Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 63 maj 2016

Kære alle Hermed sidste nyt:

26.05.2016 | Thomas G. Jensen

Strategi

Ifølge den psykiske APV savner mange information om den overordnede strategi. Dette vil blive drøftet i instituttets arbejdsgruppe, som skal bearbejde resultaterne fra APVen (gruppens sammensætning kan ses i mail fra undertegnede om den psykiske APV, der blev udsendt den 19. maj); men allerede nu vil vi gerne fortælle om, hvad vi i ledergruppen aktuelt prioriterer af mål. Det vil vi gøre i dette og i kommende nyhedsbreve.

 

Prioriterede mål for instituttet:

·       Klarhed om de økonomiske rammer for de kommende år, således der bliver arbejdsro og mindre usikkerhed

·       Planlægning af indflytning i den ny bygning på en sådan måde at flytningen bliver effektivt gennemført og de nye midlertidige rammer udnyttes optimalt af hensyn til opretholdelse af forskningen og undervisningen – og dette skal bl.a. ske gennem medinddragelse

·       Udvikling af undervisningsområdet sammen med undervisningsorganisationen og studienævn, således vi vi får størst mulig indflydelse på, hvordan omverdenens krav til vores undervisning indfries

 

Hertil kommer fakultetets mål:

·       En økonomi i balance

·       At medvirke til, at AU opnår institutionsakkreditering i 2016

·       Øget ekstern forskningsfinansiering

 

Positiv akkreditering af medicinuddannelsen

På basis af en rapport på ca. 800 sider og et besøg af et panel fra Danmarks Akkrediteringsinstitution den 20. januar er der sket det, at både bachelor- og kandidatuddannelsen er indstillet til positiv akkreditering, og samtlige kriterier er vurderet tilfredsstillende. Stort tillykke til alle de involverede, specielt Per Höllsberg, der som studieleder har gjort et flot stykke arbejde.

 

Akkreditering af hele universitetet

Som et led i at opnå institutionsakkreditering vil et akkrediteringspanel besøge universitetet den 1-3. juni. Det forventes, at den endelige afgørelse falder i juni 2017. Se nærmere her:

http://medarbejdere.au.dk/#news-7851

 

Der holdes evakueringsøvelser tirsdag den 7. juni i alle instituttets bygningskomplekser

Arbejdsmiljøorganisationen har planlagt, at der afholdes evakueringsøvelser tirsdag den 7. juni 2016. Det betyder, at alarmerne udløses, hvorefter alle skal forlade bygningerne. Der er anvisninger på, hvordan evakuering gennemføres i alle evakueringszoner (typisk på hver etage i bygningerne). Vi opfordrer alle til inden øvelserne at lære anvisningerne at kende, herunder rollerne som Evakueringsleder og Samlepladsleder. Øvelserne afholdes varslet, da vi ønsker at flest muligt skal deltage, og fordi det giver mulighed for i god ro og orden at blive bekendt med, hvordan en evakuering foregår. Vi vil gerne bede om at alle så vidt muligt planlægger deres arbejde den dag, således at de kan deltage. Datoen er aftalt med Studieadministrationen, sådan at øvelserne ikke kolliderer med eksamener, men det er ikke muligt at finde en dag i juni helt uden undervisning. Øvelserne er for medarbejderne, men idet alarmerne også vil lyde i studiefløjene, må undervisere forberede sig på et afbræk i deres undervisning på ca. 15 minutter fra alarmen lyder. Øvelserne igangsættes og overvåges af arbejdsmiljøgrupperne og medarbejdere fra Bygningsservice m.fl., men det er vigtigt at understrege, at de kun observerer og på ingen måde har ansvar for evakueringen. Såfremt vi i vores planlægning har overset planlagte aktiviteter, der ikke er forenelige med øvelserne, hører vi gerne fra jer snarest. Skriv til annimh@biomed.au.dk

Tidspunktet for alarmerne er: Bartholin Bygningen kl. 9, Anatomi-komplekset kl. 10, bygningskomplekserne i Vest (Biokemi, Fysiologi og Biofysik-bygningerne) kl. 11.

 

Kapsejladsen – og generne som følge deraf

Vi vil gerne have tilbagemeldinger fra medarbejdere, der har været generet af Kapsejladsen, sendt til annimh@biomed.au.dk, så vi kan gå i dialog med arrangørerne om forbedringer til næste års arrangement. Angiv hvad problemerne har været, hvorvidt I har talt med arrangørerne herom – og hvad i så fald kom ud heraf – og om I har forslag til at løse problemet. Vores indtryk hidtil er, at det er gået bedre end tidligere år i Bartholin-komplekset og i Anatomi-komplekset, mens problemerne har været større i 1170-komplekset (Biokemi), hvor oprydningen også er svigtet. Der kan dog være oplevelser, vi ikke har hørt om, og vi beder derfor om tilbagemeldinger. Vi vil gerne takke de medarbejdere, der har gjort en særlig indsats i forbindelse med arrangementer, herunder vedholdende har fulgt op på, at arrangørerne fik gjort som lovet.

 

Det sidste Biomedicinske netværksmøde inden sommer holdes fredag den 17. juni

Mødet afholdes i kaffestuen på Bartholin-bygningens 6. etage, og alle fra instituttet er velkomne. Tidsplan: 16:00 Tre korte præsentationer. 17:00 Pizza, kage og drikkevarer. Præsentationer:

Francesco Lescai: NGS Bioinformatics

Marleen Kortenoeven: Physiology of renal water and salt transport

Vivien Schack: Mechanisms controlling viral tropism

I løbet af sommeren vil vi i ledergruppen evaluere møderne og beslutte hvordan de evt. kan fortsætte. Alle er meget velkomne til at byde ind med synspunkter i den forbindelse.

 

Møde på instituttet om ekstern finansiering onsdag den 22. juni kl. 13:00-14:00

Prodekanen for forskning Ole Steen Nielsen og Inge Andresen fra Forskningsstøtteenheden vil opdatere om mulighederne for ekstern finansiering. Mødet holdes i bygning 1231 rum 424 (disputatsauditoriet, Anatomi). Alle interesserede er velkomne. Mødet holdes på engelsk.

 

Næste ansøgningsfrist til VIP rejsepuljen og TAP kursuspuljen er den 1. juni

 

Ansøgningsskemaer findes her: 

http://biomed.medarbejdere.au.dk/praktisk-info/oekonomi-regnskab-indkoeb-rejser/rejseansoegninger-og-rejseafregning/

http://biomed.medarbejdere.au.dk/efteruddannelse-og-kompetenceudvikling/

Ansøgningerne sendes til: annimh@biomed.au.dk

 

Æres-symposium for Bodil Schmidt-Nielsen hos NovoNordisk Fonden 16. september 2016

Registrering er muligt indtil 16. august. Yderligere information: http://novonordiskfonden.dk/da/content/honorary-symposium-bodil-schmidt-nielsen

 

Rammebevilling til mobilitetsstipendier for etablerede forskere og undervisere

Fakultetet har ligesom sidste år fået en rammebevilling fra AUFF på 1 mio. kr. til udgifter til mobilitetsstipendier for etablerede forskere. Formålet er at give forskere og undervisere (ordinære og kliniske stillinger fra lektorniveau og op), mulighed for at tage ophold på relevante udenlandske topinstitutter i en periode på 3 til 9 måneder. Ansøgninger fremsendes til Fakultetssekretariatet (ha@au.dk) senest den 1. september 2016. Ansøgere vil modtage svar ca. den 15. september 2016.

 

Olav Thon fonden

Indkalder forslag til forskning i Alzheimers og Parkinsons sygdomme. Der uddeles i alt 20 millioner norske kroner, og hvert projekt kan søge om maks. 2,5 millioner norske kroner pr. år. Der er bl.a. krav om at forskningsgrupper fra mindst to nordiske lande skal være med i ansøgningen. Ansøgningen består af følgende bilag: Begrundelse for projektet, projektbeskrivelse, arbejds-/procesplan, budget, støttebrev fra dekan og institutleder samt CV’er for de vigtigste deltagere. Deadline er den 1. september 2016. Forslag skal sendes til:  Professor MD, PhD Ole Petter Ottersen. Email: o.p.ottersen@medisin.uio.no 

Yderligere info: Kontakt undertegnede.

 

Valg til Institutforum

Der blev i maj afholdt valg til Institutforum. Blandt VIP var der fredsvalg, og lektor Marina Romero-Ramos og professor Lone Sunde blev valgt. Lone er ny og afløser Birgitte Mønster Christensen, der ikke genopstillede. Bland TAP-personalet var der kampvalg mellem tre kandidater til de to pladser. Resultatet af afstemningen blev, at laborant Annette Gudmann Hansen og dyrepasser Dorte Hermansen blev valgt med hhv. 32 og 24 stemmer. Med 23 stemmer blev laborant Sandra Bonnesen suppleant til Dorte og Annette. Der var kun en kandidat blandt de PhD-studerende, og her blev Karthiga Thavachelvam valgt. Det samme var gældende blandt de medicinstuderende, hvor stud. med. Niels Jørgen Christensen blev genvalgt. Der var en valgdeltagelse på 54,4%, hvilket ligger langt over stemmeprocenten til f.eks. bestyrelsen på AU, der var på 21% sidste efterår. Du kan læse mere om valgresultatet her: http://biomed.medarbejdere.au.dk/valg-til-institutforum-2016/

 

Med venlig hilsen

 

Thomas G. Jensen

Administrativt, Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin, Administrativt, Politik og strategi