Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Økonomien i balance – men store udfordringer i 2017-19

Efter omfattende besparelser i 2014 er der genskabt balance i Aarhus Universitets økonomi. Med et forventet driftsoverskud på ca. 65 mio. kr. i 2015 har universitetet skabt et fornuftigt afsæt til at imødegå regeringens udmeldte besparelser på forskning og uddannelse i perioden 2016–2019.

04.12.2015 | Anders Correll

Bestyrelsen godkendte den fremlagte 3. kvartals økonomirapport og budgettet for 2016 på sit møde den 3. december 2015. Foto: Jesper Rais, AU.

Aarhus Universitets økonomi er bragt i balance som følge af den genopretningsplan, der blev gennemført i 2014, og som desværre medførte afskedigelser og andre tilpasninger. I økonomirapporten for tredje kvartal, som universitetsbestyrelsen godkendte torsdag den 3. december, forventes et driftsoverskud på 65 mio. kr. i indeværende år, svarende til én procent af omsætningen. Overskuddet skal ses i lyset af et samlet underskud på 208 mio. kr. i de tre foregående år.

Regnskabsteknisk forventes det samlede overskud at ende på ca. 189 mio. kr., idet en ekstraordinær indtægt fra salget af ingeniørbygningerne på Dalgas Avenue på 124 mio. kr. figurerer som en indtægt i 2015-regnskabet. Disse midler er dog på forhånd disponeret til reduktion af husleje mm. i forbindelse med flytningen af ingeniøruddannelserne til Navitas-bygningen.

Store udfordringer i 2017-2019

Det positive resultat for 2015 bliver et vigtigt afsæt for de kommende år, da finansloven for 2016 medførte betydelige større økonomiske udfordringer end forventet. Det skyldes især et nyt årligt omprioriteringsbidrag på to pct. for finanslovsbevillingerne til uddannelse og øvrige formål, samt at de statslige forskningspuljer i 2016 reduceres med 1,4 mia. kr. Med resultatet i 2015 forventer Aarhus Universitet at opnå en egenkapital på 10 pct. af omsætningen i overensstemmelse med bestyrelsens målsætning.

I budgetperioden fra 2016-2019 forventes en indtægtsnedgang. Med universitetets nuværende økonomi og forventede overskud i 2015 er udfordringerne håndterbare i 2016. Derefter bliver de økonomiske udfordringer større år for år. I 2019 forventes således en samlet indtægtsnedgang på 300 mio. kr. om året – potentielt kan indtægterne dog falde noget mere afhængig af, om universitetet formår at reducere studietiden i det omfang, fremdriftsreformen forudsætter. Effekten af en ny taxameterordning fra 2018 kan ligeledes få væsentlig indflydelse på universitetets budget.

På denne baggrund vil universitetsledelsen frem til medio 2016 planlægge, hvordan udfordringerne fra 2017 og frem kan håndteres og imødegås bedst muligt, så balancen i økonomien bevares, og der stadig er rum til fremadrettede faglige prioriteringer.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte 3. kvartals økonomirapport og budgettet for 2016 på sit møde den 3. december 2015. Det endelige regnskab for 2015 forventes godkendt på bestyrelsesmødet i februar 2016.

Politik og strategi, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Politik og strategi, Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende