Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev nr. 82 februar 2018

Kære alle hermed seneste nyt.

28.02.2018 | Thomas G. Jensen

Status på nye flytteplaner

Tak for de modtagne høringssvar. Ledergruppen arbejder med at revidere planerne, som vil komme ud i ny høringsrunde. Når planerne er fastlagt vil de blive fulgt op af nye planlægningsmøder for grupperne som skal dele faciliteter (de steder, hvor der er ændringer i forhold til de oprindelige planer).

 

Syv normer for ansættelse af fastansatte VIP 

Se nærmere her:

http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/faelles-normer-paa-au-for-rekruttering-af-fastansatte-forskere/

Normerne indebærer bl.a. at alle stillingsopslag skal formuleres bredt, at der anvendes søgekomiteer, og at der lægges vægt på længerevarende ophold på udenlandske og internationalt anerkendte forskningsinstitutioner. 

 

Ansøgninger om fritagelse for bacheloropgave vejledning skal rettes til Helle Prætorius Øhrwald

Det sidste semester har der været en del frameldinger som vejleder for bacheloropgaverne direkte til bachelor-programlederne. Disse programledere får hvert semester tilsendt en liste over vejledere for bachelorstuderende, og de regner derfor med at alle der står på listen er til rådighed som vejleder. Det skal derfor indskærpes, at fritagelse for vejledning af bachelor-studerende kræver en aftale med institutledelsen. Det er muligt at sende en begrundet ansøgning om fritagelse for vejledning til viceinstitutleder for undervisning Helle Prætorius Øhrwald (hp@biomed.au.dk). Ansøgningen kan begrundes i stort antal undervisningstimer eller andre særlige undervisningsmæssige opgaver. Fritagelsen er ikke permanent, men vil gælde for den periode man påtager sig andre opgaver.

 

Virksomhedspraktik og job med løntilskud

Instituttet har et godt samarbejde med Jobcentrene om virksomhedspraktikker og job med løntilskud. Hvis en gruppe ønsker at høre mere om ordningerne og mulighederne, så kontakt Anni Mandrup Høeg på annimh@biomed.au.dk Konkret har instituttet en ansøgning om en virksomhedspraktik– eventuelt efterfulgt af job med løntilskud – fra en laborant. Interesserede kan kontakte Anni og få den pågældendes CV og ansøgning.

 

Nyt om graviditetspolitikken 

I forbindelse med den nye graviditetspolitik http://health.medarbejdere.au.dk/personaleforhold/arbejdsmiljoe/graviditetspolitik/, der er udarbejdet af fakultetets arbejdsmiljøorganisation ønsker vores lokale Arbejdsmiljøorganisation at henlede særlig opmærksomhed på den tilhørende APV-checkliste for gravide og ammende. Her bliver den gravides arbejdsopgaver gennemgået mhp. identifikation af mulige forhold, der kan udgøre en risiko for den gravide, fosteret og børn, der ammes. Det er den nærmeste leder, der har ansvaret for, at vurdering og tilrettelæggelse af arbejdet skriftliggøres. Det anbefales at kontakte den lokale arbejdsmiljørepræsentant.

Årshjul fonde

Instituttets fundraiser André Walter har lavet et årshjul, der giver et godt overblik over deadlines til forskellige fonde. Se det og skriv det ud her: Link til årshjul

 

Valg til institutforum

Der afholdes valg til Institutforum på Biomedicin den 16. og 17. maj. Læs mere om hvordan du stiller op og tidsplanen her: biomed.medarbejdere.au.dk/valg-til-institutforum-2018/

 

To møder om innovation

“Research and Intellectual Property Protection”

6th March 14:00-16:00

A two hours interactive teaching session by Patent attorney Susanne Høiberg, Høiberg

Registration: https://auws.au.dk/ready_to_invent

 

“Is my research a potential medical device?”

25th April 15:00-16:30

By Lea Hokland, Medidee

Registration: https://auws.au.dk/ready_to_invent

   

Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfond

Fonden støtter (1) videnskabelig grundforskning af enhver art (2) Cellebiologisk grundforskning, specielt i relation til leukæmi- og cancerforskning. Der gøres opmærksom på, at ansøgninger fra kandidat- og ph.d.-studerende ikke vil blive imødekommet, og at der endvidere kan søges støtte til frikøb ifm. færdiggørelse af et grundvidenskabeligt forskningsprojekt. Der kan søges legatportioner på op til 40.000 kr. til forskningsophold ved andre forskningsinstitutioner. For yderligere information: www.royalacademy.dk

 

God mulighed for danske studerende på Stanford

https://news.stanford.edu/2018/01/18/stanfords-knight-hennessy-scholars-program-welcomes-finalists-campus/

 

Referat af LSU den 8. januar

Kommer på denne side 1. marts: http://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/

 

Referat af institutforum den 10. januar

http://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-referater/institutforum-referater/referater-2018/moede-10-01-2018/

 

Referat fra FSU afholdt den 5. februar 2018

http://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Medarbejdere.health.au.dk/Filer/FSU/Referat_05.02.2018.pdf

 

Med venlig hilsen

Thomas G. Jensen

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin