Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev / News letter March 2018

Nyheder og information fra instituttet / News and information from the department

11.06.2018 | Pernille Brink Csösz

English version below

Kære alle

Første nyhedsbrev fra institutleder i 2018.

Det er vel efterhånden velkendt at studienævnet for medicin og fakultetsledelsen har taget fat på at revidere både bachelor og kandidatdelen af lægeuddannelsen. I næste måned indledes arbejdet med kandidatuddannelsen. I forbindelse med revisionen, og i forlængelse af universitetets netop iværksatte EDU-IT strategi og ikke mindst som reaktion på studenternes stadige input, er det nødvendigt at arbejde med andre undervisningsformer til erstatning af i hvert fald en stor del af de traditionelle forelæsninger.

Alle instituttets professorer er inviteret til at deltage i en workshop målrettet nye undervisningsformer på Institut for Klinisk Medicin. Workshoppen er fælles afsæt til en systematisk omlægning af de faste ugentlige forelæsninger til tidssvarende studenterinddragende undervisning, samtidig med at vi imødegår den mangel på auditorier, der følger med udflytningen fra Nørrebrogade. I forlængelse af professorworkshoppen følger en række møder, hvor vi semestervis skal implementere de nye undervisningsformer.


Bliv klogere på moderne undervisning i nye korte workshops
I forlængelse af ovenstående vil jeg rette alle underviseres opmærksomhed mod forårets relevante uddannelsestilbud fra CESU.
I ugen fra 9. til 13. april afvikles en række Edu-IT workshops skræddersyet til undervisere på Health. Der er tale om en halv snes kompetencekurser af 3-4 timers varighed, som introducerer udvalgte redskaber og teknikker, der understøtter blended learning og flipped classroom. Edu IT's workshopkatalog. Ansøgningsfristerne er 22. marts og 2. april og med princippet om først til mølle.

Spørgsmål til både Edu IT Week kan  rettes til projektmedarbejder Jens Laurs Brøndum Kærsgaard på jenslaurs@cesu.au.dk / 93 50 90 34 eller specialkonsulent Mads Ronald Dahl på md@cesu.au.dk / 93 50 90 36, begge fra CESU.

Hjernesamlingens fremtid er stadig uafklaret
Flere har spurgt til hjernesamlingen på Risskov, som vi for snart et år siden anbefalede samlingens juridiske ejer, Region Midtjylland, at nedlægge.  Begrundelsen var, at forskningsudbyttet ikke har stået mål med de udgifter, der er forbundet med at flytte små 10.000 hjerner med til Skejby, og regionsrådet nedlagde formelt samlingen sidste sommer – dog med den dør på klem, at hjernesamlingen kan overdrages til andre forskningsinstitutioner, der måtte ønske og have råd til at føre samlingen videre.
I pressen har det en del gange, bl.a. i denne DR-artikel og radiodokumentaren Hjerner til afhentning, været fremme, at der har været dialog med andre universiteter, herunder SDU, om mulig overdragelse og videreførelse af samlingen. Jeg kan bekræfte, at der har været både forespørgsler, dialoger og kontakter med flere aktører, men pt er der ikke nogen afgørelse. Regionen er fortsat i en afklaringsfase. I bliver selvfølgelig informeret, når jeg kan melde noget ud, der faktisk holder vand.

Særligt til udenlandske forskere med bibeskæftigelse – nye regler på vej
Før jul hørte vi om udenlandske forskere, der blev politianmeldt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), fordi de har fungeret som censor, holdt foredrag eller udført andre lønnede eller ulønnede opgaver uden direkte sammenhæng med deres forskningsophold. Det skabte forståelig forvirring om reglerne for bibeskæftigelse, og universitetets mobilitetsteam udarbejdede oversigten When do I need to apply for a permit for sideline activities? som udenlandske forskere kan konsultere. Oversigten opdateres løbende.
Som I måske har læst eller hørt, er der mere smidige regler på vej. 26. januar startede de politiske forhandlinger om et lovforslag, der lægger op til, at udenlandske forskere får ret til bibeskæftigelse i ubegrænset omfang og uden særskilt ansøgning, forudsat at der er sammenhæng mellem bi- og hovedbeskæftigelsen, jf. Udlændinge- og Integrationsministeriets Overblik over regeringens forslag om tidssvarende regler for bibeskæftigelse eller ministeriets pressemeddelelse Smidigere regler for udenlandske medarbejderes bijob. Lovændringen er nu sendt i høring, og indtil ændringerne forhåbentlig  træder i kraft, skal I konsultere AU-oversigten og i tvivlstilfælde kontakte international koordinator Inge Aachmann Pedersen fra mobilitetsteamet på iap@au.dk / 8715 3603.

Dialogmøde med Det Europæiske Forskningsråd (ERC)
På Institut for Klinisk Medicin er vi ikke gode til at hente ERC-bevillinger hjem, og det er i sig selv en grund til at reservere mandag 9. april fra klokken 12-16, hvor universitetet er medarrangør af en Inspirationsdag med dialog om Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Målet er, at forskere på alle niveauer, også ph.d.-studerende, kender og forstår visionen og konceptet bag ERC med henblik på at skrive bedre ansøgninger. En ERC-bevilling giver mulighed for at fyre 1,5 millioner euro (eller mere) af over fem år med jeres egen forskningsgruppe, og bevillingen siges samtidig at være et kvalitetsstempel med afsmittende virkning, når I søger andre fonde. Se oplægsholdere i programmet og bemærk, at der er mulighed for dialog med bl.a. professor Liv Hornekær. Hun kommer fra Institut for Fysik og Astronomi/INANO og har opnået hele to ERC-bevillinger. Det er vores prodekan for forskning, Ole Steen Nielsen, der er moderator på inspirationsdagen, der har tilmeldingsfrist 3. april.


Økonomi – flere overhead hjem end budgetteret
Som jeg tidligere har skrevet, er det vigtigt at overholde budgettet i de eksterne bevillinger, hvortil der er knyttet overhead. Det er der heldigvis flere og flere, der gør. Instituttet har nemlig fået flere overhead indtægter end forudsagt. Det hjælper på økonomien, så mange tak for det. 

Fra institutleder til direktør i iPSYCH
Jeg har takket ja til at blive ny direktør i det seks år gamle forskningsprojekt iPSYCH, som undersøger de genetiske og miljømæssige faktorer, der har betydning for udviklingen af psykisk sygdom. Jeg kommer til at afløse nuværende direktør professor Mogens Kilian, der trækker sig for at gå på pension, og det er selvfølgelig et privilegium at være med i så unik en konstruktion. iPSYCH er verdens største forskningsinitiativ om psykiatriske sygdomme, og til dato er der publiceret over 500 videnskabelige artikler baseret på  iPSYCH data. Stillingen er en 20% ansættelse og således en rigtig fin aftægtsstilling. 

/Kristjar

Institutleder / kristjar.skajaa@clin.au.dk 


Dear All

 

First Newsletter from Head of Department in 2018.

 

It is well known that the Board of Studies of Medicine and the Faculty Management has begun to revise both the bachelor and the master of the medical education. Next month, work will begin with the master's program. In connection with the revision, and in continuation of the university's recently implemented EDU-IT strategy and not least in response to the students' continuous input, it is necessary to work with other teaching methods to replace at least a large part of the traditional lectures.

All department professors are invited to participate in a workshop targeted new teaching methods at the Department of Clinical Medicine. The workshop is a common basis for a systematic conversion of the fixed weekly lectures to contemporary student education  while meeting the lack of auditoriums that accompany the relocation of Nørrebrogade. After the professorship workshop, a number of meetings will follow, where we will implement the new teaching methods in each semester.

 

Grow wiser on modern teaching in new short workshops

In addition to the above, I will direct all teachers' attention to the spring's relevant educational offerings from CESU.

In the week from April 9 to 13, a number of Edu-IT workshops are being tailored to teachers at Health. These mention about a dozen of competence courses, which introduces selected tools and techniques that support blended learning and flipped classroom Edu IT's workshopkatalog. Application deadlines March 22 and  April 2 and with the principle of first come first served. Questions to both Edu IT Week can be directed to Project Manager Jens Laurs Brøndum Kærsgaard at jenslaurs@cesu.au.dk / 93 50 90 34 or special consultant Mads Ronald Dahl at md@cesu.au.dk  / 93 50 90 36, both from CESU.

 

The future of the brain collection is still unclear

Several people have asked questions about the brain collection at Risskov, which we recommended closed-down to the collection's legal owner, Central Region Denmark almost a year ago. The reason was that the research yield has not been comparable to the costs involved in moving approx. 10,000 brains to Skejby, and the regional council formally closed the meeting last summer – however, it is clear that the brain collection can be transferred to other research institutions with a wish and economy to continue the collection.

I can confirm that there have been inquiries, dialogues and contacts with more players, but at the moment there is no decision. The region is still in a clarification phase. You will of course be informed when I can report something that actually holds water.

 

Especially for foreign researchers with secondary employment - new rules on the way

Before Christmas, we heard about foreign researchers who were reported to the police by the International Recruitment and Integration Board (SIRI) because they have acted as censors, held lectures or performed other paid or unpaid assignments without direct connection with their research stays. This created confusion about the rules for secondary employment, and the university's mobility team prepared the overview When do I need to apply for a permit for sideline activities? which foreign researchers can consult. The overview is updated on a regular basis. As you may have read or heard, there are more flexible rules on the way. On January 26, the political negotiations started a bill that provides the ability for foreign researchers to be entitled to secondary employment to an unlimited extent and without a separate application, provided that there is a connection between bi- and main employment, cf. the Ministry of Immigration and Integration's Overblik over regeringens forslag om tidssvarende regler for bibeskæftigelse or the Ministry's press release Smidigere regler for udenlandske medarbejderes bijob. The amendment has now been sent in consultation, and until the changes hopefully come into effect, you can consult  AU-oversigten and, in case of doubt, contact international coordinator Inge Aachmann Pedersen from the mobility team at iap@au.dk  / 8715 3603.

 

Dialogue meeting with the European Research Council (ERC)

At the Department of Clinical Medicine we are not good at retrieving ERC funding and this is in itself a reason to reserve Monday April 9 from 12-16, where the university is co-organizer of an Inspirational Day with a dialogue on the European Research Council (ERC). The goal is that researchers at all levels, including PhD students, know and understand the vision and the concept behind ERC in order to write better applications. An ERC grant allows you to spend 1.5 million euros (or more) for more than five years with your own research group, and the grant is said to be a quality stamp with spill-over effect when looking for other funds. See presenters in programmet and note that there is a possibility of dialogue with Professor Liv Hornekær. She is from the Department of Physics and Astronomy / INANO and has obtained a total of two ERC grants. It is our dean of research, Ole Steen Nielsen, who is the moderator on the inspiration day. Deadline April 3..

 

Economy

As I have previously written, it is important to comply with the budget in the external appropriations to which overhead is linked. The department has gained more overhead revenues than predicted. It helps the economy so much. Thank you for that.

 

From Head of Department to Director of iPSYCH

I have accepted the position as the new director of the six-year-old research project iPSYCH, which examines the genetic and environmental factors that affect the development of mental illness. I am going to replace current director Professor Mogens Kilian, who retires  and it is of course a privilege to join in such a unique construction. iPSYCH is the world's largest research initiative on psychiatric diseases, and so far more than 500 scientific articles have been published based on iPSYCH data. The position is a 20% recruitment and thus a really nice retirement position.

/Kristjar

Head of Department / kristjar.skajaa@clin.au.dk

Administrativt, Alle grupper, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Klinisk Medicin