Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Seks nye veje til bedre fondsansøgninger

Fakultetsledelsen har lagt sig fast på seks indsatsområder, der skal sikre flere og bedre fondsansøgninger fra de rette forskere. Planen er at kombinere institutspecifikke tiltag med samarbejde på tværs. Samtidig skal en hjemmeside formidle, hvor, hvordan og hvornår en Health-forsker kan få hjælp til en ansøgning.

07.03.2017 | Nanna Jespersgård

Seks nye initiativer skal øge hitraten på fondsansøgninger i en tid, hvor konkurrencen vokser. Og det er påtrængende. Med konstitueret dekan Ole Steen Nielsens ord er ST ikke bare ”massivt bedre end Health. Arts og BSS haler også ind på os, hvorfor det på alle måder er tid til at søge nye veje”.

Seks nye indsatsområder er de redskaber, der skal øge hitraten, eller som det hedder i fakultetets ’must win battle’ for forskning 2017: Professionalisere ansøgningsprocessen og øge ansøgningskvaliteten for at tiltrække flere eksterne forskningsmidler.

De seks indsatsområder er vedtaget af fakultetsledelsen, og konstitueret dekan Ole Steen Nielsen understreger nødvendigheden af at tænke ud af boksen i en tid, hvor konkurrencen er stigende, og prognosen for at tiltrække eksterne forskningsmidler i bedste fald er status quo.

Enighed om at prøve noget nyt

”Gennem en lang periode har vi forsøgt at forbedre vores performance for ekstern støtte, men desværre er vi ikke i mål endnu. Derfor er alle i fakultetsledelsen enige om, at vi udover at fortsætte de gode ting, som vi allerede gør, må afprøve en række nye tiltag - selvfølgelig uden at vi på forhånd kan garantere, at det hele virker efter hensigten,” siger Ole Steen Nielsen.

De seks nye indsatsområder er:

  • Planer på institutniveau for metoder og arbejdsgange, som det enkelte institut benytter i arbejdet med at kvalificere fondsansøgninger
  • Et nyt forskningsudvalg, der skaber større faglig synergi på tværs af fakultetet
  • Et bedre ledelsesinformationssystem, der letter arbejdet med at trække nødvendige data til at diskutere og evaluere fondsansøgninger
  • Oversigter på Health-hjemmeside, der visualiserer og forklarer ansøgningsprocesser, herunder tidsfrister og hjælpemuligheder lokalt, i Forskningsstøtteenheden og i Health Kommunikation
  • Netværksdannende workshops om udvalgte ansøgninger, nye samarbejdspartnere, ideer til interdisciplinaritet, lobbyarbejde etc.
  • Tværgående ad hoc peer review-paneler, der kommenterer udkast til større ansøgninger, når institutlederen skønner, at flere øjne er påkrævet

Institutterne vælger selv metode

Ole Steen Nielsen understreger, at den største indsats kommer til at ligge på institutterne, der i løbet af de kommende tre-fire måneder skal blive klar til at præsentere deres planer for hinanden. Et ’one size fits all'-princip har aldrig været på tale på grund af institutternes forskellige udgangspunkter og muligheder.

”Flere institutter er allerede i gang med at udarbejde planer med hjælp fra Forskningsstøtteenheden, og hovedsagen er ikke, hvordan institutterne sætter arbejdet med fondsansøgninger i system. Hovedsagen er, at institutterne får en fast procedure. I fakultetsledelsen er vi også enige om, at vi har behov for at udveksle viden og lave en gensidig opsamling, og den programsætter vi lige omkring sommerferien,” siger Ole Steen Nielsen.

Sideløbende med at institutterne udarbejder planer, etablerer fakultetsledelsen et tværgående forskningsudvalg, der får til opgave at sætte retning for arbejdet med større strategiske satsninger på fakultetet.

Forskningsudvalget er work in progress

Ifølge planerne skal forskningsudvalget også koordinere nye initiativer som fx de planlagte netværksdannende workshops, jf. bullets ovenfor. Dog er forskningsudvalgets kommissorium og sammensætning ikke fastlagt, men skal diskuteres igen på næste fakultetsledelsesmøde – bl.a. fordi man i fakultetsledelsen for alt i verden vil undgå, at det højt prioriterede forskningsudvalg ender med at være ’endnu et møde i rækken’. Den nye dekan skal også have mulighed for at præge det videre forløb.

Fakultetsledelsen har besluttet, at der som led i arbejdet med forskningens ’must win battle’ skal udarbejdes en ny hjemmeside, der i Health-regi informerer forskere om ansøgningsprocesser, vigtige tidsfrister og muligheder for at få hjælp til sin ansøgning.

Hjælpen kan enten ligge lokalt på instituttet eller gives af Forskningsstøtteenheden og - som noget nyt -  Health Kommunikation. Således lægger fakultetsledelsen op til, at 15-20 navngivne større, strategiske ansøgninger skal udløse et fast (men selvfølgelig frivilligt) tilbud om kommunikativ bistand til de ikke-faglige dele af ansøgningen, så teksten fremstår letlæselig og fængende.

Baggrunden for nogle af de seks indsatsområder er initiativer, der har vist sig at fungere på bl.a. ST og KU Sund, og som er videreudviklede, så de passer til forholdene på Health. Andre indsatser er baseret på indkomne input fra professorer og andre fagpersoner til dekanatet og fakultetsledelsen.

 

 

Forskning, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Biomedicin, Health, Politik og strategi, Videnskabelig medarbejder, Institut for Folkesundhed, Administrativt, Ph.d.-studerende, Institut for Klinisk Medicin