Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Trivsel og læring i gymnasieskolen

Perspektiver fra et møde mellem forskere og gymnasieelever.

20.12.2016 | Signe Herbers Poulsen

’Skal vi nu også have 12 i trivsel?’
’Vi er aldrig alene og altid på – det er måske derfor, vi føler os mere ensomme


Akademiet for Talentfulde Unge afholdte den 19. november 2016 uddannelseskonference med fokus på trivsel og læring i samarbejde med Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet. På konferencen deltog 200 udvalgte elever fra årgang 2014 (elever fra 3. g på gymnasier i Region Midtjylland) og professorer fra de fire fakulteter på Aarhus Universitet, som arbejder med forskellige forskningstilgange relevante for området.

Formålet var at drøfte forholdet mellem trivsel og læring og herunder nuancere og udvikle trivselsbegrebet med afsæt i de trivselsundersøgelser, som aktuelt pågår i grundskolen og ventes indført i gymnasieskolen. Drøftelserne tog blandt andet udgangspunkt i helt friske tal fra Folkeskolens trivselsmål og Skolesundhed.dk og Ungeprofilen.dk.

Pointer fra dagen:

Tag de unge med i dialogen
God trivsel ændrer sig med tid og generation. Nutidens krav om konstant at være fysisk til stede og virtuelt på skaber en ny ensomhed, som ikke bunder i at være alene, men tværtimod det modsatte. At man ofte er sammen med andre, indikerer dermed ikke i sig selv trivsel. Derfor bør et fokus på trivsel altid udformes i dialog med dem, hvis trivsel undersøges, og måske lægge mere vægt på kvalitet og mening i relationer.

Trivsel må ikke blive et nyt ideal, man skal leve op til
De aktuelle trivselsmålinger tager i for høj grad afsæt i måling af mistrivsel og undslipper dermed nye muligheder for trivsel. Der bør være en balance mellem måling af trivsel og mistrivsel. Samtidig fremhæver de unge, at trivsel ikke må blive et nyt ideal, man ikke kan leve op til, og de peger dermed på risikoen ved, at fokus på og måling af trivsel i sig selv kan være kontraproduktivt.

Trivsel og læring er indbyrdes forbundne
Årsagsrelationen mellem læring og trivsel går begge veje, men vi ved ikke præcist hvordan. Manglende læring kan i samme grad være årsag til ringe trivsel som omvendt, men det sociale aspekt er et væsentligt omdrejningspunkt. Undersøgelser af trivsel bør derfor også (i såvel operationalisering som analyse) inddrage sociale, lærings- og undervisningsforhold.

Trivselsbegrebet kræver nuancering
Trivsel er individuelt og hverken et absolut fænomen eller begreb. Derfor er det ikke alene nok med analytisk klarhed i undersøgelserne, men også en pågående offentlig dialog om forståelsen af, hvilke aspekter af trivsel der er samfundets ansvar. Af samme grund et det vigtigt med tværfaglighed i operationaliseringen. 

Inddrag moderne teknologi i trivselsarbejdet
Som et led i operationalisering af trivselsmålinger kan man i højere grad anvende moderne teknologi, som med hjælp af Big Data og sensorer gør det muligt at foretage løbende tilpasninger af undervisnings- og læringsmiljø.

Oplægsholdere:

  • Jan Tønnesvang Professor, institutleder på psykologi, Aarhus Universitet, og forfatter til en række bøger om vitaliseringspsykologi
  • Lars Qvortrup Professor, leder af det danske center for skoleforskning, DPU, og en aktiv medspiller i implementering af de senere års skolepolitik
  • Kaj Grønbæk Professor i datalogi på Aarhus Universitet og forfatter til en række artikler om brugen af mobile teknologier og dataanalyse inden for læring og trivselsforbedringer
  • Karen Wistoft Professor, DPU, Aarhus Universitet
  • Jakob Uffelmann Innovationschef hos sundhed.dk, arbejder med innovation, strategi og implementering inden for sundheds- og velfærdsteknologi
  • Mette Laub Petersen Chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning. Projektansvarlig Skolesundhed.dk og Ungeprofilen.dk
  • Line Langballe Arkitekt MAA, Innovationskonsulent på sundhed.dk
  • Cecilia Ambrosius Høgfeldt Student of Human Science at Oxford University, ATU-Alumne samt studentermedhjælper ved Center for Sundhedssamarbejde
  • Carsten Obel Professor i mental børnesundhed, direktør for Center for Sundhedssamarbejde

Ovenstående pointer er sendt til Folketingets børne- og undervisningsudvalg.

Kontaktoplysninger:

Svend Thorhauge, Leder af Akademiet for Talentfulde Unge Midt 
mail: svend@ungetalenter.dk
Tlf: 4033 1670

Carsten Obel, professor og direktør for Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet
mail: co@au.dk 
Tlf: 29428405

 

 

Talentudvikling, Offentligheden/Pressen, Susa, Susa, Forskning, Alle grupper