Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ansættelsesprocedurer: Vi har hørt, hvad I siger

Høringen om de reviderede ansættelsesprocedurer er nu afsluttet. Den gav anledning til en del høringssvar, og en række af dem har resulteret i konkrete justeringer. Det gælder bl.a. ønsket om flere kvindelige professorer og prioriteringen af lektorstillinger.

25.06.2018 | Sabina Bjerre Hansen

Efter en konstruktiv høringsfase med mange input fra medarbejderne har fakultetsledelsen nu godkendt de reviderede ansættelsesprocedurer, som gælder for alle VIP-ansættelser på fakultetet. Foto: Lars Kruse/AU.

Fakultetsledelsen har nu behandlet høringssvar fra stormøder og skriftlige høringssvar, og prodekan for forskning Ole Steen Nielsen er taknemmelig for de mange engagerede input fra fagmiljøerne, som for manges vedkommende er blevet indarbejdet i de endelige formuleringer.

Vi skal fremme ønsket om flere kvindelige professorer

En ikke uvæsentlig kritik er gået på, om ansættelseskriterierne måske kunne favorisere mænd i en tid, hvor man siger, at man ønsker flere kvinder i professorstillinger.

”Kvalitetskravene skal fortsat være de samme uafhængigt af køn, men vi har arbejdet med at tone kravene, så der ikke kun lægges vægt på de klassiske publikationskriterier. Kriterierne er blevet bredere og lægger nu vægt på bl.a. dygtig forskningsledelse og evnen til at være gode vejledere. Der skal ikke være tvivl om, at vi i fakultetsledelsen vil bringe kønsfordelingen i spil, når vi ansætter – det har været et erklæret mål i årevis,” siger Ole Steen Nielsen.

Den nye ’toning’ kommer bl.a. til udtryk ved, at evnen til at skabe godt arbejdsmiljø i forskergrupperne er blevet fremhævet som et specifikt krav ved bedømmelse af ansøgere til professorstillinger. Derudover opfordrer Ole Steen Nielsen til, at ønsket om diversitet bliver forsøgt tydeliggjort i de endelige vejledninger – fx ved sammensætning af bedømmelsesudvalg og ved at tænke det ind i søgekomitéernes arbejde. Det arbejder HE HR nu videre med.

Dekanatet deltager også i lektor-samtaler

En anden kritik, som fremgik af flere høringssvar, handler om den signalværdi, der kunne ligge i, at dekanatet kun er en del af ansættelsesudvalget ved ansættelse af nye professorer. Den kritik er taget til efterretning, og dekanatet – som udgangspunkt Ole Steen Nielsen – vil fremover også deltage i ansættelsessamtaler til faste lektorstillinger.

”Vi anser lektorerne som vigtige medarbejdere, der i høj grad bidrager værdifuldt til både undervisning og forskning. Derfor deltager jeg fra nu af også ved ansættelsessamtalerne til de faste lektorstillinger på fakultetet,” siger prodekanen og tilføjer i samme forbindelse, at det er vigtigt, at fakultetet fremover øger fokus på karrierevejledning af netop lektorerne i forbindelse med de årlige MUS-samtaler.

Søgekomitéer er tidskrævende, men tilsvarende værdifulde

Flere har påpeget, at arbejdet med søgekomitéer er tidskrævende og i værste fald kan være med til at forsinke ansættelsesprocessen.

”Vi har forståelse for kritikken, men står alligevel fast på, at procedurerne nødvendigvis må forlænges, når vi arbejder med søgekomitéer. Søgekomitéerne øger kvaliteten af vores rekrutteringsarbejde og er helt afgørende for vores ønske om at tiltrække de dygtigste forskere – både nationalt og internationalt,” siger Ole Steen Nielsen og fortsætter:

”Jeg vil til gengæld meget gerne være med til at se på, om vi kan lave nogle retningslinjer for det praktiske arbejde med søgekomitéer, så vi kan hjælpe institutterne.”

Fakultetsledelsen fastholder altså, at alle lektor- og professorstillinger skal i opslag, og at der skal anvendes søgekomité ved hver ansættelse. Dog er fuldt eksternt finansierede lektor- og professorstillinger og tidsbegrænsede stillinger på under et år undtaget krav om søgekomité, ligesom prodekanen i helt særlige tilfælde kan dispensere fra reglen.

Også temaer som karriereveje for interne ansøgere, shortlisting og kriterier for genopslag gik igen blandt høringssvarene.

”I det hele taget vil jeg gerne takke for de mange og konstruktive høringssvar og benytte lejligheden til at forsikre om, at vi har lyttet, diskuteret og arbejdet i dybden med at justere ansættelsesprocedurerne, så de favner bredt og tager hensyn til både praksis og strategi,” siger Ole Steen Nielsen.

Nu er næste skridt, at HE HR sammen med prodekanen skal mingelere de sidste detaljer på plads. Derefter bliver de nye ansættelsesprocedurer implementeret i vejledninger, blanketter, skabeloner o.lign. Alt materiale vil være tilgængeligt på Healths hjemmeside den 15. september 2018, hvor de nye ansættelsesprocedurer træder i kraft.


Vil du vide mere?

Læs mere om arbejdet med at evaluere Healths ansættelsesprocedurer i artiklerne Kom til høringsmøde om Healths nye ansættelsesprincipper, Hvad blev der af ønsket om flere kvindelige professorer, Ansættelsesprocedurer skal være smidige og Procedurer for ansættelse skal evalueres.

I artiklerne Nu træder de nye ansættelsesprocedurer i kraft og Har de nye ansættelsesprocedurer indflydelse på dig? kan du læse mere om Healths nye ansættelsesprocedurer generelt.


Kontakt
Prodekan for forskning Ole Steen Nielsen
Aarhus Universitet, Health
Mobil: 24 76 50 93
Mail: osn@au.dk

Administrativt, Teknisk/administrativ medarbejder, Health, Health, Videnskabelig medarbejder, Institut for Biomedicin, Institut for Folkesundhed, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Odontologi, Institut for Retsmedicin