Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

68 nye klimaindsatser baner vej for et grønnere universitet

Et grønt år er begyndt. I hvert fald på AU, hvor 68 nye klimaindsatser skal bidrage til universitetets grønne omstilling.

25.02.2021 | Signe Opstrup

Klima-handleplanen for 2021 indeholder 68 ambitiøse aktiviteter, som fakulteterne har udviklet med afsæt i Aarhus Universitets klimastrategi 2020-2025, og som skal bidrage til universitetets grønne omstilling.

En reduktion af universitetets strømforbrug på servere og andet it-udstyr. En forskerenergipark i Foulum, der kan dække dele af Aarhus Universitets elforbrug i dagtimerne ved hjælp af solenergi og bidrage til forskningen. En ny klimavenlig rejsepolitik og løsning til afhentning af sorteret affald.

Det er nogle af de i alt 68 ambitiøse aktiviteter i en ny handleplan, som fakulteterne har udviklet med afsæt i Aarhus Universitets klimastrategi 2020-2025, og som skal bidrage til universitetets grønne omstilling.

Handleplanen er godkendt af universitetets ledelse, og universitetsdirektør Arnold Boon glæder sig over alsidigheden og tyngden i de aktiviteter, som sættes i gang i 2021.

Det er nogle væsentlige strategiske indsatser, som involverer hele organisationen. De planlagte aktiviteter har potentiale til at give AU’s klimaaftryk et betydeligt skub i den rigtige retning og medvirker til, at den grønne dagsorden i 2021 bliver endnu mere integreret i universitetets daglige drift,” siger Arnold Boon.  

De 68 nye aktiviteter står oven på 44 CO2-reducerende aktiviteter, som blev sat i søen i 2020.

En vilje til grønne indsatser på AU

Arnold Boon fremhæver, at det gode arbejde med aktiviteterne for 2020 er et vigtigt grundlag for de kommende års indsatser, og han glæder sig til at bygge videre på den vilje og velvilje, som har præget stemningen blandt medarbejdere og studerende.

”2020 var et indfasningsår, og jeg er stolt over de aktiviteter, vi allerede har sat i gang. Vi har fx indført, at alle nyindkøbte biler skal bruge et klimavenligt drivmiddel, og vi er kommet meget tættere på at få centrale bilparker på fakultetsniveau, hvilket på sigt vil reducere universitetets samlede behov for biler. Vi har også igangsat forsøg med affaldssortering og fået et langt større fokus på klimahensyn i vores udbud og indkøb. Det var bl.a. tydeligt i udbuddet med ny kantineleverandør, som blev afsluttet ultimo 2020”.

Arnold Boon fremhæver, at både medarbejdere og studerende fortjener stor anerkendelse for deres engagement og for at bakke op om AU’s klimatiltag.

”For at lykkes godt med at implementere de nye aktiviteter og nå målet om en markant reduktion af CO2-udledningen i universitetets drift, er det vigtigt, at vi samarbejder – både internt og på tværs af fakultetet. Og her er det afgørende, at vi bliver ved med at være åbne over for de nye tiltag, der sættes i værk – også når de udfordrer vores vaner, eksempelvis i forhold til transport og affaldssortering”.

I starten af 2022 følges der op på aktiviteterne for 2021, og nye aktiviteter bliver igen sat i værk.

Aktiviteter i klimahandleplanen for 2021

Nedenfor ses nogle af de i alt 68 planlagte aktiviteter, der står i handleplanen for Aarhus Universitets klimastrategi i 2021.

 • Etablere en forskerenergipark i Foulum, der kan dække op til 60 % af AU’s elforbrug i dagtimerne vha. solenergi.
 • Sammenligne energiforbruget i universitetets bygninger mhp. at finde potentiale for at reducere forbruget. 
 • Lave udkast til nyt, optimalt printersystem med mulige besparelser i CO₂, tid og økonomi.
 • Implementere smart teknologi for at reducere forbruget af CO2, fx øge antallet af laboratorier med mulighed for natlukning.
 • Afdække behovet for udendørs og indendørs cykelparkering på campusområder mhp. at matche behovet. 
 • Udarbejde nudgingkampagne med fokus på at tage cyklen til og fra campus.
 • Udarbejde ny rejsepolitik mhp. at reducere antallet af flyrejser og udnytte nye virtuelle mødeværktøjer.
 • Etablere intern møbelbørs på AU.
 • Vurdere og indarbejde relevante mærkningsordninger, når prioriterede udbudsprojekter startes op.
 • Afdække muligheder for pantsystem for mademballage i AU’s egne kantiner.
 • Gennemføre udbud på affaldsafhentning, hvor affaldet håndteres adskilt i de sorterede fraktioner.
 • Udvide pilotprojekt med kompostering af grønt affald i Væksthusene, så grønt affald også komposteres og anvendes i Universitetsparken.

Fakta om AU’s klimahandleplaner

 • AU’s klimastrategi 2020-2025 indeholder mål, delmål og en række konkrete indsatser, som skal medvirke til at fremme en klimavenlig udvikling i driften af universitetet.
 • I forlængelse af klimastrategien udvikles der hvert år en handleplan, som indeholder bidrag fra både fakulteterne og administrationen.
 • Handleplanen indeholder en beskrivelse af en række aktiviteter, som muliggør væsentlige CO₂-reduktioner i universitetets drift.
 • Udgifterne afholdes som udgangspunkt der, hvor aktiviteterne er forankret.
 • Der vil være en årlig opfølgning på aktiviteterne for det forgangne år, og aktiviteterne for det kommende år vil også blive fastlagt årligt. Det er med til at sikre fremdrift og transparens samt lokal forankring og ejerskab til klimastrategien og aktiviteterne.

Yderligere oplysninger

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet