Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev / Newsletter February 2020

Nyheder og information fra instituttet / News and information from the department

06.02.2020 | Pernille Brink Csösz

English version – see below

Kære alle

Vi har taget hul på et nyt år, og det er desværre ikke startet så positivt, som jeg kunne have ønsket i forhold til instituttets økonomi. Dermed ikke sagt, at der ikke også sker gode ting på instituttet. Det gør der bestemt. Men det er klart, at besparelsen præger os i øjeblikket.

Instituttets økonomi skranter
Som I ved fra tidligere udsendte mails, har vi udsigt til et underskud på 30 mio. kr. med udgangen af 2023. Derfor er vi af dekanen blevet pålagt at bringe balance i økonomien. Der er i øjeblikket kvalificeret ansættelsesstop og mulighed for at søge frivillig fratrædelse eller en seniorordning. Vi har i samarbejde med LSU diskuteret afværgeforanstaltninger og jeg vil igen gerne opfordre alle, der overvejer at forlade instituttet inden for de næste fire år til at kontakte mig eller en tillidsrepræsentant, så vi kan se, om vi kan finde en løsning. Disse samtaler er naturligvis fortrolige. Der er ansøgningsfrist d. 20. februar. Derefter får vi overblik over den økonomiske situation, og I hører hurtigst muligt fra os i uge 9. Jeg er ked af den uro, situationen skaber, både på instituttet og hos den enkelte. Det er både trist og frustrerende, at vi skal spare, når I gør det så godt. Vi gør samtidig, hvad vi kan, for at minimere konsekvenserne i samarbejde med LSU.

Farvel til Jens Christian Hedemann Sørensen og velkommen til Anne-Mette Hvas
Som jeg skrev til jer i december har Jens Christian Hedemann Sørensen valgt at fratræde stillingen som viceinstitutleder for forskning. Jeg vil gerne sige en kæmpestor tak til Jens Christian for den meget store indsats, han har ydet det seneste år, og jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet med ham om de store opgaver, der venter ved Dansk Neuroforskningscenter. Samtidig vil jeg byde velkommen til klinisk professor og overlæge Anne-Mette Hvas fra Blodprøver og Biokemi på AUH, som d. 1. februar blev ny viceinstitutleder for forskning og talent. Anne-Mette er meget optaget af, hvordan man skaber de bedste rammer for forskningen, og hvordan man finder og fastholder talenter. Som erfaren forsker, tidligere formand for ph.d. udvalget og medlem af rekrutteringsudvalget i ph.d.-skolen og med en plads i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed samt National Videnskabsetisk Komité har hun yderst relevante erfaringer og kompetencer, og vi er meget glade for at få Anne-Mette med i institutledelsen.
Det er stadig ikke faldet på plads, om og hvornår vi får en ny viceinstitutleder for det regionale område.

Strategiseminar
Den udvidede lederkreds – dvs. lærestolsprofessorer og akademiske koordinatorer fra regionshospitalerne  var for anden gang i instituttets historie samlet på seminar d. 30-31. januar for at dele vores erfaringer og udfordringer. Det er en kæmpe gevinst, når strategiske tanker og den kliniske virkelighed spiller sammen. Tusind tak til alle jer, der deltog og bidrog til at sætte retningen for instituttet. 

Det er tid til lønforhandlinger
De årlige lønforhandlinger på Health er netop begyndt, og I kan søge indtil d. 24. februar. Læs mere om kriterier, lønaftaler og finde ansøgningsskema her. Spørgsmål til det kan stilles til jeres lokale tillidsrepræsentant – find vedkommende her. Har I spørgsmål i forbindelse med nuværende løn, om hvilken forhandlingsgruppe, I tilhører eller lignende, kan I kontakte HR-partner Pia Lind Lunau Kristensen. Der forhandles fra midt april til midt i juni, og vi forventer, at alle senest får besked om resultatet inden sommerferien.

Er du ph.d.-hovedvejleder? Kom på kursus i marts
Jeg vil gøre opmærksom på, at Forskerskolen nu udbyder sit næste vejlederkursus d. 12. marts. Det er obligatorisk for alle nye hovedvejledere (med færre end fire ph.d.-studerende bag sig), og vi råder også de mere erfarne hovedvejledere til det. Kurset giver træning, refleksion og kollegasparring på vejledningsopgaven, ligesom I får gennemgået de opdaterede regler vedr. ph.d.-uddannelse og ansvarlig forskningspraksis, som I skal kende som vejledere. Der er deadline for tilmelding til næste kursus d. 13. februar 2020, og jeg vil opfordre jer til at melde jer til. Mere information findes her.

Vores dyreforsøg har været i Aarhus Stiftstidende
Vores forsøg på dyr gør en positiv forskel i den kliniske forskning. Det ved I, men det gør omverdenen ikke nødvendigvis. Aarhus Stiftstidende ønskede at vise, hvordan vi bruger dyreforsøg på IKM/AUH og andre steder på AU, og det er der kommet en flot og informativ artikelserie ud af, hvor man bl.a. følger grise, der får Parkinsons og salamandere, der skal hjælpe os til at forstå, hvordan man kan gendanne rygsøjlen. De i alt syv artikler handler også om, hvorfor det er nødvendigt at bruge dyr, om vores ekspertise på området, og hvilke etiske overvejelser, vi gør os. Artiklerne kan enten findes i Infomedia eller ses online (kræver betaling).

Interessante arrangementer på IKM
Der er en række arrangementer den kommende tid, som kunne være interessante for flere af jer. Bl.a. holder ph.d. foreningen d. 5. marts forelæsning om afskaffelse af begreberne statistisk signifikant og non-signifikant ved præsentation af forskningsresultater. AU holder d. 13. marts konference om, hvordan vi øger diversitet og ligestilling på universitetet. Og d. 1. april er der møde i Healths nye kardiovaskulære netværk. I kan læse mere om arrangementerne og tilmelde jer – og se hvad der ellers foregår på instituttet – i kalenderen på IKM’s medarbejderside.

IKM får ny kommunikationspartner
Vores nuværende kommunikationspartner Mette Louise Ohana stopper ved udgangen af februar, fordi hun har fået nyt job uden for AU.  Jeg vil gerne sige stor tak til Mette Louise for hendes store engagement med at løfte vigtige kommunikationsopgaver for alle miljøer på Institut for Klinisk Medicin. Til gengæld kommer vores tidligere kommunikationspartner Nanna Jespersgård tilbage, som allerede kender instituttet rigtigt godt. Så tag fremover fat i Nanna, hvis I har peer reviewed forskningsresultater, som I gerne vil kommunikere til omverdenen gennem pressen - eller hvis I har andre kommunikationsopgaver. Kontakt Nanna på nj@au.dk eller tlf. 9350 8524.

Bedste hilsner

Jørgen Frøkiær

______

Dear All

We have started a new year, and unfortunately it has not started out as positively as I could have wished for regarding the departments finances. That is not to say that good things do no happen at the department. They certainly do. But it is evident that the savings are currently affecting us.

The department economy is in problems

As you all know from previous mails, we are expecting a loss of DKK 30 million. This is why we have been instructed by the dean to balance the economy. There is currently a qualified recruitment freeze  and the opportunity to apply for voluntary resignation or a senior retirement plan. We have discussed mitigation measures in collaboration with LSU and I would again like to encourage anyone considering leaving the department within the next four years to contact me or a representative to see if we can find a solution. Of course, these conversations are confidential. There is an application deadline on February 20. Then we get an overview of the financial situation and you will hear from us as soon as possible in week 9. I am sorry for the turmoil this situation creates. It is both sad and frustrating that we have to save when you do so such a great job. We do what we can to minimize the consequences in collaboration with LSU.

 

Goodbye to Jens Christian Hedemann Sørensen and welcome to Anne-Mette Hvas

As I wrote to you in December, Jens Christian Hedemann Sørensen has chosen to resign from the position of Vice-President of research. I would like to say a huge thank you to Jens Christian for the great efforts he has made over the past year, and I look forward to continuing the cooperation with him on the great tasks that await at the Danish Neuroscience Research Center. At the same time, I would like to welcome clinical professor and consultant Anne-Mette Hvas from Blood Samples and Biochemistry at AUH, who on February 1 started as the new vice-president of research and talent. Anne-Mette is very concerned on how to create the best framework for research and how to find and retain talents. As an experienced researcher, former chairman of the PhD committee and member of the recruitment committee at the PhD school and with a seat on the Board for Scientific Dishonesty and the National Science Ethics Committee, she has extremely relevant experiences and competences, and we are very pleased to have Anne-Mette in the department management.

It still hasn't fallen into place if and when we get a new regional vice president.

 

Strategy Seminar

The expanded leadership circle - ie. chair professors and academic coordinators from the regional hospitals were gathered for the second time in the department's history at a seminar on January 30-31 to share our experiences and challenges. It is a huge gain when strategic thoughts and clinical reality come together. Thank you so much to all of you who participated and helped set the direction for the department.

 

It's time for salary negotiations

The annual salary negotiations at Health have just begun, and you can apply until  February 24. Read more about criteria, salary agreements and find application form here. Questions can be asked to your local trade union representative - find them her. If you have questions about current salary, about which negotiating group you belong to or similar, you can contact HR partner Pia Lind Lunau Kristensen. Negotiations are in progress from mid-April to mid-June, and we expect everyone to be notified of the results before the summer holidays.

 

Are you a PhD supervisor? Participate in a course in March

I would like to point out that the Graduate School is now offering its next supervisor course on March 12. It is mandatory for all new main supervisors (with fewer than four PhD students behind), and we also advise the more experienced main supervisors to do so. The course provides training, reflection and peer discussion on the supervision assignment, as well as the updated rules regarding PhD education and responsible research practice that you must know as supervisors. There is a deadline for registering for the next course on February 13, 2020, and I encourage you to sign up. More information can be found here.

 

Our animal experiments have been in the Aarhus Stiftstidende

Our experiments on animals make a positive difference in clinical research. You know, but the outside world doesn't necessarily. Aarhus Stiftstidende wanted to show how we use animal experiments at IKM / AUH and other places at AU. One article shows pigs that get Parkinson's and another article shows salamanders may help us understand how to restore the spine. The total of seven articles is also about why animals are needed, about our expertise in the field, and what ethical considerations we make. The articles can either be found in Infomedia or viewed online (requires payment). Find the links for the article above in the Danish section.

 

Interesting events at IKM

There are a number of events coming up that could be of interest to several of you. Among other things the PHD association helds a lecture  on March 5t on the elimination of the concepts statistically significant and non-significant in presenting research results. On March 13, the AU will hold a conference on how to increase diversity and equality at the university. And on April 1, there will be a meeting in Health's new cardiovascular network. You can read more about the events and sign up - and see what else is going on at the department - in the calendar on IKM's staff page.

 

IKM acquires new communication partner

Our current communications partner Mette Louise Ohana quits at the end of February because she has been given a new job outside the AU. I would like to thank Mette Louise for her great commitment to lifting important communication tasks for all environments at the Department of Clinical Medicine. In return, our former communication partner Nanna Jespersgaard, who already knows the departmet really well, comes back. You can reach Nanna in the future if you have peer reviewed research results that you would like to communicate to the outside world through the press - or if you have other communication tasks. Contact Nanna at nj@au.dk  or phone 9350 8524.

Best wishes,

Jørgen Frøkiær

Administrativt, Alle grupper, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Klinisk Medicin