Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev / New letter January 2021

Nyheder og information fra instituttet / News and information from the departement

14.01.2021 | Pernille Brink Csösz

See English below

 

Kære alle

Godt nytår.

Her i årets første nyhedsbrev får I lidt forskelligt nyt fra instituttet, så vi kan holde hinanden fast på den normalitet, der stadig hersker, selv om mange af os igen er henvist til hjemmearbejde. Der er blandt andet opløftende nyt om sagsbehandlingstiderne i TTO, ny hjælp til forskning i kliniske og genomiske data inden for personlig medicin, og så afslutter vi om kort tid 130 lektorbedømmelser. Læs mere nedenfor.

Bekymringer kommer af sig selv i øjeblikket – glæder må man opsøge
Til indledning et par ord om nedlukningen, der slider på alles psyke og tålmodighed. Jeg har skrevet om det før, og det er vigtigere end nogensinde: I skal finde måder at klare denne tid på, så arbejdsdagene får lys og kant, og mandag adskiller sig fra onsdag. Ring til en kollega. Sæt en arbejdsrelateret walk and talk i kalenderen. Det må man godt med to meters afstand i frisk luft og dagslys. Vi har hver især et ansvar for at undgå, at dagene bare går bag skærmen, mens det ene onlinemøde glider over i det næste. Fald ikke i den fælde, hvor I siger til jer selv og hinanden, at ’verden er et farligt sted, som vi ikke må gå ud i’ – bryd den hjemlige trummerum og skab små oplevelser, der ilter hjernen. Bekymringer kommer af sig selv i øjeblikket, mens glæder og adspredelse er noget, man må opsøge. Også arbejdsrelateret, så det håber jeg, I gør. Jeg minder også om, at det ganske som i foråret er tilladt at låne nødvendige kontorredskaber og hjælpemidler med hjem – en kontorstol, en ordentlig skærm – så hverdagen kan fungere på privatadressen. Det skriver jeg vel vidende, at nogle af jer holder onlinemøder i et børne- eller soveværelse og har mindre børn hjemme. Men når man kigger ud i verden, så er det stadig first world problems, så bevar proportionerne: Smitten er ikke ude af kontrol. Vi kører ikke lig væk i lastvogne. Der er fortsat løn fra staten – og forståelse for, at nogle af jer er meget pressede på logistik og derfor nødt til at arbejde på skæve tidspunkter. Det sidste er selvfølgelig noget, I hver især må aftale med nærmeste leder.

TTO opruster - sagsbehandlingstiden er på vej ned
I det forløbne år har I som forskere skullet vente urimeligt længe på TTO’s godkendelse af kontrakter for kliniske studier. Det ændrer sig fra i år, hvor instituttet sammen med TTO har taget en række initiativer til at bringe sagsbehandlingstiden ned. Først og fremmest har TTO fået ansat tre nye jurister, der alle arbejder med kontrakterne fra Health. De nye kolleger startede i efteråret og kan tage stadig mere fra i takt med, at de oplæres og indføres i det specialiserede arbejde. Sideløbende har TTO indgået aftale med advokatfirmaet Gorissen og Federspiel, som hjælper TTO, til det nye større team er oppe i fulde omdrejninger. Det betyder, at I vil kunne opleve, at en ekstern advokat kontakter jer i forbindelse med jeres sager. Det kan I i så fald være helt trygge ved, for advokaterne fra Gorissen og Federspiel har stor erfaring på området og arbejder tæt sammen med TTO og efter deres instruks. I den kommende tid er jeg selv med til at prioritere opgaverne sammen med TTO, så det der, set fra ledelsens perspektiv, haster mest, behandles først. Gennem 2020 har forskning i COVID-19 haft førsteprioritet sammen med bevillingsbærende aftaler og aftaler vedrørende ph.d.-forløb.Når problemet med den lange ventetid er opstået, skyldes det, at TTO gennem adskillige år har modtaget stadig flere kontrakter og er i dag oppe på at modtage mellem 40 og 60 om ugen til behandling og godkendelse. Hvis I har spørgsmål til prioritering eller sagsbehandlingstid, er I velkomne til at kontakte enten mig eller TTO’s funktionschef Anette Miltoft på mailadressen apm@au.dk

 

130 kliniske og eksterne lektorater er faldet på plads

Først vil jeg sige tusind tak til alle jer, der har bidraget til bedømmelsen af ansøgerne til de cirka 130 kliniske og eksterne lektorater, der træder i kraft 1. februar. Det er et kæmpestort arbejde, som nu er ved at være afsluttet for denne gang. Dernæst vil jeg sige, at forløbet viser, at vi har langt flere kvalificerede, visionære og hårdtarbejdende kandidater, end vi kan betale med vores STÅ-indtægter. Der er ikke så meget, vi kan gøre ved det, desværre, ud over at opfordre miljøerne til at skaffe egenfinansiering, blandt andet via afdelingernes egen økonomi.

