Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studerendes evalueringer løfter uddannelseskvaliteten

Hvordan kan vi anvende undervisningsevalueringer bedst muligt i arbejdet med at sikre høj uddannelseskvalitet? Et fælles AU-system skal bidrage til, at vi får et endnu større udbytte af evalueringerne.

25.02.2016 | Signe Opstrup

Tilbagemeldinger fra de studerende er med til at løfte uddannelseskvaliteten, fordi de synliggør de studerendes perspektiv og skaber løbende debat om undervisningsmetoder og –indhold. For at få størst muligt udbytte af de betydningsfulde evalueringer er det afgørende, at der sker en opfølgning i studienævn og en dialog mellem undervisere og studerende. Til at understøtte dette er et fælles, digitalt system til undervisningsevalueringer på Aarhus Universitet blevet udviklet. Systemet, som er integreret med Blackboard, skal understøtte en løbende og systematisk håndtering af de studerendes evalueringer af undervisningen. Og med overgangen til institutionsakkreditering er netop behovet for løbende og systematisk kvalitetsarbejde blevet aktualiseret.

”På det overordnede AU-niveau har vi sat en ramme omkring evalueringerne, som bl.a. sætter nogle minimumsstandarder for, hvor ofte et undervisningsforløb skal evalueres. I forbindelse med institutionsakkrediteringen skal vi nemlig kunne gøre rede for, hvordan vi løbende bruger evalueringerne til at udvikle undervisningen på tværs af hele organisationen. Derfor er det vigtigt, at vi har et system, der imødekommer både de lokale og de overordnede behov og ressourcer,” fortæller prorektor Berit Eika om systemet, der er ved at blive rullet ud på Aarhus Universitet.

Studienævnene er fundamentet

Det løbende arbejde med at sikre udviklingen af det enkelte fags undervisning og eksamen samt sikre opfølgning på undervisningsevalueringerne ligger placeret som en helt central og vigtig opgave hos studienævnene - og det fortsætter den med. Det nye er, at studienævnene nu har fået et fælles digitalt system, der kan understøtte gennemførsel af undervisningsevalueringerne. Et system som sikrer ensartede data, der kan danne afsæt for dialog og opfølgning.

”Evalueringerne er en vigtig ressource i kvalitetsarbejdet for både studienævnene, de lokale fagmiljøer og universitetet som helhed. Derfor ser jeg frem til løbende at høste erfaringerne fra det fælles evalueringssystem,” siger prorektor Berit Eika.

Det nye digitale evalueringssystem sørger både for at indfri de eksterne krav til dokumentation af universitetets evalueringsindsats, samtidig med at det forholder sig til de faglige ønsker og behov. Helt konkret bygger systemet på tre fælles elementer: systemunderstøttelse, tre fælles AU-spørgsmål samt evalueringsprocedurer og lokale spørgsmål på fakulteterne. De tre fælles spørgsmål på AU-niveau, som netop er blevet godkendt i ”Udvalget for Uddannelse” knytter sig til emnerne ’udbytte’, ’feedback’ og ’faglig støtte fra medstuderende’.

Fakta

  • Ibrugtagningen af det digitale undervisningsevalueringssystem sker løbende, når de enkelte fakulteter og kurser er klar til det – startende med Health i februar. Foreløbig forsætter Aarhus BSS med at anvende et andet system.
  • Systemet til understøttelse af de fælles undervisningsevaluering er integreret med Blackboard. Evalueringsskemaet kan således sendes via e-mail ud til de studerende, der er tilknyttet et kursus og dermed et læringsrum i Blackboard.
  • Evalueringen består af tre fælles spørgsmål på AU niveau samt en række fakultets- og kursusspecifikke spørgsmål
Uddannelse, Alle grupper, Studier, Studier