Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev / Newsletter February 2017

Nyheder og information fra instituttet / News and information from the department

24.02.2017 | Pernille Brink Csösz

For English version – see below

Kære alle

Så har jeg igen samlet lidt forskelligt i et nyhedsbrev fra instituttet.

Nyt fra Kandidatuddannelsen i medicin

Jeg vil opfordre jer til løbende at orientere jer i idékataloget med anbefalinger og idéer til klinikundervisningen som helhed, eftersom det er fyldt med konkrete beskrivelser, anbefalinger og idéer til, hvordan man bedst muligt tilrettelægger det gode klinikforløb for studerende. Kataloget opdateres løbende med nye beskrivelser af vellykkede forløb og eksempler fra forskellige afdelinger, som jeg vil orientere om i kommende nyhedsbreve.

Idékataloget: Nu også om elektronisk evaluering på afdelingsniveau

Idékataloget er netop udbygget med en beskrivelse af, hvordan Operation og Intensiv, AUH, har taget initiativ til at evaluere klinikforløbet elektronisk. Evalueringen sendes til de studerende efter endt forløb og anvendes af afdelingens lektorer og andre til at identificere problemområder og forbedre undervisningen. Læs mere om den elektroniske evaluering her: http://clin.medarbejdere.au.dk/undervisning/idekatalog/anbefalinger-til-det-gode-klinikforloeb/

IKM hører gerne fra alle, der har erfaringer med klinikforløb, som kan indgå i Idékataloget og dermed være brugbare for undervisere på andre afdelinger. Kontaktperson er Emil Jensen, ej@clin.au.dk, AC-fuldmægtig på IKM.

Internationalt semester kvitterer med takkevideo

På medicinuddannelsen har det første hold udvekslingsstuderende gennemført det nye internationale semester – og en håndfuld af dem har kvitteret med skamros på YouTube. Hvis I ikke allerede har set videoen på sociale medier eller i Healths nyhedsbrev, så se den her og hør om de studerendes helt igennem positive oplevelse af undervisere, medstuderende, campus og Aarhus i det hele taget: https://www.youtube.com/watch?v=_-HHf49ucOM

Det internationale semester bliver evalueret formelt senere på året.

Bedre forskningsresultater kræver flere metodeovervejelser 

Vi hører rygter om, at prækliniske dyrestudier er af for ringe forskningsmæssig kvalitet, og det vil vi gerne diskutere med jer, der er involveret i de dyreeksperimentelle forsøg. Så kom og bland jer, når Birgitte Kousholt, leder af de kirurgiske forskningslaboratorier, og jeg selv inviterer til møde om emnet d. 17. maj kl. 16-18.00 i auditoriet på Skejby Sygehus. På mødet skal vi tale om Birgittes nye, skærpede regler for sunde dyr, og der bliver også mulighed for at diskutere andre metodiske problemer som fx manglende systematiske reviews og metaanalyser samt manglende bevidsthed om nødvendigheden af at arbejde med randomisering og blinding.  Lad mig understrege, at det ikke handler om, at vi i Aarhus har et særlig stort problem med prækliniske dyrestudier sammenlignet med andre studier. Tværtimod handler det om, at vi går foran i forsøget på at løse et efterhånden veldokumenteret problem, der i øjeblikket diskuteres internationalt. Jeg håber derfor at se alle interesserede. Vær også opmærksom på at der afholdes et symposium og en workshop i netop systematiske reviews og meta-analyser af præklinisk forskning d. 6. og 7. april. Målgruppen er både junior og senior forskere. For mere information og tilmelding følg linket: http://august.au.dk 

Det er tid til at søge om kompetenceudvikling

Teknisk og administrativt personale med planer om efteruddannelse, studieture og seminarer har traditionen tro mulighed for at søge kompetenceudviklingsfonden om finansiering. Ansøgningsfristen er 1. april. Førsteprioriteten er som altid de konkrete kompetenceløft, og tidligere er der givet støtte til kompetenceudvikling spændende fra engelsk- og korrekturlæserkurser til fx Audit-kurser og fagveterinærsygeplejerskeuddannelse i anæstesi. Dog er der også mulighed for, at TAP-medarbejdere på Institut for Klinisk Medicin kan få tildelt penge til studieture og seminarer, hvis argumenterne er gode og fagrelevante. De af jer, der ønsker at søge, bedes konsultere http://clin.medarbejdere.au.dk/hr/ikm-kompetenceudviklingspulje-for-tap/

Ved konkrete spørgsmål kan man rette henvendelse til mailadressen ikmskompetenceudvalg@clin.au.dk

Elektronisk undervisnings-børs for Ph.d.-studerende

Alle Ph.d. studerende skal undervise/formidle i 150 timer gennem Ph.d. studiet, men ikke alle Ph.d.-studerende har lige nem og ubesværet adgang til at opfylde undervisningskravet. Derfor har forskeruddannelsen lavet en database, hvor Ph.d. studerende kan registrere sig under overskriften ”Sign me up – I want to teach”, hvorefter kursuslederne kan søge efter kvalificeret undervisningskapacitet til specifikke kurser.  Håbet er, at databasen, kan rette op på den pt. lidt skæve fordeling af arbejdsbelastningen, hvor nogle Ph.d.-studerende har nem adgang til at opfylde undervisningskravet og andre sværere ved at nå de 150 timer. Databasen findes på adressen http://phd.au.dk/gradschools/health/programmes/clinfo/teaching-assistance/

Interdisciplinær forskning kræver en særlig tilgang

Andreas Roepstorff fra Interacting Minds Centre er blevet ansat i et ordinært men alligevel atypisk professorat i en delt stilling mellem Institut for Klinisk Medicin og Institut for Kultur og Samfund på Arts. Det er spændende med en sådan tværfaglig ansættelse, som viser begge institutters anerkendelse af Roepstorffs særlige evne til skabe rammer for nye samarbejder på tværs af klassiske grænser for, hvad der er medicin, naturvidenskab, humaniora eller samfundsfag – en evne, der formentlig udspringer af hans egen dobbelte kandidatgrad i biolog og antropologi. I kan læse mere om Roepstorffs erfaringer og metoder i denne artikel: http://clin.medarbejdere.au.dk/#news-9929

Jeg anbefaler også, at I søger inspiration i pjecen ’2 + 2 = 5: Interdisciplinarity’, hvor forskere fra Health deler deres erfaringer med den vigtige, men i praksis overraskende svære disciplin: http://talent.au.dk/fileadmin/talent.au.dk/health/Rules__papers_and_regulations/interdisciplinarity_225_web.pdf

 

Velkommen til geriatrien

Udflytningerne skrider fremad efter planen, og selv om det store forsker-rykind først er programsat til efteråret, kan vi allerede 17. marts byde velkommen til Geriatrisk Afdeling og deres forskere, der flytter til deres nye permanente placering i Skejby. Det giver en lille forsmag på den store flytteøvelse i oktober, hvor forskningsgrupperne ved Ortopædkirurgisk Afdeling og Medicinsk Endokrinologisk Afdeling følger trop sammen med Center for Akutforskning. I de nye omgivelser vil fagområderne blive skiltet under patientvenlige navne som ’Ortopædkirurgi’ og ’Diabetes- og hormonsygdomme’. Geriatrien kommer til at hedde ’Ældresygdomme’.