Fordelingen af lektoraterne inden for den i øvrigt uændrede økonomiske ramme blev denne gang baseret på en ny lektoralgoritme, der ikke kun inkluderede antallet af konfrontationstimer og eksamensbelastning, men også ph.d.-vejledninger, specialer, individuelle forløb og valgfag. Mange har oplevet algoritmen som en forbedring, dog med den svaghed at den bygger på ’historiske’ indberetninger af vejledningsaktivitet. Vi har derfor indarbejdet mere tidstro indberetninger og inddraget den udvidede lederkreds i vurderingen af, hvad elementerne skal vægte. Spørgsmål til ansættelsesprocessen kan rettes til studiesekretær Lise W. Licht på liselicht@clin.au.dk, mens spørgsmål til algoritmen bedes rettes til specialkonsulent Emil Kvist Enggaard eke@clin.au.dk eller viceinstitutleder for uddannelse Niels Uldbjerg på uldbjerg@clin.au.dk.

 

Få hjælp til at arbejde med personlig medicin
Hold jer ikke tilbage: vi guider jer videre. Sådan lyder en rigtig god nyhed til de af jer, som arbejder med kliniske og genomiske data i forskningsprojekter inden for det store område personlig medicin. Hjælpen er tilgængelig via det nye datastøttecenter CONNECT, som regionen og universitetet står bag. Som navnet antyder, er der tale om et netværksbaseret hjælpetilbud, hvor erfarne forskere ’connecter’ de af jer, der har brug for at dele specialviden om de komplekse data, når det er aktuelt. Det kan være om alt fra adgang til datakilder og godkendelser til metodevalg og afrapportering – se CONNECT’s hjemmeside for mere information. Udgangspunktet for CONNECT er et samarbejde mellem Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA) og Klinisk Genetisk Afdeling, og daglig leder er klinisk lektor Christian Fynbo Christiansen fra KEA. Jeg har selv sagt ja til at sidde i styregruppen og synes, det er et flot tilbud, vores fagmiljøer er gået sammen om – så hermed min opfordring til, at I også bruger det! Interesserede kan med fordel læse artiklen Ny hjælp til at arbejde med de komplekse sundhedsdata og ellers bare huske, at henvendelse i udgangspunktet skal rettes ét sted, nemlig til mailadressen connect@rm.dk.

ReAP er fortsat et OBS-punkt på instituttet
I har hørt det før, og jeg skriver det igen: Ansøgninger på over 100.000 kroner SKAL tastes i ReAp, når man er ansat på Institut for Klinisk Medicin. ReAp er vores eneste reelle ledelsesredskab til at sørge for, at I som individer og grupper får den hjælp og sparring, I har brug for, når I søger ekstern funding. Jeg er smerteligt klar over, at argumentet ’vigtigt ledelsesredskab’ er svært at relatere til for den enkelte forsker, men I skal gøre det af to årsager: Vi kan kun handle på det, vi i ledelsen kender til – og systemet er kun for alvor noget værd, når der er fuld compliance. Set med ledelsesøjne er ReAp for nylig blevet forbedret, så vi i ledergruppen har større overblik over, hvor i forskningsmiljøerne, der skal sættes ind i en tid, hvor konkurrencen om midlerne, især de frie, bliver stadig større. Det er ikke en systemændring, der påvirker eller øger jeres individuelle tastearbejde, og jeg garanterer, at informationerne håndteres med professionalisme og høj etik. For selvfølgelig er det sårbart at taste sine afslag i en database, men det er, hvis jeg skal trække det hårdt op, mere sårbart, hvis vi ikke som institut gør noget ved dem. Hvis I mister overblikket over, hvornår man skal gøre hvad, kan der være hjælp at hente på institut-hjemmesiden Hjælp til bedre fondsansøgninger – se især punktet Planlæg jeres tid. Bemærk, at der gælder særlige tidsfrister og procedurer for alt, hvad der vedrører ansøgninger til EU-systemet. Den nødvendige vejledning og log on til ReAp finder I på Healths medarbejdersite.

Et EU-forskningsnetværk er ikke så langt væk, som I måske tror
Som mange af jer ved, er EU et vigtigt indsatsområde for Health, og det omfatter ikke bare det eksklusive mindretal, som er involveret i de store EU-ansøgninger. Der findes nogle internationalt orienterede forskningsnetværk, som det er stadig sværere at komme uden om – og relativt let at komme med i, også som ung forsker, hvis man ikke sidder på sine hænder. Det siger Hans Erik Bøtker, vores prodekan for forskning, noget om i en artikel, som jeg anbefaler, at I læser. Den er især interessant for de af jer, der oplever EU som en utilgængelig størrelse, der kræver indsigt og internationale kontakter, for pointen er, at det er nemt at opsøge strategisk vigtigt selskab, hvis man ’sigter lavt’. Det vil sige i første omgang interesserer sig for nogle af de tilbud, der er nemme at finde og åbne for alle – og så i øvrigt lader det udvikle sig derfra. Artiklen ligger på instituttets og Healths interne hjemmesider under titlen Lad forskningsideerne gro i et EU-netværk og kan måske være hjælpsom i forhold til at tage første skridt?

Ny masteruddannelse i personlig medicin
Afslutningsvis vil jeg nævne, at Health sammen med fire andre universiteter lancerer en ny masteruddannelse i personlig medicin, hvor også Institut for Klinisk Medicin har spillet en mindre rolle. De første studerende kan begynde uddannelsen allerede i efterårssemestret 2021, og måske kan I hjælpe med at sprede kendskabet til uddannelsen i jeres forskningsmiljøer og netværk af sundhedsvidenskabelige kandidater, så uddannelsen kommer godt fra start? Målet er at opkvalificere en række forskellige faggrupper, så vi både fagligt og volumenmæssigt kommer et skridt videre med at implementere personlig medicin i sundhedsvæsenet. Se også artiklen Ny masteruddannelse i personlig medicin.

Bedste hilsner

Jørgen Frøkiær

­


Dear All

 

Happy New Year. In this year's first newsletter, you get a little different news from the department, so we can hold on to the normality that still prevails, even though many of us are again referred to working from home. There is, among other things, uplifting news about the case processing times in TTO, new help for research into clinical and genomic data within personal medicine, and we will shortly complete 130 associate professor assessments. Read more below.

 

Worries come out of nowhere – You need to seek joyful moments elsewhere

To begin with, a few words about the shutdown that wears on everyone's psyche and patience. I've written about it before, and it's more important than ever: you have to find ways to cope with this time so that the working days get light and easy, and Monday differs from Wednesday. Call a colleague. Put a work-related walk and talk in the calendar. This is okay and you you can do this with a distance of two meters in fresh air and daylight. We each have a responsibility to avoid the days where we just go behind the scenes and one online meeting slips into the next. Do not fall into the trap of saying to yourself and to each other that 'the world is a dangerous place that we must not go out into' - break the domestic space and create small experiences that oxygenate the brain. Worries come of their own at the moment, while joys and distractions are something you must seek out. Also work-related, so I hope you do. I also remind you that, just like in the spring, it is permitted to borrow necessary office tools and aids at home - an office chair, a proper screen - so that everyday life can work at the private address. I write this knowing that some of you hold online meetings in a children's room or bedroom and have smaller children at home. But when you look at the world, these are still first world problems, so keep the proportions: The infection is not out of control. We do not drive bodies away in trucks. There is still wage from the state - and an understanding that some of you are very pressured on logistics and therefore have to work at odd times. The latter is, of course, something you must each discuss with your immediate manager.

 

TTO upgrades - case processing time is declining

In the past year, you as researchers have had to wait an unreasonably long time for TTO's approval of contracts for clinical studies. This is changing from this year, when the department, together with TTO, has taken a number of initiatives to reduce case processing time. First and foremost, TTO has hired three new lawyers, all working on contracts from Health. The new colleagues started in the autumn and can take off more and more as they are trained and introduced to the specialized work. In parallel, TTO has entered into an agreement with the law firm Gorissen and Federspiel, which helps TTO, until the new larger team is up and running. This means that you will be able to experience that an external lawyer contacts you in connection with your cases. In that case, you can be completely confident, because the lawyers from Gorissen and Federspiel have extensive experience in the field and work closely with TTO and according to their instructions. In the time to come, I myself will help to prioritize the tasks together with TTO, so that what, from the management's perspective, is most urgent, is dealt with first. Throughout 2020, research in COVID-19 has had first priority together with grant-bearing agreements and agreements regarding PhD courses. When the problem of the long waiting time has arisen, it is because TTO has for several years received more and more contracts and is today up to receive between 40 and 60 a week for treatment and approval. If you have questions about prioritization or case processing time, you are welcome to contact either me or TTO's function manager Anette Miltoft at the email address apm@au.dk .

 

130 clinical and external lectureships have fallen into place

First of all, I would like to thank all of you who have contributed to the assessment of the applicants for the approximately 130 clinical and external lectureships that will take effect on  February 1. It's a huge job, which is now near completion for this time. Next, I would like to say that the course shows that we have far more qualified, visionary and hard-working graduates than we can pay with our STÅ income. There is not much we can do about it, unfortunately, apart from encouraging the environments to obtain self-financing, among other things through the departments' own finances. The distribution of the lectureships within the otherwise unchanged financial framework was this time based on a new associate professor algorithm, which included not only the number of confrontation hours and exam load, but also PhD supervisors, theses, individual courses and elective courses. Many have experienced the algorithm as an improvement, however with the weakness that it is based on 'historical' reports of guidance activity. We have therefore incorporated more real-time reports and involved the extended management circle in the assessment of what the elements should weigh. Questions about the recruitment process can be directed to Study Secretary Lise W. Licht at liselicht@clin.au.dk, while questions about the algorithm should be directed to Special Consultant Emil Kvist Enggaard eke@clin.au.dk or Deputy Head of Education Niels Uldbjerg at uldbjerg@clin.au .dk.

 

Get help working with personalized medicine

Do not hold back: we will guide you further. This is really good news for those of you who work with clinical and genomic data in research projects in the large field of personal medicine. The help is available via the new data support center CONNECT, which is backed by the region and the university. As the name suggests, this is a network-based help service, where experienced researchers 'connect' those of you who need to share specialist knowledge about the complex data when it is relevant. It can be about everything from access to data sources and approvals to method selection and reporting - see CONNECT's website for more information. The starting point for CONNECT is a collaboration between the Department of Clinical Epidemiology, the Department of Molecular Medicine (MOMA) and the Department of Clinical Genetics, and the general manager is clinical associate professor Christian Fynbo Christiansen from KEA. I myself have said yes to sitting in the steering commitee and think it is a great offer that our professional communities have joined forces - so herewith my invitation that you also use it! Those interested can read the article New help to work with the complex health data and otherwise just remember that inquiries should in principle be directed to one place, namely to the email address connect@rm.dk .

 

ReAP is still a focus area at the department

You have heard it before, and I write it again: Applications of more than 100,000 kroner MUST be entered in ReAp when you are employed at the Department of Clinical Medicine. ReAp is our only real management tool to ensure that you as individuals and groups get the help and sparring you need when you apply for external funding. I am painfully aware that the argument 'important management tool' is difficult to relate to for the individual researcher, but you have to do it for two reasons: We can only act on what we in management know - and the system is only serious worth something when there is full compliance. From a management perspective, ReAp has recently been improved, so that we in the management team have a greater overview of where in the research environments to be deployed at a time when competition for funding, especially the free ones, is growing. It is not a system change that affects or increases your individual key work, and I guarantee that the information is handled with professionalism and high ethics. For, of course, it is vulnerable to type its rejections into a database, but it is, if I have to pull it hard, more vulnerable if we as an institution do not do something about them. If you lose track of when to do what, there may be help available on the department's website Help for better fund applications - see especially the section Plan your time. Please note that special deadlines and procedures apply to everything related to applications to the EU system. The necessary guidance and log on to ReAp can be found on Health's employee site.

 

An EU research network is not as far away as you might think

As many of you know, the EU is an important area of ​​action for Health, and it does not just include the exclusive minority involved in the major EU applications. There are some internationally oriented research networks that are increasingly difficult to get around - and relatively easy to join, even as a young researcher if you do not sit on your hands. Hans Erik Bøtker, our vice dean for research, says something about this in an article that I recommend you read. It is especially interesting for those of you who experience the EU as an inaccessible size that requires insight and international contacts, because the point is that it is easy to seek out strategically important company if you 'aim low'. That is, in the first instance interested in some of the offers that are easy to find and open to everyone - and then otherwise it lets develop from there. The article is on the department's and Health's internal websites under the title Let the research ideas grow in an EU network .

 

New master's degree in personal medicine

In conclusion, I would like to mention that Health, together with four other universities, is launching a new master's program in personal medicine, in which the Department of Clinical Medicine has also played a minor role. The first students can start the education already in the autumn semester 2021, and maybe you can help spread the knowledge about the education in your research environments and network of health science graduates, so that the education gets off to a good start? The goal is to upgrade the qualifications of a number of different professional groups, so that we, both professionally and in terms of volume, go a step further in implementing personalized medicine in the healthcare system. See also the article New master's degree in personal medicine.

 

Best regards,

Jørgen Frøkiær

Administrativt, Alle grupper, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Klinisk Medicin