Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev / Newsletter October 2019

Nyheder og information fra instituttet / News and information from the department

23.10.2019 | Pernille Brink Csösz

English version - see below

Kære alle

Som I måske har bemærket, har nyhedsbrevet ladet vente på sig. Det skyldes, at et grimt cykelstyrt i august satte mig ud af spillet for en tid. Men nu er jeg tilbage igen, og allerførst vil jeg gerne sige tusind tak for alle de betænksomme hilsner, jeg har fået fra mange af jer. Det var med til at holde humøret oppe. Og også et kæmpe stort tak til alle jer, der har taget en ekstra tjans i mit fravær. Det har været uvurderligt. Så instituttet har heldigvis ikke stået stille de sidste par måneder – her er seneste nyt. Denne gang bl.a. om hvordan vi undgår en ’oksekødssag’ her, og hvordan vi bliver bedre til at få bevillinger.

Standarder for ansvarlig forskningspraksis er blevet revideret
Health har revideret sine standarder for ansvarlig forskningspraksis. Tidsmæssigt er det faldet sammen med den meget uheldige ’oksekødssag’, som sendte AU ud i voldsomt stormvejr. Sagen har stillet spørgsmålstegn ved universitetets troværdighed, hvilket er meget alvorligt. Og den viser vigtigheden af, at vi alle kender reglerne. Som jeg også har skrevet rundt til mange af jer, vil I blive indkaldt til et møde med jeres nærmeste forskningsansvarlige for at tale om regler og dilemmaer, når vi samarbejder med eksterne parter, så vi alle er helt skarpe. Ligeledes vil der blive fuldt op med yderligere tiltag som I også hører om. Hvis I samarbejder med private virksomheder eller har andre samarbejder, hvor der er kommerciel interesse, skal I desuden gennemgå samarbejdsaftaler og kontrakter og vurdere, om de lever op til kravene i Healths standarder og AU’s politik på området. Hvis ikke er det vigtigt, at I kontakter institutledelsen. Se standarderne her.

Møder med alle afdelingsledelser på AUH
De kommende måneder mødes jeg og Hospitalsledelsen med ledelsen af hver enkelt klinisk afdeling på AUH. Det gør jeg for at forbedre samarbejdet mellem IKM og AUH omkring uddannelse og forskning, så udviklingen af de højtspecialiserede funktioner og uddannelsen af de kommende læger ikke bliver klemt eller glemt i en presset hverdag i klinikken. Hvordan vi skal samarbejde er allerede beskrevet i professoraftalen. Målet er at få den til at leve på alle afdelinger.

IKM har fået 20 nye internationale adjungerede professorer
Den 8. oktober havde vi besøg af alle vores nye Honorary Skou Professorer til en festlig ceremoni, hvor alle fakultetets 47 nye adjungerede professorer blev budt velkommen af deres værter. Knap halvdelen af dem er tilknyttet IKM. Initiativet styrker vores relationer til ledende forskningsenheder i udlandet, og jeg håber, at alle jer, der har tilknyttet en adjungeret professor, får gavn af initiativet og etablerer fælles forskningsprojekter eller sender fælles fondsansøgninger eller får nye perspektiver til undervisningen. Se alle instituttets internationale professorer her.

Husk at tilmelde jer 3rd Annual Research Meeting
Vi gentager succesen onsdag den 27. november, hvor I kan komme og høre om noget af al den spændende forskning, der er i gang på instituttet. Fristen for at byde ind med præsentationer er forpasset, men der er stadig åbent for tilmeldinger til at deltage – sidste frist er d. 1. november. Det foregår i auditorium A og personalekantinen på AUH (indgang G6) kl. 15.30 -20, og der vil være flash talks, posters og mulighed for at mingle med jeres kolleger. Jeg håber at se rigtig mange af jer. Det har været virkelig berigende og interessant de forrige år. Tilmeld dig her .

Hvornår kan man søge hvilke fonde?
Jeg hører jer nogle gange efterlyse et overblik over deadlines for fondsansøgninger. Jeg vil derfor gerne gøre jer opmærksom på databasen Research Professional, som giver overblik over både nationale og internationale fonde og deres deadlines. Hvis I opretter en profil, får I løbende besked, når der er åbne calls fra de – for jer - relevante fonde. I har alle adgang til databasen.

Oplæg: Skriv fondsansøgninger, der virker
Apropos fonde ved vi, at flere fonde vurderer, at mange ansøgninger ikke er gode nok. Den 7. november kommer Dr. Caroline Ang fra University of Bath. Her har hun bidraget til at løfte deres succesrate på fondsansøgninger markant. Kom og hør hendes oplæg om, hvordan I skriver gode og mere effektive fondsansøgninger. Det foregår på universitetet. Læs mere og tilmeld jer.

Forkerte telefonnumre og adresser i PURE

Der huserer mange forkerte oplysninger i PURE, efter I er flyttet til ny AUH-adresse, og I kan være svære at kontakte både for hinanden og for eksterne. De forkerte telefonnumre kan I selv rette i Mit.au.dk under personlige oplysninger. Det er her, PURE trækker sine informationer fra. Få evt. en sekretær til at gøre det, det er vigtigt, at I er til at få fat i. De forkerte adresser skal derimod rettes i et enhedsregister. Sekretariatet er på opgaven, men det skal gøres manuelt og er en stor administrativ opgave, så det tager lidt tid. Så vær venligst tålmodige – det skal nok falde på plads.

