Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev Julen / Newsletter Christmas 2019

Nyheder og information fra instituttet / News and information from the department

22.12.2019 | Pernille Brink Csösz

English version -  see below

Kære alle

I det sidste nyhedsbrev i 2019 vil jeg først og fremmest ønske jer alle en rigtig god jul med håbet om, at I får mulighed for at få nogle gode dage inden vi starter på et nyt år. Samtidig er der vigtigt nyt fra instituttet, hvor der bl.a. er nye ansigter i ledelsen, en ny stipendiemodel på vej, og så er aftalen om de uddannelsesansvarlige prægraduate lektorer faldet på plads.

Ændringer i institutledelsen
Viceinstitutleder for forskning, Jens Christian Hedemann Sørensen, har valgt at fratræde funktionen pr. 31. januar 2020 og han afløses af Anne-Mette Hvas, som tiltræder den 1. februar 2020. Jens Christian Hedemann Sørensen fratræder sin funktion som viceinstitutleder for forskning for i stedet at varetage en større ledelsesrolle i Dansk Neuroforskningscenter (DNC). Dansk Neuroforskningscenter er siden flytningen fra Nørrebrogade blevet udfordret af placering på flere matrikler, og det er derfor instituttets og Aarhus Universitetshospitals ønske, at der skabes en større sammenhængskraft i neuroforskningsmiljøet ved Institut for Klinisk Medicin og ved Aarhus Universitetshospital.

Neuroforskningen ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital er et af de store spydspidsområder, som der satses på både klinisk og forskningsmæssigt. Region Midt har ligeledes valgt ”hjernens sygdomme” som et af i alt fem strategiske satsningsområder inden for sundhed. Jens Christian Hedemann Sørensen vil som formand for DNCs ledelse og bestyrelse stå i spidsen for integrationen af det strategiske satsningsområde ”hjernens sygdomme” med hjerneforskningen ved Aarhus Universitet, Health, og Institut for Klinisk Medicin. Jens Christian Hedemann Sørensen vil derudover fortsat varetage sin funktion som lærestolsprofessor ved afdeling for Hjerne- og Rygkirurgi, herunder de kliniske funktioner som specialeansvarlig overlæge i neurokirurgi inden for neuromodulation, kroniske smertetilstande samt bevægeforstyrrelser.

Jens Christian Hedemann Sørensen vil derfor fremover fortsat være en helt central medarbejder ved Instituttet og jeg ser frem til et fortsat nært og vigtigt samarbejde. I forbindelse med sin beslutning udtaler Jens Christian Hedemann Sørensen: ”Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med institutledelsen og de øvrige ledende professorer ved Institut for Klinisk Medicin. Jeg ser satsningsområdet ’hjernens sygdomme’ samt forskningsgrupperne i DNC og under NeuroCampus-initiativet ved Aarhus Universitet som et af de helt store flagskibe, der uden tvivl vil betyde forskningsmæssige gennembrud i fremtiden samt gøre en stor forskel for vores patienter med sygdomme i hjerne og rygmarv".

Anne-Mette Hvas tiltræder som viceinstitutleder for forskning og talent. Anne-Mette Hvas er speciallæge i klinisk biokemi og hun har siden 2013 været ansat på instituttet som klinisk professor. Hun er samtidig overlæge på Blodprøver og Biokemi, AUH. Anne-Mette  har en meget stor forskningsmæssig produktion bag sig primært inden for trombose og hæmostase forskning. Endvidere har hun været medlem af rekrutteringsudvalget ved Ph.d.-skolen og bidraget med en stor indsats indenfor Responsible Conduct of Research. Anne-Mettes erfaring og kompetencer er derfor optimale bl.a. i relation til implementering af den nye Ph.d.-stipendiemodel i 2020. Jeg glæder mig meget til at starte samarbejde med Anne-Mette i det nye år.

Ny ph.d.-stipendiemodel efter nytår

Fakultetet udbyder fremover 20 fulde ”elite-fakultetsstipendier” om året, som udbydes to gange om året – næste gang i februar-marts 2020. Fakultetet vil ikke længere tilbyde tilskud. Den mulighed kommer til at ligge hos instituttet i stedet. Vi får nemlig fremover tilført midler med henblik på ph.d.-rekruttering. Fordelen ved den nye model er, at vi har mulighed for at justere tilskuddene, så de matcher netop det beløb, som ansøger mangler for at kunne blive indskrevet.

Som udgangspunkt bliver stipendier/tilskud tildelt af instituttet til ansøgere, der har søgt i en stipendierunde. De ansøgere har allerede været igennem en kvalitetssikring. I særlige tilfælde kan midler tildeles uden for en ansøgningsrunde.

På IKM vil vi foretage en prioritering af projekterne ud fra flere forskellige strategier, som alle understøtter instituttets overordnede strategi. Vi prioriterer ansøgere med klinisk erfaring og/eller  videnskabelig erfaring, forskningsmiljøer som vi skal styrke i forhold til at opretholde vores brede undervisningsprofil samt projekter som har medfinansiering fra fonde og lign. Vi prioriterer ligeledes ansøgere som påtænker et længerevarende ophold i udlandet eller udenlandske ph.d.-ansøgere.

Ansøgere, som har planlagt at søge midler til foråret, skal lave en ph.d. ansøgning, som de plejer. I skal dog være opmærksomme på, at der nu kun er én ansøgningsrunde i foråret – den er i februar-marts måned. I får flere informationer efter nytår, når der er flere detaljer på plads. Læs mere Healths nye model.

Hvem skal være UPL?
Aftalen om de nye UPL’er – og dermed en væsentlig del af den reviderede kandidatuddannelse – er faldet på plads med regionen, så nu kan vi komme videre med forberedelserne. UPL’erne får ansvaret for, at de medicinstuderende bliver inddraget i arbejdet og får de rette kompetencer på de afdelinger, der modtager studerende i klinikforløb. Nogle er blevet udpeget som UPL, andre bliver det snarest. Der er allerede planlagt en række kurser, der begynder i februar, som klæder jer på til opgaven. I kan læse mere om jobfunktionen her. Er nogle af jer interesseret i at blive UPL, så kontakt lærestolsprofessoren for det relevante speciale og jeres afdelingsledelse.

Vi har fået en ny pris
3R-prisen, som den hedder, går til en ph.d.-studerende, der har reduceret, forfinet eller erstattet dyreforsøg i sit forskningsprojekt. Ved lidt omtanke kan forsøgsdyr ofte lide mindre overlast, antallet af dyr kan måske begrænses, eller data kan skaffes på en anden måde end ved brug af dyr, og det vil vi gerne belønne. Nomineringer til prisen skal sendes til dyrlæge Birgitte Kousholt senest d. 17. januar, og vinderen bliver kåret til PhD Day til middagen. Det er Healths Dyrevelfærdsudvalg, der har taget initiativ til prisen. Læs mere om prisen og kriterierne for at indstille.

Tilbud fra EU: Gratis Marie Curie-fellow i to år
Kender du en dygtig udenlandsk forsker, som kunne være interesseret i at komme til AU og bidrage til din forskning? Så er det nu, du skal slå til. I maj holder Health en tre-dages masterclass for potentielle ansøgere, hvor de kommer hertil på AU’s regning og får et indtryk af jer, universitetet og Danmark. Der er ansøgningsfrist til det arrangement d. 15. marts. Marie Curie Fellowships skal søges senest midt september 2020. Tænker du, at EU-ansøgninger er håbløse at komme igennem med, så læs interviewet med Søren Paludan fra Institut for Biomedicin, som to gange har fået en Marie Curie-fellow. Eller gå direkte til kravene til en fellow. Vi er alt for dårlige til at udnytte den mulighed, så prøv endelig.

Ny rådgiver i ansvarlig forskningspraksis
Fra årsskiftet er professor Steffen Thiel fra Institut for Biomedicin udnævnt som ny rådgiver i ansvarlig forskningspraksis – en rolle han deler med Ebba Nexø fra IKM. Kontakt en af de to, hvis I kommer i et dilemma omkring forskningsfrihed, redelighed eller lignende i jeres forskningsprojekter. Læs mere om Steffen Thiel.

Nu skyder Forum snart op
D. 3. december blev der afholdt grundstensnedlæggelse af det nye Forum-byggeri på AUH, som officielt markerede starten på byggeriet. Udover at forbinde AUH og blive et 60 m højt vartegn, bliver det også en fantastisk ramme for medarbejdere på IKM og Steno Diabetes Center og kommer til at understøtte sammenhængen mellem forskning, diagnostik og behandling. Bygningen vil også rumme patienthotel, kirkerum og bliver den officielle indgang til hospitalet. Det tager selvfølgelig lidt tid at bygge 14 etager, men jeg ser meget frem til, at det står færdigt i 2022.

Nye interessante forskningssamarbejder
På Health har en række nye faglige netværk set dagens lys. Det kardiovaskulære netværk, der har lærestolsprofessor Hans Erik Bøtker som formand, er et interdisciplinært forskningssamarbejde, der skal samle trådene mellem basal forskning, klinisk forskning, sundhedstjenesteforskning og klinik i hele regionen. Netværkets første årsmøde blev afholdt i november og var en stor succes.   Også netværket for fødevarer og ernæring blev skudt godt i gang i november med en workshop, der samlede forskere, der arbejder med sammenhæng mellem kost, sundhed og sygdom. Det er der mange, der arbejder med aspekter af, og vi håber, at der kan opstå ny viden ved at pulje alle dem, der arbejder med feltet. Niels Jessen, forskningschef på Steno Diabetes Center, står i spidsen for det netværk.
Netværkene vil løbende afholde faglige arrangementer. Er du interesseret i at være med i et af netværkene, og er du ikke allerede på mailinglisten, så kontakt koordinator Majken Rose Hjortbak. Begge netværk er sat i søen af fakultetsledelsen og flere vil komme til i det nye år. 

HUSK at indberette jeres publikationer i Pure
D. 15. januar er der deadline for indberetning af publikationer for 2019 i Pure. Det er vigtigt at få alle publikationer med, da universitetets finansiering og nøgletal afhænger af det. Så vær venligst opmærksomme på det. Læs evt. mere her.

Jeg vil gerne sige tusind tak for året, der er gået. I har genereret spændende forskning og der er publiceret mange fremragende artikler. I kraft af jeres store indsats er der også tilgået et næsten rekord stort antal eksterne forskningsbevillinger til jeres forskning. I har kort sagt gjort det fremragende, og I skal vide, at I gør en forskel. Så det er en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle!

Jørgen
Institutleder

Dear All

Christmas is coming and I have some important information for you to read before you go away for the holidays. You can read about the new faces in management, a new scholarship model and then the agreement on the lecturers responsible for education has fallen into place.

New times in the department management

Deputy head of Research, Jens Christian Hedemann Sørensen, has chosen to resign the position January 31, 2020. He will be replaced by Anne-Mette Hvas, who will take up his position on February 1, 2020. Jens Christian Hedemann Sørensen resigns from the position of Deputy head of research to assume a larger leadership role in the Danish Neuroscience Research Center (DNC). Since the move from Nørrebrogade, the Danish Neuroscience Center has been challenged by placement on several matrices, and it is therefore the wish of the department and Aarhus University Hospital to create a greater cohesion in the neuro-research environment at the Department of Clinical Medicine and at Aarhus University Hospital.

Neuroscientific research at the Department of Clinical Medicine, University of Aarhus and Aarhus University Hospital is one of the major spearheads together with Region Midts focus on “brain diseases” as one of a total of five strategic focus areas in health. Jens Christian Hedemann Sørensen, as chairman of DNC's management and board of directors, will lead the integration of the strategic focus area "brain diseases" with brain research at Aarhus University, Health, and the Department of Clinical Medicine. In addition, Jens Christian Hedemann Sørensen will continue to perform his role as clinical associate professor of the Department of Brain and Spine Surgery, including the clinical functions as specialist responsible for neurosurgery in neuromodulation, chronic pain conditions and movement disorders. Jens Christian Hedemann Sørensen will therefore continue to be a key employee at the department in the future and I look forward to continued close and important cooperation. In connection with his decision, Jens Christian Hedemann Sørensen states: “I look forward to a good and constructive collaboration with the department management and the other leading professors at the Department of Clinical Medicine. I see the focus area 'brain diseases' as well as the research groups in the DNC and under the NeuroCampus initiative at Aarhus University as one of the very large flagships that will undoubtedly mean research breakthroughs in the future and make a big difference for our patients with diseases of the brain and spinal cord. ".

Anne-Mette Hvas joins as Head of Research and Talent. Anne-Mette Hvas is a specialist in clinical biochemistry and since 2013 she has been employed at the department as a clinical professor. She is also a consultant at Blood Samples and Biochemistry, AUH. Anne-Mette has a very large research output, mainly in the area of ​​thrombosis and hemostasis research. She has also been a member of the recruitment committee at the Graduate School and contributed with a great deal of work within Responsible Conduct of Research. Anne-Mette's experience and competences are therefore optimal. in relation to the implementation of the new PhD scholarship model in 2020. I am very much looking forward to starting cooperation with Anne-Mette in the new year.

New PhD scholarship model in 2020

In the future, the Faculty will offer 20 full “elite faculty scholarships” per year. This will happen twice a year - next time in February-March 2020. The faculty will no longer offer grants. In the future, we will receive funding for PhD recruitment. The advantage of the new model is that we have the opportunity to adjust the grants so that they match exactly the amount that the applicant lacks in order to be enrolled.

