Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 17 fra Institutlederen

Kære alle! Jeg håber, I har nydt de solbeskinnede påskedage - her kommer forårsnyhedsbrevet.

10.04.2018 | Siri Beier Jensen

INTERNT PÅ INSTITUTTET

Årsregnskab 2017
Årsregnskaberne 2017 for vores fakultet, Health, og herunder de fem institutter (IOOS, Folkesundhed, Retsmedicin, Biomedicin og Klinisk medicin) er færdige. Vores overordnede IOOS regnskab endte med et mindre underskud på 700.000 kr., men da vi i 2017 fik en økonomisk håndsrækning fra dekanen og fakultetsledelsen på 2 mio. kr., så går vi ind i 2018 med et mindre overskud på 1,3 mio. kr.

Det er ikke nogen overraskelse, at vores økonomi forsat er stram bl.a. grundet de væsentlige reduktioner i uddannelsesindtægterne i løbet af 2017, som også vil gøre sig gældende fremadrettet, og grundet det 2% omprioriteringsbidrag, som alle universiteterne også er underlagt fremadrettet.

At underskuddet trods alt ikke er større skyldes, at vi alle har gjort os stor umage for at tilpasse vores arbejdsgange, så opgaver er blevet omfordelt, og vi har også set på, om der er opgaver, som vi skal lade være med at udføre, hvis de ikke direkte byder ind i kerneområderne; forskning og uddannelse. Og så har vi udvist mådehold og rettidig omhu alle steder i huset. Det fortsætter vi med i 2018, så vi med tiden kan reducere underskuddet og vende det til et overskud. Tak for jeres store fleksibilitet, imødekommenhed og idérigdom til nye måder at gøre tingene på, så vi har kunnet imødegå de økonomiske rammer, som er et grundvilkår, og så vi til stadighed har kunnet løse vores arbejdsopgaver på bedst mulig vis.

Tværgående ledelse
Jeg er blevet spurgt om at tydeliggøre hvilke medarbejdere, som har ledelsesansvar og som sidder i den tværgående ledelse. Vores nye organisering, som vi traf endelig beslutning om i december 2016 efter to høringsrunder i vores lokale samarbejdsudvalg, to høringsrunder i ledelseslaget og to høringsrunder blandt alle medarbejdere, og efterfølgende har arbejdet ihærdigt med at implementere, kan ses illustreret på vores hjemmeside: http://dent.medarbejdere.au.dk/organisation/

Institutledelsen udgøres af institutleder (Siri), viceinstitutleder for forskning og talent (Lene Baad-Hansen), viceinstitutleder for uddannelse (Caroline Hørsted), institutsekretariatsleder (Mariann Bøje) og klinikleder (Ole Hovgaard).

Så er der tre overordnede ledelsesgrupper: Forskningsstrategigruppen, uddannelsesledergruppen og driftsledergruppen:

• Forskningsstrategigruppen inkluderer viceinstitutleder for forskning og talent, professorerne (Ann Wenzel, Peter Svensson, Vibeke Bælum, Dorte Haubek, Rodrigo López, Flemming Isidor, Bente Nyvad, Thomas Klit Pedersen og Sven Erik Nørholt), sektionslederne (Marie Cornelis og Jan Tagesen) og lederen af forskningslaboratoriet (David Christian Evar Kraft).

• Uddannelsesledergruppen inkluderer viceinstitutleder for uddannelse, studielederne (Lene Meilstrup Martinussen og Eva Karring) og uddannelsesleder (Ulla Bæk Lindtoft).

• Driftsledergruppen inkluderer klinikleder, leder af klinikassistenterne i undervisnings- og forskningsklinikkerne og Sterilcentralen (Susie Holbech), leder af Centrallaboratoriet (Dirk Leonhardt) og leder for Fællesklinikken (Helle Tolboe).

Den tværgående ledelse er sammensat af institutledelsen, de ovenfor beskrevne tre ledergrupper og lederen af Praktikcentret (Dorte Lindelof).

Den tværgående ledelse er med til at træffe ledelsesbeslutninger, som har relevans og principiel betydning på tværs af instituttet, og har ansvar for at klæde hinanden på ledelsesmæssigt og holde hinanden orienteret om, hvad der foregår på IOOS. Den tværgående ledelse mødes en gang om måneden i 1½ time og referater fra møderne kan læses på vores hjemmeside: http://dent.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora/den-tvaergaaende-ledelsesgruppe/

En vigtig opgave for den tværgående ledelse er ligeledes at sikre, at vi som nærmeste ledere holder vores medarbejdere orienteret om, hvad der foregår på instituttet, og den anden vej, sikre at spørgsmål og forslag fra de respektive medarbejdergrupper bliver bragt ind i den tværgående ledelse til orientering, drøftelse eller beslutning. Herudover kan der efter behov og prioritering blive nedsat arbejdsgrupper på tværs af alle fagligheder og medarbejdergrupper til løsning af specifikke arbejdsopgaver. Det var en lang beskrivelse, men spørg endelig, hvis der opstår tvivl.

Videndelingsmøde d. 23. april om journalaudit ved klinikleder Ole Hovgaard
Husk vores næste videndelingsmøde, hvor klinikleder Ole Hovgaard fortæller om journalaudit og om, hvordan vi skal forholde os på instituttet. Ole har i samarbejde med udvalgte medarbejdere lavet stikprøver rundt i huset for at se, om vores journaler lever op til de nationale regler. Svaret giver Ole på videndelingsmødet mandag d. 23. april kl. 14.30-15.00 i Auditorium 1.

Vores høstfest i Stakladen d. 21. september ændres til fællesspisning på IOOS og fejringen af Aarhus Universitets 90-års fødselsdag
Som jeg fortalte i sidste nyhedsbrev, så har vi i vores lokale samarbejdsudvalg (LSU) besluttet at gøre høstfesten til en tradition. Det har vist sig, at dette i år er sammenfaldende med fejringen af Aarhus Universitets 90-års fødselsdag: http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/90-aars-fest-i-parken-for-studerende-og-ansatte/ Derfor har vi i LSU besluttet at ændre vores IOOS 2-års fødselsdags-/høstfest til fællesspisning på IOOS, så vi efterfølgende kan deltage i den store, fælles fest for studerende og ansatte i Universitetsparken. Der kommer naturligvis mere information, når vi nærmer os. 

UDDANNELSE, UNDERVISNING OG FORSKNING

Vores vision for IOOS-uddannelserne er færdig og godkendt
På baggrund af de mange konstruktive svar og kommentarer, vi fik i høringsperioden, har styregruppen rettet visionen og det strategiske grundlag for vores uddannelser til, så vi nu har en endelig version, som fakultetsledelsen har godkendt med ros. Nu sendes visionen og det strategiske grundlag videre til studienævnene, som skal vurdere, om uddannelserne i deres nuværende form lever op til det strategiske ophæng. I vil blive orienteret om de næste skridt og medinddragelsen af fagmiljøerne, når vi har dannet os et overblik og lavet en plan for dette. Tak til styre- og følgegruppe, som har leveret en stor indsats i denne proces, og til alle jer, som bød ind med jeres mening og har været med til at præge visionen for fremtidens IOOS-uddannelser.

Den endelige Vision og Strategisk Grundlag for IOOS-uddannelserne er vedhæftet – god læselyst!

Tandlægeuddannelsen er nu nr. 21 på QS-ranglisten
Sidste år var vi nummer 17 på samme liste, og selv om vi hellere vil rykke op end ned, er det stadig en flot placering. Ikke mindst i lyset af at Aarhus Universitet har 17 fagområder ud af 42 i top 100 på QS-listen – af fagområderne er vores tandlægeuddannelse placeret næsthøjest kun overgået af arkæologi. Det er (nogle gange lidt uigennemskuelige) marginaler, der afgør placeringen, og vi ved, at vi ikke er gået ned i forskningsproduktion eller -kvalitet, så vi fortsætter ufortrødent vores forsknings- og uddannelsesarbejde: Få overblik over AU’s og vores placeringer på QS-ranglisten

NYT OM NAVNE

Bente Nyvad har bidraget til rapport om fremme af sunde madvaner hos børn og unge
Vidensråd for Forebyggelse udgav i begyndelsen af marts rapporten ”Fremme af sunde mad- og måltidsvaner blandt børn og unge”. Professor Bente Nyvad, Sektion for Tandsygdomslære, har siddet med i arbejdsgruppen og sørget for, at caries og erosion kom på dagsordenen og blev et emne i rapporten. Rapporten kan downloades i sin helhed på Vidensrådets hjemmeside

Billeder fra Lillian Hansens jubilæum på medarbejdersiden
Som tidligere nævnt kunne Lillian Hansen, der er faglærer og uddannelses- og erhvervsvejleder på tandklinikassistentuddannelsen, fejre sit 40 års jubilæum på instituttet i januar. Der er billeder af Lillian Hansen og den flotte fortjenstmedalje på vores fællesdrev: O:\HE_IOOS-Common\Interne arrangementer\Lillian 40 år

Bedste hilsener Siri

Administrativt, Administration (Faglighed), Videnskabelig medarbejder, IOOS, IOOS, Forskning, Sundhed og sygdom, Teknisk/administrativ medarbejder, Navnenyt