LinkedIn-kursus d. 4. november
Vil I blive bedre til at bruge LinkedIn til at dyrke jeres professionelle netværk og gøre jeres arbejde og viden synlig over for peers, potentielle samarbejdspartnere og fonde? Så kan I tilmelde jer et 2-timers Linkedin-kursus på Health. Der er få pladser tilbage.

 

Nyt kodeks for adfærd på sociale medier
Fra dette semester har vi som noget nyt på Health indført undervisning af de studerende i, hvordan de må – og ikke må – gebærde sig på deres egne sociale medier, når de er i klinik. Retningslinjerne kan ses her. En meget medieomtalt sag viste for nylig, at også nogle læger desværre glemmer, hvad der er lovligt at dele på sociale medier. Det giver sig selv, at alle ansatte selvfølgelig også skal kende reglerne for tavshedspligt og personhenførbare oplysninger.

Bedste hilsner
Jørgen

Dear All

 

As you may have noticed, the newsletter has been a bit delayed. That's because a nasty bike crash in August put me out of the game for a while. But now I am back, and first of all, I would like to say thank you for all the thoughtful greetings I have received from many of you. It helped me through the tough times.  And also a huge thank you to all of you who have helped out in my absence. It has been invaluable. So, fortunately, the department has still been running for the past few months - here's the latest news. This time about how to avoid a 'beef case' here, and how to get better at getting grants.

 

Standards for responsible research practice have been revised

Health has revised its standards of responsible research practice. It has coincided with the very unfortunate oksekødssag, which sent the AU out in severe media storms. The case has questioned the credibility of the university, which is very serious. And it shows the importance that we all know the rules. As I have also written to many of you, you will be called to a meeting with your nearest researcher to talk about rules and dilemmas as we work with external parties so we are all acute. You will also hear about further initiatives later on.

In addition, if you cooperate with private companies or have other collaborations where there is commercial interest, you must review collaborative agreements and contracts and assess whether they meet the requirements of Health's standards and AU policy in the area. If not, it is important that you contact the department management. Se standarderne her.

Meetings with all department managers at AUH

In the following months, the Hospital Management and I will meet with the management of each clinical department at AUH. I do this to improve collaboration between IKM and AUH on education and research, so that the development of the highly specialized functions and the education of the upcoming doctors are not forgotten in a pressured everyday life in the clinic. How we should cooperate is already described in the professor's agreement.

 

IKM has gained 20 new international adjunct professors

On October 8, we had a visit from all of our new Honorary Skou Professors for a festive ceremoni in which all of the faculty's 47 new adjunct professors were welcomed by their hosts. Almost half of them are affiliated with IKM. The initiative strengthens our relationships with leading research units abroad, and I hope that all of you who are affiliated with an adjunct professor will benefit from the initiative and establish joint research projects or submit joint fund applications or gain new perspectives for teaching. Se alle instituttets internationale professorer her.

 

Remember to sign up for your 3rd Annual Research Meeting

We repeat the success on Wednesday, November 27, where you can come and hear about some of all the exciting research that is going on at the department. Registration is still open - the deadline is November 1. It takes place in auditorium A and the staff canteen at AUH (entrance G6) at. 15.30 -20, and there will be flash talks, posters and the opportunity to mingle with your colleagues. I hope to see many of you. It has been really enriching and interesting in recent years. Sign up her  .

 

When can you apply for which funds?

I know that you sometimes search for an overview of fund application deadlines. I would therefore like to draw your attention to the Research Professional database, which provides an overview of both national and international foundations and their deadlines. If you create a profile, you will be notified on an ongoing basis when there are open calls from the relevant funds for you. You all have access to the database.

 

Presentation: Write fund applications that work

Speaking of funds, we know that several funds consider that many applications are not good enough. On November 7, Dr. Caroline Ang from the University of Bath. Here she has helped to significantly raise their success rate on fund applications. She will provide you with tips and tricks on how to write good and more effective fund applications. The presentation takes place at the university. Læs mere og tilmeld jer.

 

Wrong phone numbers and addresses in PURE

PURE contains a lot of incorrect information after you have moved to a new AUH address and you may find it difficult to contact each other and for others to contact you. You can correct the wrong phone numbers yourself at Mit.au.dk under personal information. PURE gets the information from this site. If you have problems with correction your number please get in touch with a secretary. It is important that you can be reached. The wrong addresses, on the other hand, must be corrected in a unit register. The secretariat is on the job, but it has to be done manually and is a big and administrative task, so it takes a little time. So please be patient.

 

LinkedIn course on November 4

Do you want to be better at using LinkedIn to grow your professional network and make your work and knowledge visible to peers, potential partners and foundations? Then you can sign up for a 2-hour Linkedin-kursus at Health. There are few places left.

 

New Code of Conduct on Social Media

As something new at Health, we have from this semester, introduced students to how they can - and cannot use their own social media when in the clinic. The guidelines can be viewed her. A very medieomtalt sag recently showed that, unfortunately, some doctors also forget what is legal to share on social media. It goes without saying that all employees must of course also know the rules of confidentiality and personal information.    

Best wishes,
Jørgen

Administrativt, Alle grupper, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Klinisk Medicin