As a starting point, scholarships / grants are awarded by the department to applicants who have applied for a scholarship round. The applicants have already been through a quality assurance. In special cases, funds may be allocated outside an application round.

At IKM, we will prioritize projects based on several different strategies, all of which support the Foundation's overall strategy. We prioritize applicants with clinical experience and / or

scientific experience, research environments that we must strengthen in relation to maintaining our broad teaching profile and projects that have co-financing from foundations and the like. We also prioritize applicants who are planning a longer stay abroad or foreign PhD applicants. Applicants who have planned to apply for funding this spring must complete a PhD. application as usual. However, you should be aware that there is now only one application round in the spring - it is in February-March. You will get more information after the New Year when more details are in place. Read more Health's new model.

Who should be the UPL?

The agreement on the new UPLs - and thus a significant part of the revised master's program - has fallen into place with the region, so now we can move ahead with preparations. The UPLs are responsible for ensuring that the medical students are involved in the work and are given the right skills in the departments that receive students in the clinical course. Some have been designated as UPL, others will be soon. There are already a number of courses beginning in February that will prepare you for the task. You can read more about the job function here. If some of you are interested in becoming a UPL, please contact the chair professor for the relevant thesis and your department management.

We have been given a new award

The 3R award, as it is called, goes to a PhD student who has reduced, refined or replaced animal experiments in his og her research project. With a little thought, experimental animals can suffer less nuisance, the number of animals may be limited, or data can be obtained in a different way than in using animals, and we would like to reward that. Nominations for the award must be sent to vet Birgitte Kousholt by January 17, and the winner will be named PhD Day for the dinner. The Health Animal Welfare Committee has taken the initiative. Read more about the price and recommendation criteria.

Offer from EU: Free Marie Curie fellow for two years

Do you know a skilled foreign researcher who might be interested in coming to AU and contribute to your research? Then it is the time to act. In May, Health will give a three-day masterclass for potential applicants, where they visit here at AU's expense and get an impression of you, the university and Denmark. There is an application deadline for the event on March 15. Marie Curie Fellowships must be applied for by mid-September 2020. If you think EU applications are hopeless to get through, read the interview with Søren Paludan from the Department of Biomedicine, who has twice been awarded a Marie Curie fellow. Or go directly to the requirements of a fellow. We're not that good in taking advantage of that opportunity, so please give it a try.

New advisor in responsible research practice

From the turn of the year, Professor Steffen Thiel from the Department of Biomedicine has been appointed as a new advisor in responsible research practice - a role he shares with Ebba Nexø from IKM. Contact one of the two if you come across a dilemma about freedom of research, fairness or the like in your research projects. Read more about Steffen Thiel.

Forum is taking shape

On December 3, the foundation stone of the new Forum building was laid down at AUH, which officially marked the start of the construction. In addition to connecting AUH and becoming a 60m high landmark, it will also provide a great setting for employees at IKM and the Steno Diabetes Center and will support the link between research, diagnostics and treatment. The building will also house patient hotels, church rooms and become the official entrance to the hospital. Of course, it will take some time to build 14 floors, but I very much look forward to it being completed by 2022.

New interesting research collaborations

At Health, a number of new professional networks have come to light. The Cardiovascular Network, chaired by Chair Professor Hans Erik Bøtker, is an interdisciplinary research collaboration that will unite the threads between basic research, clinical research, health services research and clinics throughout the region. The network's first annual meeting was held in November and was a huge success. The Food and Nutrition Network also got off to a good start in November with a workshop that brought together researchers working on the link between diet, health and disease. There are many who work with aspects of it, and we hope that new knowledge can emerge by pooling all those who work with the field. Niels Jessen, head of research at the Steno Diabetes Center, heads the network.

The networks will regularly hold professional events. If you are interested in joining one of the networks and you are not already on the mailing list, contact coordinator Majken Rose Hjortbak. Both networks are set in the lakes by faculty management and more will be added in the new year.

REMEMBER to report your publications in Pure

On January 15, there is a deadline for reporting publications for 2019 in Pure. It is important to include all publications, as the university's funding and key figures depend on it. So please be aware of that. Read more here.

I would like to say thank you for the year that has passed. You have generated exciting research and many excellent articles have been published. Due to your great efforts, an almost record number of external research grants have also been allocated to your research. In short, you have done it excellently, and you must know that you are making a difference. So it is a great pleasure to work with you all.

Have a Merry Christmas and a Happy New Year to you all!

Jørgen

Head of department

Administrativt, Alle grupper, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Klinisk Medicin