Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Veloverstået pilotprojekt af Digital Eksamen

Den nye fælles platform for digital eksamen er blevet testet og evalueret.

24.09.2015 | AU Uddannelse

95 procent af de studerende oplevede ingen fejl, og hos administratorerne var tilfredsheden på 100 procent. For bedømmerne gav mødet med platformen anledning til nogle udfordringer. Det er de overordnede erfaringer fra AU’s pilottest til sommereksamen af den digitale eksamensplatform, som bliver udviklet i samarbejde med KU, RUC, AAU og CBS.

Efter testen, som forløb på en række uddannelser ved Arts og Science and Technology, deltog de involverede studerende, bedømmere og eksamensadministratorer i en samlet evaluering af Digital Eksamen. Evalueringen viser, at næsten alle studerende synes, de har let adgang til systemet. Eksamensadministratorerne giver udtryk for, at deres eksamener er gennemført tilfredsstillende, men der samtidig er forbedringsområder og behov for nye arbejdsgange som skal tilpasses platformen.

For bedømmerne fungerede resultatregistreringen i den nye platform efter hensigten. De indberettede resultater blev automatisk overført fra Digital Eksamen til STADS og videre til selvbetjeningen – til gavn for de studerende, som hurtigt kunne finde deres karakterer online. Bedømmerne stødte dog også på nogle udfordringer i forbindelse med brugen af online annotering, som er den funktion, hvor de kan kommentere i opgaven online. Projektleder på indførelsen af Digital Eksamen på AU, Helle Stolzenbach Steffensen fortæller:

”Vi oplevede desværre, at vores leverandør havde konfigureret værktøjet til online annotering forkert. Det betød, at funktionen ikke virkede i en periode, hvilket var uheldigt for de undervisere, som brugte systemet.”

Platformens fortsatte udvikling 

På baggrund af de samlede evalueringer fra pilottesten, er der identificeret en række indsatsområder, der skal arbejdes med for at forbedre brugertilfredsheden af den digitale eksamensplatform. Det drejer sig bl.a. om at tilpasse funktionaliteten af online annotering til brugernes behov, sikre et mere stabilt system samt udvikle flere brugerrettede vejledninger og hjælpeværktøjer.

”Med udgangspunkt i de identificerede indsatsområder fra pilottesten vil vi arbejde fokuseret med at forbedre og videreudvikle den digitale eksamensplatform for at højne brugertilfredsheden. Dog vil der være nogle problemstillinger, som vi ikke kan løse på kort sigt, og som vi derfor ikke forventer at have løst inden vintereksamen,” siger Helle Stolzenbach Steffensen.

Fra pilottest til fælles system på AU

Efter endt pilottest af Digital Eksamen, bevæger projektet sig nu fra en udviklingsfase og over i en implementeringsfase. Den organisatoriske implementering afvikles decentralt. Konkret betyder det, at implementeringen af Digital Eksamen på fakulteterne bliver styret af en lokal koordinator og en arbejdsgruppe, der er forankret i Studieadministrationerne på de enkelte fakulteter.

AU Uddannelse støtter og supporterer implementeringen decentralt ved at stille et rejsehold til rådighed, som kan hjælpe med aktiviteter i implementeringen på fakulteterne.    

Næste step er ibrugtagningen af Digital Eksamen, som sker over 2 eksamensterminer. Det betyder, at 1. etape af implementeringen sker til vintereksamen 2015/2016, og at 2. etape finder sted til sommereksamen 2016.

Det er målet, at alle de digitalt egnede prøver - der matcher de prøveformer, som løsningen understøtter - skal afvikles digitalt. Det vil sige, at den skriftlige aflevering, den skriftlige aflevering efterfulgt af en mundtlig prøve, stedprøven samt specialeaflevering alle sammen vil eksistere i en digitaliseret form på sigt.

Læs mere om milepæle for projektet og om den generelle implementering.

Hvorfor skal vi have en fælles platform?

AU er forpligtet til at udbyde digital eksamen til alle studerende. Det er et krav fra Digitaliseringsstyrelsen. Den nye fælles platform gør AU i stand til at leve op til de gældende lovkrav, og når den fælles platform er fuldt implementeret, vil den medføre en række fordele for AU såsom:

 • Øget fleksibilitet i forhold til bedømmelsesmuligheder for undervisere, som nemmere vil kunne udføre bedømmelsesopgaver uafhængigt af tid og sted, fordi det foregår online.
 • Studerende og undervisere får en tidssvarende og ensartet service på tværs af fakulteterne.
 • Færre administrative systemer – og dermed billigere drift.
 • Effektivisering af arbejdet med at planlægge og afholde eksaminer.
 • Bedre sikring mod eksamenssnyd (plagiering).

Hvad er digital eksamen?

Digital eksamen er, når hele processen fra en eksamensopgave stilles, til den besvares og til sidst bedømmes, bliver digitaliseret.

For bedømmerne betyder digital eksamen, at de fremover skal forberede, læse og vurdere eksamensopgaver digitalt samt registrere eksamensresultater digitalt.

Fakta om pilottesten:

 • Formålet var at teste, hvordan systemet fungerer i forbindelse med de skriftlige hjemmeprøver (eksaminer uden tilsyn) samt enkelte stedprøver (eksaminer med tilsyn).
 • Pilottesten bestod af 31 prøver fordelt på Arts og Science and Technology og involverede godt 1.000 studerende, 44 VIP og 13 TAP.
 • Prøverne blev afviklet fra d. 14. maj til d. 10. august med mulighed for efterfølgende reeksamen.
 

Yderlige oplysninger

 • På supportsiden digitaleksamen.au.dk. får du svar på de oftest stillede spørgsmål til brugen af Digital Eksamen. Desuden findes vejledninger og videoer.
 • Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte projektleder på indførelsen af Digital Eksamen, Helle Stolzenbach Steffensen
 • Læs mere om baggrund og milepæle for den fælles platform for digital eksamen på  projekthjemmesiden.
 • Log på Digital Eksamen – eksamen.au.dk
Administrativt, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Uddannelse