 

Ny præsentationsfilm af Aarhus – og os

’Meet Aarhus, Second City in Denmark’ hedder en præsentations- og reklamefilm, som VisitAarhus har produceret om byen og dens tilbud, herunder os og Aarhus Universitetshospital. Institut for Klinisk Medicin har, som I vil kunne se, leveret flere af de fotos, som der speakes ind over.
Vi har lagt filmen på den engelsksprogede eksterne hjemmeside som ekstra info til udenlandske forskere, der overvejer Institut for Klinisk Medicin som arbejdssted. I finder filmen længst til højre, når I scroller ned på siden http://clin.au.dk/en/

Sundhedsstyrelsen efterlyser forskere på Twitter

Skal forskere blande sig, når pseudovidenskabelige historier om alt fra usund gluten til invaliderende HPV-vacciner overstrømmer de sociale medier? Ja, mener Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm. I et tweet efterlyser han forskere på Twitter - og generelt i debatten – som tager til genmæle og kæmper kampen mod den omsiggribende pseudovidenskab på sociale medier: http://twitter.com/SSTbrostrom/status/828673851814969344

Nogle har måske bemærket, at Brostrøm også i Politiken har delt sin bekymring over, at pseudovidenskab og konspirationer på internettet og de sociale medier udlægges som fakta:

http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5840103/Pseudovidenskab-spredes-i-h%C3%B8j-grad-p%C3%A5-sociale-medier

Vi har som fagpersoner og videnskabsfolk en vigtig rolle og jeg giver hermed opfordringen til at blande sig i debatten videre. 

Dear All

Once again I have gathered a bit different information in the newsletter from the department.

News from the Master’s degree in medicine

I will encourage you to continuously visit the idea catalogue with recommendations and ideas for clinical teaching as a whole, as it is filled with concrete descriptions, recommendations and ideas on how best to organise the good clinic sessions for students.  The catalogue will frequently be updated with new descriptions of successful processes and examples from different departments which I will describe in further newsletters.

The idea catalogue: Now also about electronic evaluation at ward level

The idea catalogue has just been expanded with a description of how Operation and Intensive Care, Aarhus University Hospital has taken the initiative to evaluate the clinical course electronically. The evaluation is sent to the students after finished course and is used by the department’s lecturers and others to identify problem areas and improve education. Learn more about the electronic evaluation here: http://clin.medarbejdere.au.dk/undervisning/idekatalog/anbefalinger-til-det-gode-klinikforloeb/

The Department of Clinical Medicine would like to hear from anyone who has experience with clinic sessions eligible for the idea catalogue and thus be useful for teachers in other departments. Please contact administrative officer Emil Jensen, ej@clin.au.dk for further details.

International semester create a thank you video

In medicine training the first class of exchange students have completed the new international semester. Some of the students have made a video and added it on YouTube. If you have not already seen the video on social medias or in the newsletter from Health,  you can watch it here below and hear about the students positive experiences with teachers, campus, fellow students and Aarhus in general. https://www.youtube.com/watch?v=_-HHf49ucOM

The international semester will be evaluated later this year.

Better research results require several methodological considerations

We hear rumours that preclinical animal studies are of poor research quality. We would therefore like to discuss this matter with those of you who are involved in animal testing.  Please join in and interfere when Birgitte Kousholt (head of the surgical research laboratories) and I invite you to an after-work meeting in May 17 at 16-18 o’clock (further details are yet to come).  At the meeting, we will talk about Birgitte’s new, stricter rules for healthy animals. There will also be an opportunity to discuss other methodological problems such as the lack of systematic reviews and meta-analysis as well as lack of awareness of the need to work with randomisation and blinding. Let me emphasise that it is not the fact that we in Aarhus have a particular problem with preclinical animal studies compared to other studies. On the contrary, we want to take lead in trying to solve a well-documented problem, currently discussed internationally. I therefore hope that many will join in May. Also note that there will be a symposium and workshop in particular systematic reviews and meta-analysis of preclinical research on April 6 and 7. Target audience is both junior and senior researchers. For more information and registration please follow the link. http://august.au.dk 

It is time to apply for competency development

Technical and administrative staff with plans for training, study trips, seminars etc. will now have the opportunity to send in applications to the Agency for Competence Development for financing. Application deadline is April 1. The first priority is, as always, the specific competence boost. In the past support has been given to for example courses in English, proof-reader courses and veterinary nurse course in anaesthesia.  However, there is also the possibility that the TAP employees at the department may be helped financially with field trips and seminars if the arguments are good and of professional relevance. Those of you, who wish to apply, please consult http://clin.medarbejdere.au.dk/hr/ikm-kompetenceudviklingspulje-for-tap/

For specific questions please contact the mail address: ikmskompetenceudvalg@clin.au.dk

Electronic teaching exchange for PhD students

All PhD students are to teach/communicate in 150 hours through the PhD study program but not all students are having an easy and effortless access to meet the education requirement. Therefore the research education programme created a database where PhD students can register under “Sign me up – I want to teach”. Then the course leaders can search for qualified training capacity for specific courses. We hope that the database can rectify the somewhat uneven distribution of the workload where some students have easy access to meet the training requirement while others work harder to reach the 150 hours. The database is available at http://phd.au.dk/gradschools/health/programmes/clinfo/teaching-assistance/

Interdisciplinary research requires a specific approach

Andreas Roepstorff from the Interacting Minds Centre has been employed in an ordinary yet atypical professorship in a shared position between the Department of Clinical Medicine and the Department of Culture and Society of Arts. It is exciting with such interdisciplinary work, which shows both departments' recognition of Roepstorff’s special ability to create a framework for new collaborations across traditional boundaries of what is medicine, science, humanities or social sciences - an ability that probably stems from his double degree in biology and anthropology. You can read more about Roepstorff’s experiences and methods in this article: http://clin.medarbejdere.au.dk/#news-9929

I also recommend that you seek information in the brochure “2+2=5: Interdisciplinary” in which researchers from Health share their experiences with the important but in practice difficult discipline: http://talent.au.dk/fileadmin/talent.au.dk/health/Rules__papers_and_regulations/interdisciplinarity_225_web.pdf

Welcome to geriatrics

Relocations are proceeding according to plan and although the great scientist-invasion first is scheduled for autumn, we can already welcome the Department of Geriatrics and their research team on March 17.  On this date they will be moving into their new permanent location in Skejby.  It is a little foretaste of what is to come in October when the research groups of the Department of Orthopedics and the Department of Endocrinology follow in the footsteps along with the Centre for Emergency research. Here in the new environment the signing will be somewhat different and the text will be changed into more patient friendly names such as “Orthopedics” and “Diabetes and endocrine diseases”.

New presentation film of Aarhus – and us

“Meet Aarhus, Second City in Denmark” is the name of the new presentation film which VisitAarhus has produced about the city and its various offers. The film includes a presentation of us and Aarhus University Hospital. Department of Clinical Medicine has, as you will see, supplied several of the photos. We have put the film on the English-language external website as additional information to foreign researchers who are considering Department of Clinical Medicine as a workplace. You will locate the film far right as you scroll down the page http://clin.au.dk/en/

Board of Health calls for researchers on Twitter

Should researchers interfere when pseudo-scientific stories about everything from unhealthy gluten to debilitating HPV vaccines are flooding social media? Yes, says Health's director, Søren Brostrøm. In a tweet calling for his research on Twitter - and generally in the debate - which takes to defend themselves and fight the battle against the rampant pseudoscience on social media:

http://twitter.com/SSTbrostrom/status/828673851814969344

Some may have noticed that Brostrøm also in Politiken has shared his concern that pseudoscience and conspiracy on the Internet and social media are interpreted as facts:

http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5840103/Pseudovidenskab-spredes-i-h%C3%B8j-grad-p%C3%A5-sociale-medier

We as professionals and scientists have an important role and I hereby request to examine the issue further.

 

Venlig hilsen / best regards,

Kristjar Skajaa
Institutleder / head of department
7845 9000
kristjar.skajaa@clin.au.dk

Administrativt, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Klinisk Medicin, Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende