jensen

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin