Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev / News letter May 2018

Nyheder og information fra instituttet / News and information from the department

11.06.2018 | Pernille Brink Csösz

English version below

Kære alle

Det er igen blevet tid til lidt forskelligt nyt fra instituttet, det meste heldigvis af opløftende karakter.  Det er også sidste nyhedsbrev fra min side, idet jeg som bekendt stopper som institutleder den 30.juni. Jeg håber, at se jer til min afskedsreception den 22. juni.

Flere adjungerede professorer de næste to år
Som mange har læst eller hørt, skal Health tilknytte 50 nye adjungerede topklasse-professorer i løbet af de næste to år. Ved at tilknytte internationale topforskere styrkes Healths relationer til ledende forskningsenheder i udlandet, og der skabes bånd der bringer internationale aspekter ind i undervisningen, faciliterer udveksling og fagligt samarbejde, og fører til fælles forskningsprojekter og fondsansøgninger. Samarbejde med internationale forskere gavner således den enkeltes forskning og dertil det samlede forskningsmiljø på Health. På sigt ønsker fakultetet at etablere et ’Faculty of Honorary Skou Professors and Champions’.Kandidaten skal være en højt anerkendt forsker inden for sit felt og have ansættelse som fuld professor på sit hjemuniversitet i udlandet. Kandidatens hjemuniversitet skal ligge i top-100 på QS World University (https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings)  og/eller være medlem af The Guild of European Research-Intensive Universities (https://www.the-guild.eu) opdaterede lister fremsendes til institutterne årligt og kan også rekvireres ved den internationale rådgiver). Kandidatens faglige profil skal gøre det muligt for kandidaten at bidrage til og deltage i faglige aktiviteter på instituttet/afdelingen. På anbefaling af 2-3 fagpersoner fra Health med indsigt i kandidatens fagområde indstiller institutleder til dekanen om tildeling af titlen adjungeret professor. Kandidaten forventes via sit professorat på hjemuniversitetet også at leve op til kriterierne for en professorudnævnelse på Health. Derfor stilles der ikke samme krav til dokumentation af kandidatens faglige niveau som ved ordinære professoransættelser.

Dekanen beslutter, om titlen af adjungeret professor kan tildeles på det foreliggende grundlag. Alternativt kan dekanen beslutte, at adjungering forudsætter en professorbedømmelse på Health. I så fald kontakter instituttet HE-HR og tager initiativ til, at der nedsættes et bedømmelsesudvalg i henhold til HE- HR’s almindelige regler for bedømmelse af adjungerede professorer på Health. Titlen ’Honorary Skou Professor’ vil stadig komme i anvendelse, såfremt kriterierne er imødekommet. Adjungeringsperioden kan ikke overskride fem år. Hvis det er i instituttets interesse, er det muligt at få forlænget perioden med yderligere fem år. Instituttet kan også dække udgifter til rejse/ophold og stille kontorfaciliteter til rådighed. I forbindelse med dekanens tildeling af titlen udløses 20.000 kr. til dækning af instituttets udgifter. De overføres til instituttet på anmodning fra HE HR i forbindelse med udfærdigelse af adjungeringsbrevet.

Kom og mød ingeniørerne

Onsdag 6. juni klokken 16.15 – 19.00 har I som lektorer og professorer mulighed for at møde nogle af ingeniørerne fra Biomedical Engieneering ved en Match Making Day. Arrangementet foregår i Mødelokale 4, Skejby Sygehus, og formålet er flere og bedre samarbejdsrelationer mellem etablerede forskere fra IKM og Ingeniørvidenskab – Biomedical Engieneering. Fra mødets start kan interesserede forskere kort (dvs. 2-3 minutter) pitche deres forskningsområder, hvorefter der vil være en poster session med mulighed for at tale sammen på kryds og tværs og måske finde en kommende samarbejdspartner. Arrangementet er med andre ord en trædesten til både interdisciplinære samarbejder og konkrete projekter, der i sidste ende kan komme patienter til gavn.Bag arrangementet står Institut for Klinisk Medicin i samarbejde med Institut for Ingeniørvidenskab. Deltagelse er gratis, tilmelding foregår via webshoppen: https://auws.au.dk/MatchmakingDayJune2018 og eventuelle spørgsmål kan rettes til ph.d., lektor og FP-leder Kamille Smidt Rasmussen på kamille@clin.au.dk  / 93508407.

 

ReAP…
Mange af jer - men slet ikke alle, der burde - bruger pligtskyldigt ReAp til at registrere ansøgninger om eksterne midler. Huske det. Alle ansøgninger på mere end 100.000 kr. skal registreres. Der skal følges op på registreringen, når der foreligger svar fra fonden. Instituttet kan derved får et overblik, der kan være med til at målrette hjælp til forskere, der måske ikke er så begunstiget med bevillinger trods ihærdige forsøg.


Giv lyd, hvis I vil bidrage til omlægningen af undervisningen væk fra forelæsninger
Fredag før påske mødtes omkring 45 kliniske professorer, kursusledere og andre undervisningsansvarlige til den workshop, der indleder arbejdet med omlægge de ugentlige forelæsninger på kandidatdelen af medicinuddannelsen til mere tidssvarende undervisning. Tanken er dog ikke, at professorer og kursusledere skal løfte opgaven alene, og derfor vil jeg opfordre alle lektorer og adjunkter med interesse i fx blended learning og flipped classroom til at byde ind med ideer og arbejdskraft. De af jer, der vil være med i arbejdet, bedes kontakte jeres lærestolsprofessor og måske ved samme lejlighed finde plads i kalenderen i uge 36 og/eller 38, hvor CESU har en række undervisningsseancer i e-læringsværktøjer særligt målrettet os på Institut for Klinisk Medicin.
Som de fleste nok er klar over, handler det her om, at vi næsten bogstaveligt talt har stolen for døren: Fra foråret har vi ikke længere lokaler til at fortsætte, som vi plejer, og vi kan heller ikke blive ved med at byde vores studerende en undervisningsform, som i så store doser luller dem i søvn. For flere argumenter se artiklen Farvel til masseforelæsninger på kandidatdelen. Ved spørgsmål omkring CESU’s kurser i uge 36 og 38, kan Jens Laurs Kjærgaard fra CESU kontaktes på jenslaurs@cesu.au.dk / 93509034. Tilmelding til kurserne sker i øvrigt via semesterets kursusleder. Spørgsmål til omlægningsarbejdet generelt bedes rettet til projektets tovholder, AC-fuldmægtig Christian Ravn Olesen på crol@clin.au.dk / 78459006.

Robotoperationer på IKM - vi hæver ambitionerne
På Institut for Klinisk Medicin har vi som de første i verden investeret i den helt nye model af operationsrobotten Da Vinci til forsknings- og træningsbrug. Robotten blev for nogle uger siden leveret fra ’Intuitive Surgery’ i Californien og står nu klar i forskningskælderen i Skejby, hvor den afløser en model fra 2006. Ræsonnementet bag investeringen er, at de robotkirurgier, vi uddanner hos os, skal kunne øve sig på robotter, der så præcist som muligt matcher dem, de møder på operationsstuerne. Købet er i den forstand et opgør med tidligere tiders filosofi om, at operationsrobotter, der er for gamle til klinikken, kan være ’gode nok’ til forskning og træning på grise, men den tilgang holder ikke længere, hvad I kan læse mere om i artiklen Kirurgens forlængede arm kvalitetssikres af ny robot. En varm tak til professor Jørgen Bjerggaard Jensen, der, som formand for styregruppen i det tværfaglige Robotkirurgisk Forsknings- og Udviklingscenter, har været primus motor ift. at sætte en retning, vi kan være stolte af.

25 forskningsårspladser til efteråret
Nogle af jer er helt sikkert med i ansøgninger fra studerende, der søger forskningsåret, så lad mig for god ordens skyld fortælle, at der i den nuværende ansøgningsrunde (studiestart september) er der plads til 25 forskningsårsstuderende. Det er færre end sidst, og regn roligt med, at det varierende antal pladser er kommet for at blive. Som nogle husker, slap Health med skrækken for en fremdriftsbøde på 28 millioner kroner i 2020 – affødt af at vores studerende er for længe om at blive færdige i en tid, hvor uddannelsessystemet er domineret af færdiggørelsesbonusser og ’hurtigt ind, hurtigt ud’-mentalitet. På Health er holdningen, at vi skal optage så mange forskningsårsstuderende, som fremdriften giver mulighed for, og på den baggrund besluttede vi i efteråret, at dekanatet fastlægger optaget fra gang til gang med afsæt i prognoserne for studiefremdrift. Og nu og her er tallet altså 25, hvilket kunne være meget værre.
Se evt. en udfoldet begrundelse i artiklen Flere på kandidat-ph.d. skal forbedre fremdriften og kontakt venligst vores FP-koordinator Anja P. Einholm på ape@clin.au.dk / 93 50 84 08, hvis I har spørgsmål.
Fra viden til vare: Hvem er både læge/forsker og opfinder?

Fra viden til vare: Hvem er både læge/forsker og opfinder?
Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender læge-app’en ’Intern Medicin’, som en pæn del af vores kandidatstuderende og yngre læger har installeret som hjælpeværktøj på deres iPhone. App’en er solgt i over 2000 eksemplarer og produceret af to medarbejdere her fra Institut for Klinisk Medicin, Jens Sundbøll og Morten Schmidt. De tilhører dermed den gruppe medicinere, der har taget skridtet ’fra viden til vare’, og som I kan læse i artiklen ”Eksamensnoterne blev bestseller på iBooks Store” skal man ikke gå erhvervsvejen i forsøget på at blive hurtigt rig. Man skal gøre det, fordi det er en ubetalelig fornemmelse af producere noget, der gavner andre, og fordi det karrieremæssigt åbner nye, interessante døre. Artiklen, som jeg anbefaler, er den første i en ny serie, der forhåbentlig kan inspirere og være med til at afmystificere den hyppigt omtalte erhvervsretning satsning. Det er min fornemmelse, at Institut for Klinisk Medicin har ansat mange læger og forskere, der kan føje ’udvikler’ eller ’opfinder’ til visitkortet, og jeg vil derfor bede jer om at aflevere relevante navne (på kolleger eller jer selv) til instituttets kommunikationspartner Nanna Jespersgård / nj@au.dk  / 93 50 85 24.  Vær opmærksom på, at ’varen’ (produktet, opfindelsen) skal være en ’ting’ af innovativ karakter, der kan stå på en fysisk eller virtuel hylde og købes af andre. Bøger og kurser tæller ikke i denne sammenhæng.


Ny og mere retfærdig afregning for køb af mus og rotter
De af jer, der køber mus og rotter til forskning og efterfølgende afregner i LAS, vil fremover blive afkrævet et gennemsnitsbeløb for transport. Det skal lette arbejdsgangene og sikre større retfærdighed i et system, hvor De Kirurgiske Forskningslaboratorier langtfra altid har modtaget endelige fakturaer fra leverandørerne, når faktureringsmåneden lukkes i LAS. Derfor er ændringer ikke altid nået med i LAS-afregningen, og I er typisk endt med at betale for lidt. De Kirurgiske Forskningslaboratorier sænker desuden brugerbetalingen på anæstesi til gnavere med 25 kr. per dyr. Den nye pris er udregnet på baggrund af det seneste halve års forbrug og betaling. Læs mere her og kontakt i tvivlstilfælde dyrlæge Anders Fick Thomsen, De Kirurgiske Forskningslaboratorier, på afth@clin.au.dk / 29674489.

Særligt OBS ved ansøgninger til EU-projekter, der inkluderer patienter
Glæden over at en EU-ansøgning er gået igennem kan blive kort, og det kan efterfølgende blive besværligt, hvis der er begået formelle fejl i ansøgningsfasen. Det er derfor vigtigt, at I kontakter Forskningsstøtteenheden i god tid, før I søger, og det gælder særligt i projekter, hvor der skal inkluderes patienter. Her bevirker samarbejdskonstruktionen mellem AU og AUH, at begge institutioner skal inddrages som formelle parter i projekterne. Hvis det ikke er sket i selve ansøgningen, vil det blive krævet under de efterfølgende kontraktforhandlinger, hvilket forlænger processen til skade for både projektet og relationen til eksterne samarbejdspartnere. Se også instituttets hjemmeside Hjælp til bedre fondsansøgninger og find relevant kontaktinfo på undersiden Hjælp fra FSE.

Nye tider i nye lokaler
Urinvejskirurgi og Nyresygdomme med tilhørende forskning flyttede kort før påske fra den gamle del af Skejby til nye lokaler i den sydvestlige del af Skejby. Forskningen fra begge afdelinger er samlet i fælles laboratorier og kontorarealer, så det er nye tider med mulighed for tættere tværfagligt samarbejde. Det er besværligt og tidskrævende at flytte, men så vidt jeg hører, er arbejdet gået planmæssigt, og grupperne er begyndt at falde på plads og mærke hverdagen i nye omgivelser. Til lykke til dem!
I disse dage er det Ortopædkirurgisk forskning, der flytter fra Nørrebrogade til nye laboratorier i den nordlige del af Skejby. De kommer til at bo tæt ved Indgang J. Ligeledes skal Patologisk forskning og den del af Reumatologisk forskning, der ligger i Universitetsparken, flytte til den sydøstlige del af Skejby. Spørgsmål vedr. flytteprocessen kan rettes til vores flyttekoordinator Filippo P D'Andrea /  filippo@clin.au.dk / 6126 5215

/Kristjar

Institutleder / kristjar.skajaa@clin.au.dk 


Dear all

The time has arrived for a fresh new letter from my chair. It will also be the last newsletter from me as Head of Department. My last day at the Department will be June 30. I hope to see you at my farewell reception June 22.

 

Several adjunct professors for the next two years

As many have read or heard, Health will associate 50 new adjunct top professors over the next two years. By associating international top scientists, Health's relationships are strengthened with leading research units abroad, creating ties that bring international aspects into teaching, facilitates exchanges and academic cooperation, leading to joint research projects and fund applications. Cooperation with international researchers  benefits the individual's research and the overall research environment at Health. In the long term, the faculty wishes to establish a Faculty of Honorary Skou Professors and Champions. The candidate must be a highly recognized researcher within his field and be employed as a professor at his home university abroad. The candidate's home university must be in the top 100 at QS World University (https://www.topuniversities.com/qs-world-universityrankings ) and / or be a member of The Guild of European Research-Intensive Universities (https: // www.the-guild.eu ) updated lists are submitted to the departments annually and can also be obtained from the international adviser. The candidate's professional profile must enable the candidate to contribute to and participate in academic activities at the department. At the recommendation of 2-3 professionals from Health with insight into the candidate's field of study, the Head of Department recommend candidates to the dean.  The candidate is also expected to meet the criteria for a professorship appointment on Health through his professorship at home university. Therefore, there is no same requirement for documentation of the candidate's professional level as in ordinary professor appointments. The dean decides whether the title of adjunct professor can be awarded on the basis of this. Alternatively, the Dean can decide that adjunction requires a professorship assessment on Health. In that case, the Department will contact HE-HR and take the initiative to set up an assessment committee in accordance with HE HR's general rules for the assessment of adjunct professors at Health. The title 'Honorary Skou Professor' will still apply if the criteria have been met. Admission period may not exceed five years. If it is in the departments interest, it is possible to extend the period by another five years. The department can also cover travel / stay expenses and offer office facilities. In connection with the Dean's allocation of the title, DKK 20,000 will be released to cover the department's expenses. They are transferred to the department at the request of HE HR in connection with the preparation of the letter of attachment.

 

Come and meet the engineers

Wednesday, June 6 at 16.15 - 19.00, you as lecturers and professors will be able to meet some of the engineers from Biomedical Engineering at a Match Making Day. The event takes place in Meeting Room 4, Skejby Hospital, and the purpose is more and better cooperative relationships between established researchers from IKM and Engineering - Biomedical Engineering. From the beginning of the meeting, interested researchers can briefly (i.e. 2-3 minutes) pitch their research areas, after which there will be a poster session with the opportunity to talk together and perhaps find an upcoming collaborator. In other words, the event is a great opportunity for both interdisciplinary collaborations and concrete projects that can eventually benefit patients.

Behind the event is the Department of Clinical Medicine in collaboration with the Department of Engineering. Participation is free, registration is via the web shop: https://auws.au.dk/MatchmakingDayJune2018  and any questions can be addressed to FP Leader Kamille Smidt Rasmussen at kamille@clin.au.dk / 93508407.

 

Reap ...

Many of you - but not all who should - use ReAp to register applications for external funds. Remember that. All applications of more than 100,000 DKK must be registered. The registration must be followed when there is a response from the fund. The department can thus get an overview that can help target researchers, who may not be so favored with funding despite intense attempts.

 

Speak up if you wish to contribute to the reorganization of teaching

Friday before Easter, about 45 clinical professors, course leaders and other teaching staff met on a workshop that began the preliminary work on the weekly lectures on the candidate part of the medical education for more up-to-date teaching. However, the idea is not that professors and supervisors should lift the assignment alone and therefore I would encourage all lecturers and adjuncts of interest in e.g. blended learning and flipped classroom to offer ideas and labour. Those of you who want to participate in the work, please contact your professor and maybe even find a place in the calendar in week 36 and / or 38, where CESU has a series of educational appearances in e-learning tools specifically targeted at the Department of Clinical Medicine .

From spring we no longer have rooms to continue as we usually do, and we cannot keep offering our students a form of teaching, which at such large doses lures them asleep. For more arguments see the article  Farvel til masseforelæsninger på kandidatdelen

For questions about CESU courses in weeks 36 and 38 contact Jens Laurs Kjærgaard from CESU at jenslaurs@cesu.au.dk / 93509034. Registration for the courses is also via the  course leader.

Questions for the reorganization work in general are addressed to the project leader  Christian Ravn Olesen at crol@clin.au.dk  / 78459006.


Robot operations on IKM - we raise our ambitions

At the Department of Clinical Medicine, we, as the first in the world, have invested in the brand new model of the robot Da Vinci for research and training. The robot was delivered a few weeks ago from 'Intuitive Surgery' in California and is now ready for research in Skejby, where it replaces a model from 2006. The reason behind the investment is that the robot surgeons we train must be able to practice robots that match as precisely as possible the ones they meet in the operating rooms. In this sense, the purchase is a record of earlier philosophy that operating robots that are too old to the clinic can be 'good enough' for research and training on pigs, but that is incorrect. You can read more about this in the article Kirurgens forlængede arm kvalitetssikres af ny robot. A warm thanks to Professor Jørgen Bjerggaard Jensen, who, as chairman of the steering group in the interdisciplinary Robotsurgical Research and Development Center, has been the prime mover in setting a direction we can be proud of.

 

25 research places in the autumn

Some of you are certainly included in applications from students applying for the research year, so let me say that in the current application round (study start September) there is room for 25 research year students. At Health we will  record as many research students as possible, and in the autumn we decided that the Dean determines the admission from time to time based on the projections for student promotion. And now and here the number is 25, which could be much worse.

See if possible. a well-founded reasoning in the article Flere på kandidat-ph.d. skal forbedre fremdriftenand please contact our FP coordinator Anja P. Einholm at ape@clin.au.dk / 93 50 84 08 if you have questions.

From knowledge to product: Who is both a doctor / researcher and inventor?

 

New and fairer settlement for the purchase of mice and rats

Those who purchase mice and rats for research and subsequently settle in LAS will in future be required an average amount of transport. It will facilitate workflows and ensure greater justice in a system where Surgical Research Labs have far from always received final invoices from suppliers when the billing month closes in LAS. Therefore, changes are not always reached in the LAS settlement, and you typically end up paying too little.

The Surgical Research Laboratory also reduces the user payment on anesthesia to rodents with DKK 25 per animal. The new price is calculated based on the last six months of consumption and payment. Read more her and contact in case of doubt. Veterinarian Anders Fick Thomsen, The Surgical Research Laboratories, at afth@clin.au.dk  / 29674489.

 

Applications for EU projects that include patients

The joy of an EU application going through may be short, and it may subsequently be difficult if formal mistakes have been made in the application phase. It is therefore important that you contact the Research Support Unit in good time before you apply, and this is especially true in projects that include patients. Here, the collaborative structure between AU and AUH causes both institutions to be involved as formal partners in the projects. If it has not happened in the application itself, it will be required during the subsequent contract negotiations, which lengthens the process to both the project and the relationship with external partners.

See also the departments website. Hjælp til bedre fondsansøgningerand find relevant contact info on the bottom. Hjælp fra FSE.

/Kristjar

Head of Department / kristjar.skajaa@clin.au.dk

Administrativt, Alle grupper, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Klinisk Medicin